1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. Wyciąg z ogłoszenia
Wróć do listy komunikatów

Wyciąg z ogłoszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O PRZETARGACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

lp

oznaczenie działek wg ewidencji gruntów

nr księgi wieczystej

cena /zł/

termin przetargu

godzina

wysokość wadium /zł/

termin wniesienia wadium

A

B

C

D

E

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. WITOSA W CHRZANOWIE (obręb Kościelec)

1

231/7 – 0,1326 ha (KR1C/00011367/2)

162 000

10.08.2020 – 9.00

32 400 – 04.08.2020

NIEZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE PRZY UL. KASZTANOWEJ W CHRZANOWIE
(obręb Kościelec)

1

4713/1 – 0,0980 ha (KR1C/00097688/4)

141 000

10.08.2020 – 10.00

28 200 – 04.08.2020

2

4713/2 – 0,0511 ha (KR1C/00097689/1)

78 000

10.08.2020 – 11.00

15 600 – 04.08.2020

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONA PRZY UL. KADŁUBEK W CHRZANOWIE
(obręb Chrzanów)

1

4936/2, 4936/5 (powstała z podziału działki nr 4936/3) – 0,0131 ha (KR1C/00045948/6)

35 000

10.08.2020 – 12.00

7000 – 04.08.2020

LOKAL MIESZKALNY NR 23 W BUDYNKU NR 4 PRZY UL. KSIĘDZA J.POPIEŁUSZKI W CHRZANOWIE

1

lokal mieszkalny Popiełuszki 4/23 – 34,93 m2 (KR1C/00053164/5)

140 000

10.08.2020 - 13.00

28 000 – 04.08.2020

Nieruchomości opisane w tabeli zbywane są w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ceny nieruchomości opisanych w tabeli w pkt I - III ujmują w sobie podatek VAT wg stawki 23%. Sprzedaż nieruchomości lokalowej opisanej w pkt IV zwolniona z podatku VAT, na podstawie odpowiednio art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. `

Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54, w terminach określonych w kolumnie D.

Ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej
www.chrzanow.pl, w zakładce DLA INWESTORÓW, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel. 32 758-51-41.