Menu Region

Gazeta Krakowska

Regulamin plebiscytu

Wybory samorządowe. Mogilany - druga tura!

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem Plebiscytu jest POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibš w Warszawie, ul.

Domaniewska 41, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3,

poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sšdowego

przez Sšd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sšdowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokoœci 42 000 000,00 zł;

NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, zwana dalej Organizatorem.

2. Organizator oœwiadcza, że Plebiscyt nie jest grš losowš ani zakładem wzajemnym w rozumieniu

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

3. Organizator oœwiadcza, że w zwišzku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

02.101.926 j.t. ze zm.) oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będš przetwarzane wyłšcznie

na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach

prawa.

§ 2 [Ramy organizacyjne Plebiscytu]

1. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Plebiscyt będzie trwał w terminie od 19.11.2014 r. do 28.11.2014 r.

4. Udział w Plebiscycie jako głosujšcy mogš wzišć użytkownicy serwisu internetowego www.gazetakrakowska.pl.

§ 3 [Przebieg plebiscytu]

1. Głosujšcy oddajš głosy na poszczególne kandydatury w następujšcy sposób. Głosowanie

odbywać się będzie za poœrednictwem strony internetowej www.gazetakrakowska.pl zwanej dalej

jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 19.11.2014 r. do

28.11.2014 r. (do godziny 11.59) na następujšcych warunkach:

1) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanš kandydaturš;

2) jedno kliknięcie to 1 punkt w plebiscycie na danš kandydaturę;

3) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5

§ 5 [Rozstrzygnięcie Plebiscytu]

1. Wyniki Plebiscytu zostanš ogłoszone na stronie www.gazetakrakowska.pl w dniu 28 listopada 2014 r. zaraz po zakończeniu głosowania.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowišzuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu, Regulamin

pozostaje do wglšdu w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie

www.gazetakrakowska.pl Na proœbę zainteresowanego wyrażonš na piœmie treœć regulaminu może

być mu przesłana drogš mailowš bšdŸ pocztš pod warunkiem przesłania na adres Organizatora

zaadresowanej koperty z dopiskiem wraz ze znaczkiem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie majš postanowienia

Regulaminu Ogólnego konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse oraz prawo

powszechnie obowišzujšce.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialnoœci za zdarzenia uniemożliwiajšce

prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł

zapobiec, w szczególnoœci w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 8 [Reklamacje]

1. Ewentualne pisemne reklamacje dotyczšce Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem

na adres Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków z

dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Plebiscytu (o

terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będš rozpatrywane.

3. Opisane powyżej reklamacje będš rozpatrywane przez Organizator w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 9 [Zmiana regulaminu]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu

ogłoszenia listy zwycięzców oraz dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu

w trakcie trwania Plebiscytu. Zmiany te obowišzujš od dnia zamieszczenia ich pod adresami

internetowymi www.gazetakrakowska.pl oraz www.naszemiasto.pl

2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowišzany do

udostępnienia uczestnikom aktualnie obowišzujšcego Regulaminu.

§10 [Postanowienia końcowe]

1. Ewentualne spory, mogšce wyniknšć w zwišzku z Plebiscytem będš rozpatrywane przez sšd

powszechny w Krakowie właœciwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o.o.

Zdanie poprzedzajšce nie narusza przepisów o ochronie praw konsumentów.

2. W sprawach nieokreœlonych w niniejszym regulaminie zastosowanie majš przepisy ogólnego

regulaminu konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo

powszechnie obowišzujšce.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.11.2014