Bezpieczna droga do szkoły 2013 [REGULAMIN]

red
Regulamin konkursu plastycznego „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” odbywającego się na łamach „Gazety Krakowskiej” oraz w serwisie www.krakow.naszemiasto.pl.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, zwanego dalej „Konkursem” są:
a) POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 853 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086 (Prasa Krakowska); w razie gdy w niniejszym Regulaminie powoływany jest „Organizator” w liczbie pojedynczej należy przez to rozumieć Prasę Krakowską, chyba że Regulamin stanowi inaczej;
b) Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
c) Kuratorium Oświaty w Krakowie , ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

2. Partnerami konkursu są:
a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, NIP numer: 526-025-10-49,
b) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, NIP numer: 526-025-10-49,
c) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a,
NIP: 679-24-48-445
d) Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter Ego” 31-526 Kraków ul. Kielecka 2 lok. 27, NIP 5272338945
e) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25,
NIP 675-12-72-475
f) Straż Miejska Miasta Krakowa 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116,
g) Orlen Oil, ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
h) Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków, NIP 675-00-01-573
i) Terma Białka, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
5. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, ma charakter dobrowolny.

§ 2
Zasady Konkursu

1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 20 września 2013 r. do dnia 28 października 2013 r.
2. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej.
3. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1 – 4 szkół podstawowych mających siedzibę w województwie małopolskim oraz w powiecie dębickim. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika. Organizatorzy nie zapewniają transportu Uczestnikom Konkursu ani ich opiekunom.
4. Konkurs polega na przygotowaniu płaskiej pracy plastycznej (rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka itp.) w formacie maksymalnie A3.Tematem tegorocznej edycji Konkursu jest: „Bezpieczna droga do szkoły (rowerem, autem z rodzicami, autobusem szkolnym, tramwajem, pieszo, w inny sposób). Jeden Uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.
5. Praca winna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika Konkursu, nie dopuszcza się prac wykonywanych zbiorowo. Uczestnik gwarantuje, iż złożona praca nie była zgłaszana do udziału w innych Konkursach, ani też nie była nigdzie publikowana. Praca winna być samodzielnie wykonana przez Uczestnika.
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, szkoła z adresem, a także imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu przedstawiciela ustawowego Uczestnika.
7. Prace konkursowe z danej szkoły dostarczane są w pakietach zawierających prace uczniów z jednej klasy. Pakiety powinny zawierać następujące dane:
a) dane dotyczące klasy – pełna nazwa i adres szkoły, klasa, ilość uczniów ogółem, ilość uczniów biorących udział w konkursie, imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela, pod kierunkiem którego prace zostały wykonane
b) dane dotyczące szkoły – pełna nazwa szkoły wraz z adresem (w tym numer telefonu do sekretariatu), ilość uczniów klas 1 – 4 ogółem, ilość uczniów klas 1 – 4 biorących udział w konkursie, imię i nazwisko oraz numer telefonu dyrektora szkoły,
c) dołączone do każdej pracy oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Osobą odpowiedzialną za zebranie oświadczeń jest nauczyciel pod kierunkiem którego pracują uczniowie biorący udział w Konkursie.
8. Prace konkursowe z danej szkoły należy składać tylko w pakietach opisanych w ust. 7 powyżej w siedzibach Prasy Krakowskiej (wykaz w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu) od dnia 20 września 2013 r. do dnia 17 października 2013 r. do godziny 17.00. Wykluczone jest indywidualne nadesłanie pracy konkursowej przez Uczestnika.
9. Prace nie spełniające powyższych wymogów, złożone po terminie, pogniecione lub z innych powodów niedopuszczalne nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników, jeżeli osoba odpowiedzialna za zebranie, skompletowanie i nadesłanie prac konkursowych naruszy warunki niniejszego Regulaminu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych i nagrodzonych prac do celów określonych w oświadczeniu o którym mowa w ust. 7 lit. c powyżej..
11. Organizatorzy nie przewidują zwrotu złożonych prac.

§ 3
Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
a) Najlepsza szkoła (jeden laureat) – I miejsce uzyskuje szkoła, z której nadesłano procentowo najwięcej prac w stosunku do ogólnej ilości uczniów w klasach 1 – 4, w przypadku równej ilości punktów procentowych o kolejności decyduje większa ilość nagród indywidualnych uzyskanych przez uczniów danej szkoły, a jeśli również pod tym względem nie będzie różnic, o przyznaniu nagrody decyduje jury konkursu oceniając różnorodność i poziom prac.
NAGRODA dla najlepszej szkoły: (1) zestaw mini znaków drogowych MDF.
b) Najlepsza klasa w czterech podkategoriach: klasa 1, klasa 2, klasa 3 i klasa 4 – laureatami zostaje w każdej kategorii klasa, z której nadesłano procentowo najwięcej prac w stosunku do ogólnej ilości uczniów w danej klasie, w przypadku równej ilości punktów procentowych o przyznaniu nagrody decyduje jury konkursu oceniając różnorodność i poziom prac.
NAGRODY: (1) elektroniczny odtwarzacz DVD – dla każdej klasy wyłonionej w danej podkategorii; (2) ponadto Jury nagrodzi spośród wszystkich zwycięskich klas jedną, niezależnie od podkategorii, oceniając różnorodność i poziom prac – a nagrodą dla tej klasy będzie całodzienny bilet do Termy Białka wraz z obiadem dla całej klasy oraz opiekuna.

