Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ludzie roku 2014 [REGULAMIN]

red.
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia XXIII Plebiscytu „LUDZIE ROKU", edycja 2014” (Plebiscyt).

art. 1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia XXIII Plebiscytu „LUDZIE ROKU", edycja 2014” (Plebiscyt).
art. 2
Organizatorem Plebiscytu jest: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska”, zwana dalej Organizatorem.

art. 3
W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

art. 4
Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

art. 5
1.Udział w Plebiscycie jako głosujący lub zgłaszający kandydatów do tytułu „Człowiek Roku 2014” mogą wziąć Czytelnicy dziennika „Polska Gazeta Krakowska”, zwanego dalej również Gazetą Krakowską, którzy w zastrzeżonym w Regulaminie terminie zgłoszą kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2014” lub oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.
2.Udział w Plebiscycie jako zgłaszający kandydatów lub głosujący mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Jako kandydat do tytułu „Człowiek Roku 2014” może zostać zgłoszony przez Czytelnika każdy,
kto w roku 2014 wyróżnił się swoją postawą lub działalnością w jakiejkolwiek dziedzinie życia, ma nieposzlakowaną opinię i cieszy się zaufaniem oraz szacunkiem otoczenia.

art. 6
Plebiscyt będzie trwał w dniach od 19 grudnia 2014 r. do 10 lutego 2015 r. i zostanie przeprowadzony
w trzech etapach.

art. 7
1.Etap I Plebiscytu trwa od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia 9 stycznia 2015 r.
i obejmuje zgłaszanie przez Czytelników kandydatów do tytułu „Człowiek Roku 2014”.
2.Zgłoszenie kandydatów do tytułu „Człowiek Roku 2014” może zostać dokonane na jeden
z następujących sposobów:
1)pocztą na adres Organizatora - „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Ludzie Roku 2014”,
2)e-mailem na adres: [email protected]
3)faxem na nr: 012 68 88 109
4)telefonicznie na nr: 012 68 88 301
3.Zgłoszenie przez Czytelnika kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2014” musi zawierać uzasadnienie. Zgłoszenie nie zawierające uzasadnienia będzie nieważne.
4.Czytelnik może zgłosić więcej niż jednego kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2014”.
5.W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2014” każde zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie.
6.Czytelnicy mogą zgłaszać kandydatów do dnia 9 stycznia 2015 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia do Organizatora.
7.W dniu 13 stycznia 2015 r. Kolegium Redakcyjne Polski Gazety Krakowskiej dokona oceny zgłoszonych kandydatur i zatwierdzi ostateczną listę kandydatów do tytułu „Człowiek Roku 2014”.
8.Kolegium Redakcyjne przy wyborze kandydatów weźmie pod uwagę w szczególności:
1)treść uzasadnienia zgłoszenia kandydata
2)postawę kandydata
3)szacunek, jakim kandydat cieszy się w swoim środowisku
4)aktywność kandydata i jego zasługi w 2014 r.
9.Jeżeli Kolegium Redakcyjne uzna, że na ostatecznej liście kandydatur do tytułu „Człowiek Roku 2014” winna znajdować się osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoba małoletnia), Kolegium Redakcyjne zamieści tę kandydaturę na liście po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela prawnego tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.
10.Z obrad Kolegium Redakcyjnego zostanie sporządzony protokół, podpisany przez jego członków. Protokół z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego będzie przechowywany w siedzibie Organizatora, tj. Polskapresse Sp. z. o. o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, Al. Pokoju 3, 31–548 Kraków.

