Regulamin Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019

  Regulamin Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019

  RED

  Gazeta Krakowska

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  Regulamin XX Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019“
  zwanego dalej „Plebiscytem”

  Art.1
  Informacje ogólne

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie.
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019“.
  4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych projektów i ofert dla turysty goszczącego w Małopolsce.
  5. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach:
  MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość / gmina
  ATRAKCJA TURYSTYCZNA - wydarzenie, obiekt – atrakcja turystyczna (np. muzeum, wieża widokowa itp.), baza noclegowo-wypoczynkowa, ośrodki SPA, baza gastronomiczna, produkty regionalne)
  CHATA Z KLIMATEM – agroturystyka
  MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI

  6. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap (zgłaszanie i głosowanie czytelników) będzie trwać od dnia 19.07.2019 r. do dnia 06.09.2019 r. do godz. 21.00. Drugi etap (głosowanie kapituły) odbędzie się do 13.09.2019.
  7. Organizator powołuje Kapitułę plebiscytową, w skład której wchodzą:
  Przewodniczący
  prof. Zygmunt Kruczek – Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, kierownik katedry, laureat plebiscytu WOM 2018 w kategorii Małopolska Osobowość Turystyki
  Członkowie
  prof. Janusz Zdebski - były Prezes Zarządu Głównego PTTK, były Rektor AWF w Krakowie
  prof. Czesław Nowak - Uniwersytet Rolniczy
  Jerzy Kapłon – Prezes ZG PTTK, Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej i Narciarskiej w Krakowie
  Elżbieta Kusina - Prezes Krakowskiej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych
  Mariusz Zaród – Zastępca Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR
  Małgorzata Cetera –Bulka – Prezes Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie,
  Jerzy Sułowski – Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego,
  Andrzej Wojdyło– Doradca Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie (sekretarz Kapituły)

  8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  10. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 3 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust. 4-6 poniżej.
  11. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Krakowskiej” zwanej dalej „Gazetą” a także na stronie serwisu www.gazetakrakowska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).


  12. Do materiałów plebiscytowych (np.: zdjęcia kandydatów, obiektów, logo) przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na stronie www.gazetakrakowska.pl/regulamin. Dotyczy to szczególnie zakresu udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
  13. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

  Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

  1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w województwie małopolskim w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.5 niniejszego Regulaminu zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
  4. Kandydatami nie mogą być osoby i podmioty, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
  5. W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt.krakow@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.
  Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
  6. Osoba dokonująca zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oświadcza, że:
  a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
  W przypadku wizerunku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny.
  b. Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
  c. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
  d. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  7.W plebiscycie nie mogą brać udziału (nie mogą być zgłoszonymi kandydatami) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  8. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  9.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  10. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  12. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora Plebiscytu w związku z brakiem przysługiwania mu praw i dysponowania zgodami określonych w ust. 6 powyżej oraz złożeniem nieprawdziwych oświadczeń co do ich przysługiwania.

  Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu – Zgłaszanie

  1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
  2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać od 19.07 do 03.08.2019r .
  3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. nazwę i adres albo imię i nazwisko;
  b. wskazanie kategorii plebiscytu
  c. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe)
  d. imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe – do wiadomości Redakcji).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 oraz przepisami prawa. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu I etapu Plebiscytu.
  5. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
  6. Kapituła Plebiscytu dokona wyboru kandydatur dopuszczonych do II etapu Plebiscytu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
  7. Kapituła Plebiscytu uprawniona jest do przekwalifikowania zgłoszenia do innej kategorii niż określona w zgłoszeniu.
  8. Zgłoszenie zweryfikowane negatywnie oznaczać będzie, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
  9. W dniu 9.08.2019 r. w Gazecie i Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
  10.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.
  11.Do dnia zakończenia głosownia w plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu plebiscytu, i statusie kandydata, na którego został oddany głos. Informacje te nie będą zawierać informacji handlowych.

  Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu – Głosowanie i wybór laureatów
  1.Głosowanie będzie trwało od 9.08 2019 do 6.09 2019 do godz. 21.00
  2. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
  3. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  b. Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety , www.gazetakrakowska.pl od dnia 9.08.2019 r.
  c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
  e .Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
  f. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
  g. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
  h. W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
  i. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  j. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  4.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
  5.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
  6.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
  a. Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
  b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
  c. Każdy kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
  d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
  e. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
  7. Laureatami zostaną kandydatury, która otrzymają największą liczbę punktów liczonych następująco:
  a) 2/3 ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z zajętego przez daną kandydaturę miejsca w głosowaniu poprzez SMS (zakup e-wydania dziennika „Gazeta Krakowska”) i KLIK-iem.
  b) 1/3 ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z zajętego przez daną kandydaturę miejsca w głosowaniu Kapituły.
  c) Kandydatury, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem liczby otrzymanych punktów otrzymają wyróżnienie w danej kategorii.


  Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  1. Kapituła Plebiscytu wskaże zwycięzców Plebiscytu – laureatów tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019” w poszczególnych kategoriach na posiedzeniu przeprowadzonym najpóźniej do dnia 13.09.2019r. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
  2. Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 4.10.2019r.
  3. Najpóźniej do dnia 7.10.2019r. na łamach „Gazety Krakowskiej” zostanie opublikowana lista zwycięzców Plebiscytu – laureatów tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019” w poszczególnych kategoriach.

  Art. 5 Nagrody w Plebiscycie
  1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
  Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali. O dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  2. Laureat tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019 w kategorii „MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość / gmina” otrzyma:
  Statuetkę, dyplom,
  Kampanię reklamową w GAZECIE KRAKOWSKIEJ i DZIENNIKU POLSKIM lub serwisach gazetakrakowska.pl, dziennikpolski24.pl, naszemiasto.pl o wartości cennikowej 100 000 zł. do wykorzystania do dnia 30.04.2020 r.
  3. Zdobywca drugiego miejsca w kategorii „MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość / gmina” otrzyma
  dyplom,
  Kampanię reklamową w GAZECIE KRAKOWSKIEJ i DZIENNIKU POLSKIM lub serwisach gazetakrakowska.pl, dziennikpolski24.pl, naszemiasto.pl o wartości cennikowej 50 000 zł. do wykorzystania do dnia 30.04.2020 r.
  4. Zdobywca trzeciego miejsca w kategorii „MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość / gmina” otrzyma
  dyplom,
  Kampanię reklamową w GAZECIE KRAKOWSKIEJ i DZIENNIKU POLSKIM lub serwisach gazetakrakowska.pl, dziennikpolski24.pl, naszemiasto.pl o wartości cennikowej 20 000 zł. do wykorzystania do dnia 30.04.2020 r.
  5. Laureat tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019 w kategorii „MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI” otrzyma:
  Statuetkę, dyplom
  Nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł
  6. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w kategorii „MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI” otrzyma
  dyplom,
  prezentacja sylwetki na łamach Gazety Krakowskiej
  7. Laureaci tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019 w kategoriach „ATRAKCJA TURYSTYCZNA i CHATA Z KLIMATEM” otrzymają:
  Statuetkę, dyplom, prezentację na łamach Gazety Krakowskiej
  Kampanię reklamową w GAZECIE KRAKOWSKIEJ i DZIENNIKU POLSKIM lub serwisach gazetakrakowska.pl, dziennikpolski24.pl, naszemiasto.pl o wartości cennikowej 10 000 zł. do wykorzystania do dnia 30.04.2020 r.
  8 . Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w kategoriach „ATRAKCJA TURYSTYCZNA i CHATA Z KLIMATEM” otrzymają:
  dyplom, prezentację na łamach Gazety Krakowskiej
  9. W przypadku nagród rzeczowych, w tym nagród w postaci kampanii reklamowych w mediach Organizatora, nie ma możliwości zamiany nagród na inne ani wypłaty ich ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  10.Nagrody w postaci kampanii reklamowych prowadzonych w mediach Organizatora będą realizowane zgodnie z ogólnymi warunkami i zasadami zamieszczania ogłoszeń i reklam dotyczącymi serwisów i tytułów prasowych Organizatora, a ich wartość zostanie określona zgodnie z aktualnymi cennikami reklam obowiązującymi dla poszczególnych tytułów prasowych oraz serwisów internetowych.
  11. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w trakcie spotkania podsumowującego Plebiscyt mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora – Polska Press mieszczącej się pod adresem:
  Kraków, ul. Zabłocie 43 A, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
  12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, Organizator przyzna dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wysokości takiego podatku, a podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  13. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.


  Art. 6 Reklamacje.
  1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail: plebiscyt.krakow@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego:
  Gazeta Krakowska, ul. Zabłocie 43A, Kraków z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 7 Ochrona danych osobowych.
  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulamin
  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
  c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a) Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
  b) Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.
  9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a) Imię i nazwisko;
  b) Kontaktowy numer telefonu;
  c) Nazwę jednostki Policji;
  d) Numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu
  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „„Wielkie Odkrywanie Małopolski 2018”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

  1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl

  2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2018“ (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo przez głosowanie gdy głosujesz. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w plebiscycie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym plebiscycie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda, a jeśli przekazałeś nam swoje zdjęcie - umowa (o treści regulaminu plebiscytu).

  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

  3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

  4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
  c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  e. członkowie Kapituły
  5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

  7.PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  << Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

  8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

  9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a. nazwę i adres albo imię, nazwisko i miejsce pracy;
  b. kategoria plebiscytu;
  c. powiat;
  d. kontaktowy numer telefonu.


  Czytaj treści premium w Gazecie Krakowskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Gazety za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej Gazety za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Jak kupić tanio ubezpieczenie na życie?

  Jak kupić tanio ubezpieczenie na życie?

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”