1. Gazeta Krakowska
 2. Komunikaty
 3. Burmistrz Miasta Zakopane
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta Zakopane

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13 /parter/, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu oraz na stronie internetowej www.zakopane.pl w dniu 29.07.2021 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości, położonej w Zakopanem przy ul. Pardałówka 37, oznaczonej jako działki ewidencyjne
nr 38/1, 39/4, 39/5, 40/1, 41/1, 45/7, 48/7, 49/13 obręb 107 o łącznej powierzchni 0,3211 ha.

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego.
 2. Księga wieczysta: NS1Z/00012875/9.
 3. Położenie nieruchomości: przy ul. Pardałówka 37 w Zakopanem; nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pardałówka.
 4. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  z usługami oznaczone symbolem 15.MN/U, tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem 2.KDW – MPZP Pardałówka - Antałówka zatwierdzony Uchwałą nr LVIII/926/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29.07.2010 r.
 5. Cena wywoławcza: 3 900 000,00 zł /słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100/
 6. Termin i miejsce przetargu: 01.10.2021 r., godz. 09:00, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.
 7. Wadium: 700 000,00 zł /słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100/ - najpóźniej
  w dniu 27.09.2021 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

 

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228,
tel. ( 0-18)  20-20-426, 20-20-427.