Obwieszczenie

Materiał informacyjny AECOM Polska Sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 18 sierpnia 2020 r. do dnia 7 września 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected];
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 664 084 039 w godzinach 9.00-14.00;

w dniach od 18 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie. Adres e-mail: [email protected].

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 7 września 2020 r., w godz. od 17.00 do 19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.4 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski oraz w wersji elektronicznej na stronach: https://dziennikpolski24.pl/, https://gazetakrakowska.pl/), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krakowie, tablicy PGW WP RZGW w Krakowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dodaj ogłoszenie