1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU...
Wróć do listy komunikatów

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUS

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość budowlana składająca się z działek o numerach:

działka nr 1231/9 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/11 o powierzchni 159m2 - łącznie 659m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty. Objętych Księgami wieczystymi nr: KR1O/00024213/4 9działka nr 1231/9) i KR1O/00039966/5 (działka nr 1232/11).

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie to domy jednorodzinne, kościół i Osiedle Słowiki. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami, teren równy, lekko pofałdowany. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej- ulicy Ks. Prał. H. Januchty. Kształt działki prostokątny. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do mediów możliwy od ul. Jasnej oraz ul. Miłej.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty, zatwierdzoną Uchwałą Nr XL/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 7074) działki nrnr 1231/9 i 1232/11 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „2.M/U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 142 000,00zł.,( słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości: 28 400,00zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych) w terminie do dnia 10.02.2021r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2021r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad - parter.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.