1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. Międzywojewódzka Handlowa Spółka Inwalidów w Kielcach Spółka...
Wróć do listy komunikatów

Międzywojewódzka Handlowa Spółka Inwalidów w Kielcach Spółka z o.o. w likwidacji

Międzywojewódzka Handlowa Spółka Inwalidów w Kielcach Spółka z o.o. w likwidacji
25-345 Kielce, ul. Szczecińska 40 sprzeda w pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym
budynek biurowo – handlowy o pow. użytkowej 402,89 m², pow. całkowitej 591 m², zabudowy
272 m² wraz z gruntem prawa wieczystego użytkowania do 11.12.2091 r. o pow. 616 m²,
nr działki 1541/1, obręb 0017.
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kielcach
prowadzona jest księga wieczysta o Nr KI1L/00046587/9.
Cena wywoławcza wynosi 1.442.298,00 zł.
Wadium w wysokości 10 % tj. 144.230,00 zł. należy wpłacać na konto Spółki
Bank PEKAO SA Oddział w Kielcach Nr 86 1240 4416 1111 0000 4950 1070 z dopiskiem
Wadium-przetarg ul. Szczecińska 40 w Kielcach.
Kompletne oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółki lub przesłać na adres Spółki w
terminie do 12.03.2019 r. (wtorek) do godz. 14°°.
Data wpływu oferty decyduje o terminie złożenia oferty.
Termin przetargu – 14.03.2019 r. (czwartek) godz. 10°° w siedzibie Spółki.
Spółka zastrzega sobie prawo korzystania z części pow. biurowej do zakończenia likwidacji
Spółki w 2019 r. za odpłatnością.
Informacje co do możliwości zapoznania się z regulaminem, warunkami przetargu i pobrania
druku oferty wraz z załącznikami można uzyskać pod nr tel. 668-407-743.