1. Gazeta Krakowska
 2. Komunikaty
 3. Zamówienia
 4. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.

z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kościelisko Uchwały Nr XII/90/19 z dnia 19.12.2019 r., w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko pod

nazwą „Czwarta Zmiana Studium”.

 

„Czwarta Zmiana Studium” polegać będzie na wprowadzeniu zmian wyłącznie w części tekstowej „Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego”.

 

„Czwarta Zmiana Studium” obejmować będzie zmianę ustaleń zawartych w załączniku nr 6 do Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy

Kościelisko z dnia 23.05.2019 r. pn. „Ujednolicony tekst studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w następującym

zakresie:

 

 1. a) w § 1 - w zakresie wprowadzenia treści związanych z uwzględnieniem wskaźników zagospodarowania określonych w obowiązujących

planach miejscowych,

 

 1. b) w § 3 ust. 8 - w zakresie wprowadzenia treści dotyczących uwzględnienia przy sporządzaniu planów miejscowych, terenów

niezabudowanych oraz częściowo zabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych,

a nieujętych w „Studium”,

 

 1. c) w § 12 ust. 2 i ust. 4 - w zakresie doprowadzenia do spójności ustaleń tych paragrafów w odniesieniu do terminu „zabudowa

pensjonatowa”,

 

 1. d) w § 17 ust. 3 - w zakresie wprowadzenia możliwości realizacji wieży widokowej w rejonie górnej stacji na Butorowskim Wierchu

i stacji pośredniej (przesiadkowej) na trasie kolei,

a także zmianę innych ustaleń wynikających bezpośrednio z wprowadzenia ww. zmian.

 

„Czwarta Zmiana Studium” obejmować będzie również zmianę treści aneksu nr 1 do ujednoliconego tekstu Uwarunkowań

zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik nr 5a do Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja

2019 r. - pod nazwą Gminna ewidencja zabytków w gminie Kościelisko, a także drobne korekty redakcyjne, stylistyczne, interpunkcyjne

oraz skorygowanie omyłek pisarskich i oczywistych błędów zawartych w części tekstowej „Studium…”.

 

Uchwała do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko, pok. 17, ul. Strzelców Podhalańskich 44 w Kościelisku, oraz na stronie

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko - zakładka planowanie przestrzenne.

 

Wnioski do Zmiany Studium w powyższym zakresie należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się

niniejszego ogłoszenia w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko,

lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:

architektura@gminakoscielisko,pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko –

zakładka planowanie przestrzenne – formularze do dokumentów planistycznych oraz za pośrednictwem platformy usług administracji

publicznej ePUAP. Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków do projektu „Zmiany Studium”, jako projektu dokumentu

wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko,

w godzinach pracy urzędu. Stosownie do art. 40 ww. ustawy wnioski należy składać do Wójta Gminy Kościelisko, w formie pisemnej,

ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem

elektronicznym, na adres: architektura@gminakoscielisko,pl, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego

ogłoszenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kościelisko.

 

Wójt Gminy

Roman Krupa

 

Na podstawie art. 8a, art. 11a i  art. 17a upzp informuję, że:

 1. Złożenie uwagi lub wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze lub wniosku danych osobowych jest Gmina Kościelisko reprezentowana przez Wójta Gminy Kościelisko, z siedzibą ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi lub wniosku bez rozpoznania.
 6. Składający uwagę lub wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 8a i art. 8b, art 11 pkt 1 i art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.z 2020.poz. 293 ze zmianami), a także § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233),tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 8. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym również z obowiązku archiwizacyjnego.
 9. Składający uwagę lub wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę lub wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Składającemu uwagę lub wniosek przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: prawnicy@gminakoscielisko.pl, tel. 18 20 79 100 wew. 36 lub 18 20 220 36.

   

  Wójt Gminy Kościelisko Roma Krupa