Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

obszarów położonych w miejscowościach Białka Tatrzańska i Brzegi

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz u
chwał Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: uchwały Nr XLIV/322/2017 z dnia 24.10.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa” i uchwały Nr XLIII/313/2017 z dnia 28.09.2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego
w miejscowości Brzegi, w rejonie Palenicy Białczańskiej, zmienionej uchwałą nr LV/391/2018
z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany ww. uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa”,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej w rejonie Palenicy Białczańskiej w miejscowości Brzegi,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.01.2019r. do 01.02.2019r., w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, w godz. od 1000 do 1400. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska,
ul. Długa 144,
w dniu 08.01.2019 r.:

w sprawie: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa” – o godz. 1300,

w sprawie: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej
w rejonie Palenicy Białczańskiej, w miejscowości Brzegi
o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów miejscowych należy składać do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.02.2019 r., w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekty
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów w okresie ich wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej. W postępowaniach w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniach można składać, stosownie do art. 40 ww. ustawy,
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:
gmina@ugbukowinatatrzanska.pl. Uwagi i wnioski w postępowaniach można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

mgr inż. Andrzej Pietrzyk