Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!

Artykuł sponsorowany Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Trwa rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym. Maturzyści z roku 2020 mogą dokonywać rejestracji na poszczególne kierunki studiów dopiero po wprowadzeniu do Systemu ERK wyników matur, czyli od 11 sierpnia 2020 r. ale nie później niż do 17 sierpnia 2020 r.

Uczelnia w roku akademickim 2020/2021 oferuje kandydatom na studia naukę na 31 kierunkach (w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim) i 73 specjalnościach. W ofercie Uczelni znajduje się także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Uniwersytet przygotował 3510 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2154 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1356 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!

Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje obecnie 7794 studentów (6159 na studiach stacjonarnych i 1635 na niestacjonarnych- stan na grudzień 2019) oraz 167 cudzoziemców.

W ubiegłym roku akademickim największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia cieszyły się: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, ekonomia, transport i logistyka oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!


Uczelnia oferuje naukę na następujących kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia:

1. architektura krajobrazu I, II st.
2. biogospodarka I,II st.
3. bioinżynieria zwierząt I, II st.
4. biologia stosowana I, II st.
5. biotechnologia I, II st.
6. browarnictwo i słodownictwo I, II st.
7. dietetyka I, II st.
8. ekonomia I,II st.
9. environmental and plant biotechnology (II st.)
10. geodezja i kartografia I, II st.
11. gospodarka przestrzenna I, II st.
12. international master double degree programme in business economics (II st.)
13. international master of horticultural science (II st.)
14. inżynieria i gospodarka wodna I, II st.
15. inżynieria środowiska I, II st.
16. jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.
17. leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)
18. ochrona środowiska I, II st. (environmental protection - II st.)
19. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st. (renewable energy sources and waste management – II st.)
20. ogrodnictwo I, II st.
21. rolnictwo I, II st. (agriculture – I st.)
22. sztuka ogrodowa I, II st.
23. technika rolnicza i leśna I, II st.
24. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.
25. technologia żywności i żywienie człowieka I, II st. (food technology and human nutrition – II st.)
26. transport i logistyka I, II st.
27. weterynaria (jednolite studia magisterskie)
28. winogrodnictwo i enologia (II st.)
29. zarządzanie I st.
30. zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.
31. zootechnika I, II st.

Nowością w ofercie dydaktycznej studiów stacjonarnych od semestru letniego 2020/2021 będzie kierunek II stopnia - transport i logistyka. Od semestru letniego 2019/2020 funkcjonują także dwa nowe kierunki II stopnia: browarnictwo i słodownictwo oraz winogrodnictwo i enologia.

Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!


W ofercie studiów podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021 nowością są następujące kierunki:

• Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
• Pszczelarstwo
• Użytkowanie lasu i transport leśny
• Integrowana produkcja rolnicza
• Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alterantywnych
• Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 nowością są także następujące kierunki studiów podyplomowych:

• Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
• Ochrona przyrody im. prof Stefana Myczkowskiego
• Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych
• Siedlikoznawstwo leśne
• Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodonistyczna

Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: Inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse.

Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!

KILKA SŁÓW NA TEMAT UCZELNI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uniwersytet zatrudnia 718 nauczycieli akademickich, w tym 94 profesorów.

Uczelnia oferuje naukę na kilkudziesięciu kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

Uniwersytet Rolniczy jest jedną z wiodących państwowych szkół wyższych w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce, na której kształci się blisko osiem tysięcy studentów i około trzystu doktorantów. Uczelnia posiada 1547 miejsc w domach studenckich. Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”, Dom Studencki Nr II „Młodość", Dom Studencki Nr III „Oaza", Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.

W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Rekrutacja na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM trwa!

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację kilkuset imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckich, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne - m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl

Dodaj ogłoszenie