c) Najlepsza praca indywidualna (laureaci po jednym z klas 2, 3 i 4). Laureatów wyłoni jury konkursu kierując się oceną merytoryczną i plastyczną prac, w szczególności oryginalnością i sugestywnością przedstawienia konkursowego tematu oraz nieszablonowością techniki wykonania pracy.
NAGRODY –aparaty fotograficzne – dla każdego z wyłonionych laureatów
d)Najlepsza praca indywidualna laureat z klasy 1. Laureata wyłoni jury konkursu kierując się oceną merytoryczną i plastyczną prac, w szczególności oryginalnością i sugestywnością przedstawienia konkursowego tematu oraz nieszablonowością techniki wykonania pracy. NAGRODA– ODTWARZACZ mp4 oraz tornister z wyposażeniem – dla laureata.

e) Wyróżnienia w kategorii najlepsza praca indywidualna (wyróżnieni po dziesięciu z klas 1,2,3,4). Wyróżnionych wyłoni jury konkursu kierując się oceną merytoryczną i plastyczną prac, w szczególności oryginalnością i sugestywnością przedstawienia konkursowego tematu oraz nieszablonowością techniki wykonania pracy.
NAGRODY –zestawy upominków– dla każdego wyróżnionego

2. Dodatkowo nagrodzeni mogą zostać dyrektorzy, nauczyciele i opiekunowie laureatów konkursu.
3. Jury Konkursowe może przyznać dodatkowe nagrody indywidualne.
4. Wszyscy nagrodzeni zaproszeni zostaną drogą telefoniczną na imprezę, która odbędzie się w dniu 28 października 2013 r. w - Terma Białka, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
Nagrodzone prace prezentowane będą podczas wystawy zorganizowanej w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a, przez okres czasu nieprzekraczający jednego roku po imprezie plenerowej.

§ 4
Jury Konkursowe

1. W skład Jury Konkursowego mogą wchodzić przedstawiciele każdego z organizatorów i partnerów konkursu, skład Jury zatwierdza Prezes Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska. Posiedzenie niejawne Jury Konkursowego wyłaniające laureatów odbędzie się w dniu 18 października 2013 r.
2. Z posiedzenia Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół.
3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, a nagrody zostaną wydane podczas imprezy w Termie Białka, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska w dniu 28 października 2013 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi także na łamach Polski Gazety Krakowskiej w dniu 29 października 2013 r.
2. W razie nieobecności osoby uprawnionej do odbioru nagrody na imprezie plenerowej winna ona skontaktować się z Organizatorem – Prasą Krakowską. Organizator wyśle nie odebraną nagrodę przesyłką kurierską na adres wskazany przez osobę uprawnioną do odbioru nagrody pod warunkiem wyrażenia przez tę osobę zgody na pokrycie kosztów wysyłki nagrody. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone działaniami lub zaniechaniami operatora pocztowego.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w
siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.krakow.naszemiasto.pl. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może mu być przesłana drogą mailową bądź pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora Polskapresse zaadresowanej koperty z dopiskiem „Bezpieczna droga do szkoły – Konkurs” wraz ze znaczkiem zwrotnym.
2. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi, przy czym podatek dochodowy należny od wygranych określonych w § 3 ust. 1 lit. a i c w razie powstania obowiązku podatkowego odprowadzi Prasa Krakowska. Wydającym nagrody określone w § 3 ust. 1 lit. b powyżej jest Partner Konkursu określony w § 1 ust. 2 lit. c powyżej, a Organizator nie jest stroną żadnego stosunku prawnego związanego z przyrzeczeniem lub wydaniem tych nagród. Wydającym nagrody określone w § 3 ust. 1 lit. d powyżej jest Partner Konkursu określony w § 1 ust. 2 lit. g powyżej, a Organizator nie jest stroną żadnego stosunku prawnego związanego z przyrzeczeniem lub wydaniem tych nagród.
3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wymaga dla swojej skuteczności złożenia oświadczeń według wzoru określonego w załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (i) przeprowadzenia Konkursu (ii) doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego konkursów i plebiscytów organizowanych przez Poskapresse oraz prawo powszechnie obowiązujące.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilość prac. W takim przypadku osobom Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2013 r.

Załączniki:
1) Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika,
2) Wykaz oddziałów Prasy Krakowskiej.
Załącznik do regulaminu konkursu

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3