Menu Region

Gazeta Krakowska

Regulamin plebiscytu

Lekarz Małopolski 2016

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Lekarz Małopolski“
pod patronatem Jacka Krupy
Marszałka Województwa Małopolskiego
edycja 2016
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Lekarz Małopolski 2016.”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu najlepszych lekarzy, położnych, pielęgniarek przychodni i szpitali posiadających zatrudnienie bądź adres działalności na terenie Małopolski. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
a) Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Lekarz specjalista,
c) Lekarz dentysta,
d) Przychodnia,
e) Szpital,
f) Pielęgniarka,
g) Położna

W Kategoriach, o których mowa powyżej w pkt. a – g wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród będzie dokonywane osobno w głosowaniu Czytelników, osobno przez Kapitułę. Przyznane zostaną tytuły w każdej kategorii określone jako tytuły Kapituły i tytuły Czytelników
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 8 lipca do dnia 30 września 2016.
5. Organizator powołuje Kapitułę plebiscytową w skład której wchodzą:
- Władysław Kosiniak - Kamysz - Poseł RP
- Wojciech Kozak – Wicemarszałek Małopolski
- Prof. dr hab. Piotr Laidler - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
- Tomasz Filarski - NFZ Kraków
- Prof. Andrzej Matyja - Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
- Prof. Jerzy Sadowski - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
- Sylwia Grzesiak - Ambroży - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego
- Jacek Kowalczyk –Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
- Małgorzata Felger - dyrektor Fundacji Helpful Hand
- Tadeusz Wadas - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
- Iwona Malinowska-Lipień – Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
- Małgorzata Cetera Bulka – Prezes POLSKA PRESS, Oddział w Krakowie
- Wojciech Harpula –Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być lekarz, położna, pielęgniarka, przychodnia i szpital posiadający zatrudnienie bądź adres działalności na terenie Małopolski.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.gazetakrakowska.pl posiadający ważne konto w tym serwisie lub osoba, która prześle zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail lekarzmalopolski@gk.pl z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.gazetakrakowska.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.gazetakrakowska.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu oraz osoba, która wyśle sms za pomocą SMS Premium lub kupon drukowany w Gazecie Krakowskiej, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 8 lipca do dnia 30 września 2016
2. Zgłoszenia powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki, położnej
b. nazwę i adres firmy w której pracuje,
c. nazwę i adres przychodni, szpitala

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, można dokonać:
drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail lekarzmalopolski@gk.pl. lub przez stronę internetową www.gazetakrakowska.pl, do godz. 12.00 w dniu 4 sierpnia 2016 r.
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 12.00 w dniu 4 sierpnia 2016 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6. W dniu 12 sierpnia 2016 na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl i na łamach Gazety Krakowskiej zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie w kategoriach: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
Lekarz specjalista, Lekarz dentysta, Przychodnia, Szpital, Pielęgniarka, Położna.

II. Głosowanie:

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 12 sierpnia 2016 od godziny 00.01 do dnia 9 września do godziny 11:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Krakowskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.
a. w kategorii „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej” - SMS o treści: LPOZ.(numer przydzielony przez Organizatora),
b. w kategorii „Lekarz specjalista” - SMS o treści: LSP.(numer przydzielony przez Organizatora),
c. w kategorii „Lekarz dentysta” - SMS o treści: LD.(numer przydzielony przez Organizatora),
d. w kategorii „Przychodnia” - SMS o treści: Przychodnia.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
e. w kategorii „Szpital” - SMS o treści: Szpital.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
f. w kategorii „Pielęgniarka” - SMS o treści: Piel.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
g. w kategorii „Położna” - SMS o treści: Polozna.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).

w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
c. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
d. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
e. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
g. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie odbywać się będzie na emitowanych w dzienniku „Gazeta Krakowska” w dniach od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2016 r. prawidłowo wypełnionych kuponach do głosowania (na jednym kuponie do głosowania można głosować tylko na jednego kandydata w danej kategorii).
Na kuponie znajduje się miejsce na wpisanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu głosującego), których podanie ma charakter dobrowolny i nie wpływa na ważność głosu.
Jeden wysłany kupon to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
Wypełnione kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Gazety Krakowskiej przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, osobiście bądź dostarczyć przesyłką pocztową najpóźniej do dnia 2 września 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kuponu do Gazety Krakowskiej. Głosujący w konkursie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w Gazecie Krakowskiej.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej gazetakrakowska.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2016. do godz. 11:59;59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie 1 głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2016. do godz. 11:59;59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie gazetakrakowska.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 5 głosów Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.5. O zwycięstwie w Plebiscycie w głosowaniu Czytelników decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej”, za pośrednictwem kuponów oraz głosowania za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook i strony internetowej gazetakrakowska.pl.
W przypadku gdy dwie lub więcej Kandydatur będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Kapitułę plebiscytową

6. Swoje nagrody we wszystkich kategoriach przyznaje również Kapituła plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Kapituła Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów oraz dokonaniu wyboru laureatów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 1 października 2016 roku na łamach Gazety Krakowskiej i na stronie internetowej gazetakrakowska.pl.


Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu we wszystkich kategoriach otrzymają tytuły (odpowiednio Czytelników i Kapituły):
3. Laureat w każdej Kategorii otrzyma tytuł „LEKARZ MAŁOPOLSKI 2016 r.“ oraz statuetkę.
4. 2 kolejnych kandydatów w kategoriiach Lekarz specjalista, Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Lekarz dentysta otrzyma dyplomy.
5. Laureat w Kategorii Przychodnia otrzyma tytuł „PRZYCHODNIA MAŁOPOLSKI 2016 r.“ oraz statuetkę.
6. 2 kolejne Przychodnie otrzymają dyplomy.
7. Laureat w Kategorii Szpital otrzyma tytuł „SZPITAL MAŁOPOLSKI 2016 r.“ oraz statuetkę.
8. 2 kolejne Szpitale otrzymają dyplomy.
9. Laureat w Kategorii Pielęgniarka otrzyma tytuł „PIELĘGNIARKA MAŁOPOLSKI 2016 r.“ oraz statuetkę.
10. 2 kolejne Pielęgniarki otrzymają dyplomy
11. Laureat w Kategorii Położna otrzyma tytuł „POŁOŻNA MAŁOPOLSKI 2016 r.“ oraz statuetkę.
12. 2 kolejne Położne otrzymają dyplomy.
13. Kapituła na podstawie zgłoszeń dokona także wyboru laureata w dodatkowej kategorii Osobowość/Wydarzenie.
Kapituła plebiscytu może przyznać dodatkowe nagrody, nie uwzględnione w niniejszym regulaminie.
14. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
15. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na gali w dniu 30 września 2016 lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie Gazety Krakowskiej mieszącej się pod adresem Kraków, al. Pokoju 3, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Kraków, al. Pokoju 3 z dopiskiem :Lekarz Małopolski 2015”
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).