Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie

Obwieszczenie 1218-SEE.711.4.12. 2017


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.03.2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się

TRZECIA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1766/19 o powierzchni 0,1137 ha położonej w Kluszkowcach (Gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, woj. małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00157354/5

stanowiącej własność dłużnika MANIOWSZCZAK ARKADIUSZ

Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie elementarnym MN/MT o funkcji tereny zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Teren niezabudowany, nieogrodzony, o regularnym kształcie zblizonym do trapezu. Działka położona jest w odległości około 150m od Jeziora Czorsztyńskiego, w rejonie ul. Cegielnianej.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 136.804,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześc tysięcy osiemset cztery złote 00/100) zaś cena wywoławcza na III licytacji wynosi 65% oszacowanej wartości nieruchomości tj. 88.922,60 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 60/100).

Lp

działka ewid.

obszar

całkowity działki

cena oszacowania

w zł

cena wywoławcza

w zł

wadium

w zł

1

1766/19

0,1137 ha

136 804,00

88.922,60

13 680,40

Licytant przystępujący do licytacji winien przed licytacją złożyć wadium w wysokosci 1/10 części oszacowanej nieruchomości, w siedzibie Urzędu Skarbowego, w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – lub dokonać wpłaty na konto bankowe tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000, podając cel wpłaty i znaczenie sprawy.

Operat szacunkowy nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, p. 131. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 18/ 2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.