1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie przetargu na ustanowienie prawa odrębnej...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni

ul. Podgórska 14 ogłasza przetarg  ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności  do lokalu  mieszkalnego  :            

                      nr 4   przy ul. Szpunara 8 klatka C  w Gdyni  Pogórze

                      o  powierzchni  użytkowej  60,0m - 3 pokoje + kuchnia +

                      łazienka + wc – I/IV.                                    

                      Cena wywoławcza wynosi  315.000, 00 zł.  

                      Wadium w wysokości 3.150,00zł   płatne w kasie Spółdzielni przy

                      ul. Podgórskiej 14 najpóźniej do  20.03.2020r. do godz. 1000 .

 

 

Mieszkanie można oglądać w dniu 17.03.2020r. w  godz. 1000 - 1200

Oferty  należy składać  w sekretariacie Spółdzielni przy  ul. Podgórskiej 14  do dnia 20.03.2020r. do godz. 1000  w zamkniętych kopertach z napisem  Przetarg na lokal……. .

Oferta powinna zawierać  : imię i nazwisko , dokładny adres zamieszkania,  telefon kontaktowy, wskazanie lokalu którego oferta dotyczy, oferowaną cenę , dowód wpłaty wadium.

        Oferent , który wygra przetarg na w/wym. lokal a nie ureguluje w terminie 30 dni wkładu budowlanego traci wniesione wadium.

Nabywca  lokalu zobowiązany  będzie   do pokrycia  kosztów  aktu notarialnego , założenia księgi wieczystej .

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 20.03.2020r o godz. 1100 .

Zarząd  Spółdzielni  zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela dział członkowski tel.58 669-21-12.