art. 8
1.Etap II Plebiscytu trwa od dnia 16 stycznia 2015 r. do dnia 6 lutego 2015 r.
i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów.
2.Głosować można, na drukowanych w okresie od 16 stycznia do 2 lutego 2015 r. w dzienniku „Polska Gazeta Krakowska” kuponach do głosowania. Na jednym kuponie można głosować tylko na jednego kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2014”. Kupony zawierające imię i nazwisko więcej niż jednego kandydata są nieważne.
3.W czasie trwanie II etapu Plebiscytu, na łamach dziennika „Polska Gazeta Krakowska” Organizator będzie zamieszczał na bieżąco listę i prezentację zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów do tytułu „Człowiek Roku 2014”.
4.Kupony do głosowania należy dostarczyć do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 5 lutego 2015 r. do godz. 12:00. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
5.Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych
w Regulaminie.
6.Czytelnik może oddać dowolną ilość głosów.
7.Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2014”, zakwalifikowanego do tego etapu, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika w zakresie określonym
w art. 13, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
8.Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również poprzez SMS poprzez zakup e-wydania dziennika „Polska Gazeta Krakowska” w okresie od 16 stycznia 2015 do 6 lutego 2015 r. do godz. 15:59:59.
9.Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT)
w treści wpisując LUDZIE. oraz numer kandydata wg listy alfabetycznej. Szczegółowa instrukcja glosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronie krakow.naszemiasto.pl.
10.Lista alfabetyczna o której mowa w ust. 9 powyżej zostanie ustalona przez Kolegium Redakcyjne,
po dokonaniu oceny kandydatów o czym mowa w art. 7 ust. 8.

art. 9
1.Etap III Plebiscytu obejmuje ostateczny wybór 10 równorzędnych zwycięzców Plebiscytu – laureatów tytułu „ Człowiek Roku 2014”.
2.Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2015 r. Kapituła Plebiscytu dokona wyboru dziesięciu zwycięzców Plebiscytu – laureatów tytułu „Człowiek Roku 2014” według następujących zasad:
1)laureatami zostaje pięciu pierwszych kandydatów z największą ilością uzyskanych głosów (suma głosów na kuponach i SMS)
2)pozostałych pięciu wybiera Kapituła Plebiscytu w oparciu o następujące kryteria:
a) postawę kandydata,
b)szacunek, jakim kandydat cieszy się w swoim środowisku,
c)aktywność kandydata i jego zasługi w 2014 r,
d)liczbę uzyskanych głosów.
3.Z obrad Kapituły Plebiscytu zostanie sporządzony protokół, podpisany przez jej członków. Protokół
z posiedzenia Kapituły Plebiscytu będzie przechowywany w siedzibie Organizatora tj. Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków.
4.Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowo specjalne tytuły Człowieka XXIII - lecia spośród laureatów wcześniejszych edycji Plebiscytu.
art. 10
Kapitułę Plebiscytu powołuje Kolegium Redakcyjne Polski Gazety Krakowskiej.

art. 11
1.Równorzędni zwycięzcy Plebiscytu – laureaci tytułu „Człowiek Roku 2014” otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
2.Uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów odbędzie się po zakończeniu III etapu Plebiscytu
w terminie miejscu podanym do wiadomości laureatów przez Organizatora.
3.Lista laureatów Plebiscytu zostanie opublikowana na łamach dziennika „Polska Gazeta Krakowska”
w porządku alfabetycznym.

art. 12
1.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców oraz dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu
w trakcie trwania Plebiscytu.
2.W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany
do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3.Niniejszy Regulamin dostępny jest w Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków oraz na stronie www.krakow.naszemiasto.pl.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające
z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

art. 13
1.Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania XXIII Plebiscytu „Ludzie Roku 2014” jest Organizator Plebiscytu - POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska”
2.Dane osobowe przekazywane przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu realizacji Plebiscytu oraz w celach marketingowych..
3.Poprzez przetwarzanie rozumie się: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie.
4.Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolna, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z informacją umieszczoną na kuponach plebiscytowych.

art. 14
1.Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, Al. Pokoju 3 31-548 Kraków z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2.Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3.Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizator w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania.

art. 15
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących
po stronie Laureatów Konkursu.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu uczestników, którzy rażąco naruszają interes Organizatora. Wykluczenie z Konkursu może również nastąpić po jego zakończeniu poprzez pozbawienie nagrody, z przyczyn podanych powyżej. Wykluczenie z Konkursu musi być umotywowane.

art.16
1.Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Plebiscytem będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o.o. Zdanie poprzedzające nie narusza przepisów o ochronie praw konsumentów.
2.W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólnego regulaminu konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 grudnia 2014 r.

Zobacz najświeższe newsy wideo z kraju i ze świata
"Gazeta Krakowska" na Youtube'ie, Twitterze i Google+
Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj

Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska