Nauki biologiczne w natarciu – co oferuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie?

Artykuł sponsorowany

W czasach dzisiejszych problemów związanych w pandemią COVID-19, nauki przyrodnicze, a zwłaszcza biologiczne stały się jednymi z podstawowych narzędzi walki z koronawirusem. Wszyscy niecierpliwie czekają na opracowanie szczepionki, nad którą pracują biolodzy na całym świecie i coraz więcej młodych osób planuje swoje życie zawodowe oprzeć na naukach przyrodniczych. W rzeczywistości ponowne zainteresowanie społeczeństwa i rządów biologią nastąpiło już kilka lat wcześniej, gdy sprawa zanieczyszczenia środowiska i powodowanych przez nie problemów zdrowotnych i śmiertelności została nagłośniona globalnie. Okazało się, że wiele krajów nie jest przygotowanych na sprawne radzenie sobie z problemem zanieczyszczenia, nie tylko przez brak opracowanej polityki środowiskowej, ale przede wszystkim przez brak kompetentnych osób w tym zakresie na rynku pracy. Dlatego już teraz uczelnie aktualizują listę prowadzonych przez siebie kierunków, żeby dobrze odpowiedzieć na zainteresowania kandydatów. Jest wśród nich oczywiście Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w kraju. Warto nadmienić, że UP już od wielu lat zawiera ofertę skierowaną na cały rynek pracy, nie tylko pedagogiczny, ale z racji doświadczenia to kierunki nauczycielskie od wielu lat są ikoną tej uczelni. Niemniej jednak osoby, które nie planują kariery nauczycielskiej, znajdą w ofercie UP specjalności, które odpowiadają na potrzeby ich i rynku pracy. Tak też jest w przypadku nauk biologicznych.

Za prowadzenie kierunków studiów w ramach nauk biologicznych, w Uniwersytecie Pedagogicznym odpowiedzialny jest Instytut Biologii. Pracuje w nim blisko 60 naukowców, którzy prowadzą badania z pogranicza biologii i medycyny, ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także z klasycznej botaniki, ekologii, zoologii oraz chemii. Jakość badań naukowych prowadzonych przez naukowców Instytutu ma międzynarodowe znaczenie. Oprócz pracy badawczej, naukowcy prowadzą również zajęcia ze studentami na wielu kierunkach studiów, wśród których bliżej przyjrzyjmy się biologii, bioinformatyce i ochronie środowiska.

Biologia to kierunek o najdłuższej historii w Instytucie. Składa się z trzech następujących po sobie etapów: studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. Studia licencjackie i magisterskie prowadzone są zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Obejmują zajęcia teoretyczne – wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne i terenowe. Studenci w trakcie studiów nabywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności, które w przyszłości pozwolą im znaleźć pracę w laboratoriach, parkach narodowych i krajobrazowych, a dla zainteresowanych, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, także w szkołach.

Bioinformatyka jest kierunkiem studiów inżynierskich prowadzonym wspólnie przez Instytut Biologii i Instytut Informatyki od pięciu lat. To kierunek wysoce interdyscyplinarny, w którym uczymy studentów wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów biologicznych, głównie na poziomie molekularnym, ale również rozszerzamy to zastosowanie do badań ekologicznych i fizjologicznych. W trakcie studiów słuchacze mają okazję uczęszczać na kursy stricte biologiczne i informatyczne, dzięki którym znacznie rozszerzają się ich kompetencje. Duży nacisk kładziony jest na tym kierunku na analizę danych – nowoczesną dziedzinę, która staje się na naszych oczach jedną z wiodących zarówno w nauce, jak i biznesie. Dzięki temu, że studenci bioinformatyki w trakcie studiów uzyskują szerokie wykształcenie informatyczne, stosowanie zaawansowanych metod komputerowych w analizie jest dla nich stosunkowo proste, a dodatkowo znacznie podnosi ich plastyczność na rynku pracy.

Ochrona środowiska to kierunek inżynierski prowadzony przez Instytut Biologii we współpracy z Instytutem Geografii i Instytutem Techniki. Plan studiów obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny i w zależności od upodobań studentów i wyboru specjalności, skłania się albo w kierunku inżynierii środowiska albo w kierunku ochrony przyrody. W związku z silnym odniesieniem do kompetencji inżynierskich uzyskiwanych w trakcie studiów na tym kierunku, studenci odbywają również praktyki zawodowe, których wybór zależy od zainteresowań studentów. Do przykładowych miejsc odbywania praktyk należą starostwa powiatowe, urzędy gmin, inspektoraty ochrony środowiska, elektrownie, kopalnie czy oczyszczalnie ścieków.

Niezależnie od podjętego kierunku, w Instytucie Biologii kładziony jest na nacisk na naukę języków obcych. Dlatego studenci uczestniczą w lektoratach językowych, a w ramach swoich kierunków mogą wybierać z bogatej oferty kursów ogólnouczelnianych te w interesujących ich języku. W Instytucie działa także koło naukowe „Biosfera”, w którym swoje pierwsze kroki w badaniach naukowych mogą stawiać studenci naszych kierunków. Instytut Biologii jest także liderem UP, jeżeli chodzi o ofertę nauczania zdalnego. Nasi studenci oprócz zajęć stacjonarnych w salach uniwersyteckich dla wielu kursów mają wsparcie w postaci materiałów uzupełniających na platformie e-learningowej.

Oprócz wspomnianych kierunków w Instytucie Biologii prowadzona jest także rekrutacja na studia 1. stopnia (licencjackie) z chemii oraz na studia 2. stopnia (magisterskie) z odnowy biologicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów do aplikacji w naszym systemie rekrutacyjnym. Jesteśmy przekonani, że fani nauk przyrodniczych znajdą u nas doskonałe miejsce do rozwoju i zdobycia wykształcenia niezbędnego do podjęcia pracy zgodnej z własnymi zainteresowaniami.

Strona IB: https://ib.up.krakow.pl

Rekrutacja w IB: zakładka Studia/rekrutacja

FB IB: https://www.facebook.com/InstytutBiologiiUP/

Dodaj ogłoszenie