Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 podaje              do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym:

  1. działka nr ewidencyjny 3216 o powierzchni 547 m2 – cena wywoławcza 47026.00 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych).
  • Właścicielem w/w nieruchomości  jest  GMINA MIECHÓW, dla której posiada urządzoną Księgę Wieczystą KR1M/00020110/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Miechowie Pl. Kościuszki 3a.
  • data przetargu 15 marca 2019 roku, godz.1000 w sali nr 252 Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25
  • wysokość wadium: 9000.00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych) płatnedo dnia                12 marca 2019 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów ).
  • ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta      Miechów oraz opublikowano w BIP i na stronie internetowej UGiM Miechów www.miechow.eu 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są przez Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Miechów, pokój nr 113 tel.(041)38-300-40 wew.69.