Na terenie kraju pojawiają się kolejne przypadki wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Duże zagrożenie dalszym rozprzestrzenianiem sie wirusa spowodowało, że ministerstwo zdecydowało sie wydać szereg zakazów i nakazów związanych z ptactwem hodowlanym. Sprawdź, czego nie wolno, a co trzeba zrobić.

Rozporządzenie wydano 20 grudnia. Od tej chwili nie wolno organizować targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepió- rek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi. Jednak "dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wyłącznie w pomieszczeniu uniemożliwiającym kontakt tych ptaków z dzikim ptakami", czytamy w dokumencie.

Lekarz weterynarii oceni ryzyko. Szczegółowe wytyczne: Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Resort zakazuje przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia wyżej wymienionych ptaków na targowiskach. Zakaz dotyczy również pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Nie wolno też wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. 

 

12 nakazów dla hodowców drobiu - ministerstwo nakazuje:


 • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 •  zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłą- czeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 


 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 • zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: – rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, – datę przemieszczenia, 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2091 – miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, – liczbę ptaków,


Przeczytaj też: Hodujesz drób? Koniecznie pamiętaj o 5 zaleceniach! Chroń ptaki przed grypą

 


 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

 


 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

 


 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. 

 

Jeśli zauważysz u drobiu zwiększoną śmiertelność; że ptaki mniej jedzą i piją; mają drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; objawy duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności - powinieneś zawiadomić służby weterynaryjne.