Nowa praca albo zawód? To już nie problem, bo w Polsce działa ZSK

Materiał informacyjny
Współczesny świat wymusza na ludziach nieustanną konieczność nabywania nowych umiejętności. Mamy do czynienia z intensywnymi zmianami technologicznymi, dlatego fakt, że żyjemy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, mało kogo zaskakuje. Ale z pomocą przychodzi nam Zintegrowany System Kwalifikacji.

„Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela, lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych” - grzmiał Alvin Toffler, autor "Trzeciej fali", futurolog, znany głównie z prac na temat rewolucji cyfrowej. Jak jego słowa mają się do potrzeb współczesnego rynku pracy? Czy nasza edukacja nadąża za zmianami? Czy jest wystarczająca?

Już nasi dziadkowie mawiali, że człowiek uczy się przez całe życie. W tej jednej kwestii niewiele się zmieniło, ale czas jakby przyspieszył, a nauki jest coraz więcej. Nasze życie, a wraz z nim przemiany, które zachodzą wokół nas, nabrały niespotykanej dotąd dynamiki. Nieograniczony dostęp do urządzeń mobilnych jest już standardem. Inteligentne budynki i samochody autonomiczne stają się coraz bardziej powszechne. Aby nie zostać w tyle, musimy ciągle zdobywać nowe kompetencje oraz umiejętności, które do niedawna były nam zupełnie obce. Z kolei sam proces nauki już teraz przebiega znacznie szybciej.

Jak możemy się uczyć?

Wszyscy znamy tradycyjną szkołę, która jest jednym z elementów edukacji formalnej. Jednak wiedzę i umiejętności możemy zdobywać również na inne sposoby. Są to głównie formy zorganizowane, takie jak kursy czy szkolenia - zarówno w wersji stacjonarnej, jak również łatwo dostępnej nauki zdalnej. Ale zdobywanie nowej wiedzy może również polegać na samodzielnym korzystaniu z przystępnych dla nas narzędzi i źródeł. Uczymy się podczas wykonywania zadań zawodowych, praktyk, staży czy też pielęgnując nasze hobby i zainteresowania. Nieustannie uczymy się od bliskich, znajomych oraz współpracowników.

Każda forma uczenia się jest dobra i wartościowa. Dlatego też uznawana powszechnie za konieczność idea uczenia się przez całe życie (LLL – z ang. lifelong learning), która obejmuje docenianie uczenia się w różnych formach i miejscach na każdym etapie życia. Potwierdzanie efektów uczenia się powinno być niezależne od sposobu i czasu ich osiągania. Perspektywa LLL daje więc możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania swoich kompetencji adekwatnie do potrzeb rynku pracy. W tym sensie jest ona odpowiedzią na wyzwania dzisiejszej gospodarki, w której role zawodowe podlegają szybszej niż kiedykolwiek ewolucji, a czasem wręcz dezaktualizacji. To od pracowników wymaga się nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Co więc możemy zrobić?

Jak udowodnić, że nasza nauka była efektywna?

Tu z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który umożliwia potwierdzanie zdobytych efektów uczenia się niezależnie od sposobu, miejsca i czasu ich osiągania. Proces ten nosi nazwę walidacji – to po prostu sprawdzenie, czy osoba posiada wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Co ważne, po zakończeniu walidacji otrzymujemy dokument potwierdzający kwalifikacje, który jest uznawany w Polsce i za granicą.

W doskonale nam znanej edukacji formalnej potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych w toku kształcenia jest integralnym elementem systemu. W oświacie wiedzę i umiejętności uczniów ocenia się zgodnie z wewnątrzszkolnymi systemami oceny, a także w trakcie egzaminów, organizowanych przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły. Kompetencje zdobywane w ramach szkolnictwa wyższego potwierdzane są zarówno w toku zajęć, jak i przez ocenianie końcowe.

