Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

Sułoszowa, 13.03.2018r.
 
OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały Nr XXXV/294/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
Wójt Gminy Sułoszowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Uchwały 
Nr XXXV/294/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 

25 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz o czynnościach określonych w art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
Zmiana uchwały polega na wyłączeniu z opracowania obszarów oznaczonych na załączniku nr 1A poprzez uchylenie załączników nr 1 i 1A do uchwały o XXIX/239/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r., 
dla których zostanie sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odrębną procedurą.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi podstawy do składania wniosków do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na zmniejszenie obszaru opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk