Gmina Iwkowa jest wyjątkowa! Nr 1 w Małopolsce w inwestycjach w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Artykuł sponsorowany Gmina Iwkowa
Zawsze stawialiśmy na aktywność i współdziałanie. Dobra współpraca zawsze daje efekty. My jesteśmy tego najlepszym przykładem - mówi BOGUSŁAW KAMIŃSKI, wójt gminy Iwkowa.

Gmina Iwkowa to przede wszystkim ludzie - aktywni, pracowici, ambitni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Po drugie to atrakcyjne krajobrazy i bogactwo przyrodnicze. Sprawia to, że wiele osób wiąże swoją przyszłość z naszą gminą. Część zakłada firmy, inni już rozwijają swoją działalność gospodarczą, powstaje dużo nowych domów. W ślad za tak dynamicznym rozwojem rośnie zapotrzebowanie na nowe drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacje, a dla relaksu infrastruktura turystyczna jak chociażby … wieża widokowa.

Potrzeby mieszkańców oraz odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, są inspiracją do działań dla władz samorządowych Gminy Iwkowa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podjęto starania zmierzające do stworzenia gminy przyjaznej mieszkańcom, z zapewnieniem warunków do zamieszkania, pracy, rozwoju i wypoczynku. W związku z tym przygotowano odpowiednie projekty i pozyskano środki finansowe zarówno z Unii Europejskiej, jak i z budżetu krajowego. Następnie przystąpiono do ich realizacji.

Największym zadaniem w trzydziestoletniej historii naszego samorządu była budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta była możliwa przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 15 547 747,00 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 26 mln zł. Przedmiotowy projekt podzielony był na trzy części. Etap pierwszy obejmował wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty. Obiekt posiada w pełni zautomatyzowaną stację zlewczą dla wozów asenizacyjnych. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna sprawia, że oczyszczalnia w sposób zrównoważony korzysta ze środowiska naturalnego. W etapie drugim wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Kąty wraz przyłączami. Długość sieci wraz z przyłączami w ramach tej części projektu wyniósł około 9 km. Następnie w ramach etapu trzeciego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kąty, Drużków Pusty, Porąbka Iwkowska i Iwkowa wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami w ilości ponad 500 szt. Długość wybudowanej sieci wraz z przyłączami wyniosła tylko w tym etapie ponad 36 km.

Następna duża inwestycja, o której należy wspomnieć to budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody. Zadanie to jest wieloletnie i wieloetapowe. Do tej pory zrealizowano 52,5 km sieci wodociągowej oraz przyłączono blisko 500 gospodarstw domowych. Wartość dotychczas poniesionych nakładów to ponad 10 mln zł.

Nie należy zapomnieć o inwestycjach drogowych wraz z chodnikami, które Gmina realizuje we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku. W 2019 roku dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowości Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Kąty o wartości prawie 6 mln zł.Inwestycja obejmowała kompleksowy remont drogi na całym odcinku liczącym 11,45 km. Wzmocniono nawierzchnię i poszerzono drogę, utwardzono pobocza, wykonano chodnik i kładkę przy moście w Iwkowej oraz przejście dla pieszych z oświetleniem w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy. Ponadto przebudowano skrzyżowanie dróg w miejscowości Kąty.

W ostatnim czasie wykonano także kilka odcinków chodników przy drogach powiatowych i gminnych, między innymi w Iwkowej, Wojakowej, Porąbce Iwkowskiej, Kątach i Dobrocieszu.

Ponadto samorząd systematycznie realizuje budowę oraz modernizację dróg gminnych. Na ten cel Gmina pozyskuje środki między innymi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Sołeckiego, a w latach wcześniejszych z Rządowego Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Gmina Iwkowa kierując się kompleksowym podejściem w doborze inwestycji dba również o rozwój przestrzeni do rekreacji i odpoczynku. W roku 2018 wybudowano najwyższą w regionie (34 m) wieżę widokową na Szpilówce w Iwkowej. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce w roku 2019 podczas Inauguracji Małopolskiego Letniego Sezonu Turystycznego. Wieża niezależnie od pory roku i dnia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Frekwencja podczas weekendów to ponad 600 osób zwiedzających.

Kolejnym przykładem wzbogacenia bazy sportowo – rekreacyjnej było wsparcie klubu sportowego LKS IVA Iwkowa w wybudowaniu w 2019 roku kortu do tenisa ziemnego, zewnętrznej siłowni oraz urządzeń do zabawy i ruchu na świeżym powietrzu.

Wymienione przedsięwzięcia stanowią element przyjętego planu realizacji inwestycji. W kolejnych latach realizowane będą następne zadania, takie jak: ciąg pieszo - jezdny z Iwkowej do Porąbki Iwkowskiej oraz Iwkowskie Centrum Aktywności – wielofunkcyjny budynek, w którym znajdzie się biblioteka, pomieszczenia do spotkań mieszkańców oraz przestrzeń do wynajęcia. Planowana jest również budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach.

Wypadkową i potwierdzeniem słuszności naszych wszystkich działań jest pierwsze miejsce w województwie (oraz 91 lokata w kraju) w rankingu dotyczącym wysokości wydatków na cele inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a także druga lokata w województwie małopolskim (oraz 59 w kraju) w „Rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019”.

„Zawsze stawialiśmy na aktywność, zaangażowanie i współdziałanie. Dobra współpraca daje efekty i my jesteśmy tego najlepszym przykładem. Czy jest to możliwe w takiej małej, nieznanej gminie ? Oczywiście ... bo Gmina Iwkowa jest wyjątkowa!”

Bogusław Kamiński

Wójt Gminy Iwkowa

Dodaj ogłoszenie