W przypadku walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej mamy do czynienia z dużą różnorodnością rozwiązań. Stąd w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji położony jest nacisk na przestrzeganie wyznaczonych standardów walidacji. Procesem walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zajmują się uprawnione do tego z mocy ustawy Instytucje Certyfikujące, a w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ pojawia się coraz więcej ofert tej nowej usługi. Tym samym ZSK wpisuje się w system popytowy szkoleń, w którym nie tylko sam proces szkolenia może zostać sfinansowany ze środków publicznych i EFS, ale też walidacja efektów uczenia się, co skraca drogę pracodawcy w uzyskaniu wykwalifikowanej kadry mogącej zwiększać jego konkurencyjność na polskim i zagranicznym rynku.

Gdzie możemy zdobyć informacje na temat walidacji?

W ZSK zebrane są kwalifikacje z różnych branż i można je przejrzeć pod tym linkiem. Przeglądając stronę w prosty sposób dowiemy się, jakie kwalifikacje są nadawane w Polsce, sprawdzimy, jakie umiejętności są wymagane, uzyskamy informacje na temat metod walidacji oraz ustalimy, gdzie konkretnie można uzyskać certyfikat.

Ile to kosztuje?

Walidacja poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego jest procesem odpłatnym. Należy tu wskazać różnorodność źródeł finansowania walidacji, w tym środki samych uczestników, pracodawców, jak również środki publiczne, w zależności od rodzaju kwalifikacji, a także statusu osoby ubiegającej się o kwalifikację. Aby zwiększyć dostępność do usług walidacji, w Małopolsce są realizowane projekty, które mogą dofinansować ten proces w formie bonów szkoleniowych. Warto wspomnieć o projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa, w których uczestnicy poprzez proces doradczy w pierwszej kolejności sprawdzają swój zakres kompetencji i posiadane kwalifikacje, a następnie decydują, które z nich, korzystając z dofinansowania, chcą wzmacniać - w tym również przez walidację. Taka pomoc pozwala zwiększyć możliwości zawodowe osób pracujących w Małopolsce, które czuły się niepewnie w związku z niskimi kwalifikacjami, często niedopasowanymi do potrzeb rynku, a także nie miały szans na poprawienie swojej sytuacji w pracy z uwagi na brak funduszy na rozwój. Projekty te są skierowane do osób w wieku 25-50 lat, które posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie zdanej matury, pracują oraz są związane z Małopolską (np. przez miejsce zamieszkania). Kwalifikują się również pracujące osoby po 50 roku życia, związane z Małopolską - niezależnie od wykształcenia oraz osoby z niepełnosprawnością.

ZSK - dlaczego warto skorzystać z walidacji?

Podsumujmy w skrócie, dlaczego warto skorzystać z rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
•za pomocą wiarygodnych certyfikatów, w łatwy sposób udowodnimy swoje umiejętności pracodawcy;
•łatwiej znajdziemy pracę, a podczas rekrutacji zwiększymy wiarygodność posiadanych świadectw i certyfikatów;
•nasze kwalifikacje będą przedstawione w sposób zrozumiały i łatwy do weryfikacji dla pracodawców z zagranicy;
•łatwiej zaplanujemy karierę i rozwój zawodowy, także w przypadku zmiany zawodu lub przekwalifikowania.

Zintegrowany System Kwalifikacji w Małopolsce

Partnerską współpracę, mającą na celu upowszechnianie procesu walidacji wśród pracowników, pracodawców oraz osób poszukujących pracy w woj. Małopolskim, prowadzą Instytut Badań Edukacyjnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji, zachęcamy do kontaktu z doradcami regionalnymi w woj. małopolskim: Ewa Nieć, tel. 573 444 573, e-mail: e.niec@ibe.edu.pl oraz Anna Kida, tel. 573 444 572, e-mail: a.kida@ibe.edu.pl. Od doradców uzyskać można również informacje na temat bezpłatnych seminariów regionalnych lub webinariów przybliżających ZSK. Więcej informacji na: www.kwalifikacje.edu.pl

Anna Kida
Doradca regionalny
ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Instytut Badań Edukacyjnych
Województwo małopolskie

*

Dodaj ogłoszenie