Regulamin Konkursu pod nazwą "Kraków w Małopolsce, Małopolska w Europie" z dnia 11.07.2011

Redakcja

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: "Kraków
w Małopolsce, Małopolska w Europie" zwany dalej "Konkursem".

§ 2

1. Organizatorem Konkursu jest POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, poczta 02 - 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 503 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086 zwana dalej "Organizatorem".

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

3. Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

4. Partnerem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56., zwany dalej "Partnerem"

§ 3

1. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.gazetakrakowska.pl, na stronie portalu internetowego www.naszemiasto.pl oraz na stronach internetowych Partnera.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 4

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do przesłanego zdjęcia (zwana dalej "Uczestnikiem").

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora i spółek należących do Polskapresse Sp. z o.o oraz Partnera, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

§ 5

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 13 lipca 2011 roku do 23 lipca 2011 roku wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:

a. dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej),
b. zdjęcie w formie elektronicznej, które będzie przedstawiało: uczestnika konkursu podczas jego pobytu w dowolnym miejscu wraz z naklejką lub samej naklejki. Naklejka, o której mowa w zdaniu poprzednim, dołączona będzie do wydania "Gazety Krakowskiej" z dnia 13 lipca 2011 roku. Do nadesłanego zdjęcia należy dołączyć opis miejsca w jakim zostało wykonane.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs@gk.pl

2. Parametry fotografii:

- max. objętość pliku: 5 MB
- format pliku: .jpg

3. Jeden Uczestnik może dokonać do 3 Zgłoszeń.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub serwisu www.gazetakrakowska.pl i portalu internetowego www.naszemiasto.pl, błędów systemu komputerowego serwisu www.gazetakrakowska.pl i portalu internetowego www.naszemiasto.pl będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

5. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowość), a także swojego wizerunku uwidocznionego na zgłoszonej fotografii, w "Gazecie Krakowskiej", na stronie www.gazetakrakowska.pl
i portalu internetowym www.naszemiasto.pl oraz na stronach internetowych Partnera i stronie "Koral Małopolski" na portalu Facebook.

§ 6

1. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesyłanych zdjęć. W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z par. 5 ust 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;
- zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
- zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu
magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
- publiczne wykonanie;
- publiczne wystawianie;
- publiczne wyświetlanie;
- publiczne odtwarzanie;
- wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);
- najem oryginału lub egzemplarzy;
- użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
- nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub
bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;
- reemisja;
- wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.

2. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, także w sytuacji, w której Uczestnik otrzyma już Nagrodę; w takiej sytuacji Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.

3. Treści, informacje i sytuacje przedstawione na nadesłanej fotografii nie mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszenia, co do którego poweźmie wątpliwości, o których mowa w zdaniu poprzednim. Jeżeli treść, informacja lub sytuacja uwidoczniona na fotografii powodować będzie uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tej okoliczności właściwe organy ścigania.

4. Organizator zaleca, aby fotografia nie przedstawiała wizerunków osób trzecich. Jeżeli fotografia zgłoszona przez Uczestnika przedstawia wizerunki osób trzecich, zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, że posiada zgodę wszystkich osób widocznych na fotografii na rozpowszechnienie ich wizerunku na stronach internetowych określonych w niniejszym regulaminie.

5. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii konkursowych dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

NAGRODY W KONKURSIE

§ 7

1. Organizator wraz z partnerem przewidzieli w Konkursie nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Nagrodami są pobyty weekendowe w hotelu w Małopolsce dla wszystkich Laureatów oraz jednej osoby towarzyszącej. Dokładne informacje dotyczące charakteru Nagród oraz sposobu ich odbioru zostaną przekazane Laureatom drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu 26 lipca 2011 r.

2. Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie wraz ze zdjęciami zostaną także opublikowane w "Gazecie Krakowskiej", na stronie www.gazetakrakowska.pl i portalu internetowym www.naszemiasto.pl oraz na stronach internetowych Partnera i stronie "Koral Małopolski" na portalu Facebook.

3. Wszystkie nagrody zwane są łącznie "Nagrodami" albo każda z osobna "Nagrodą".

4. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia i zostali Laureatami nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na
inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 8

1. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie: redaktor naczelny lub jego zastępca, kierownik działu fotograficznego Gazety Krakowskiej oraz przedstawiciel Partnera Konkursu.

2. Po upływie czasu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Uczestnikom, którzy w swoim zgłoszeniu nadesłali zdaniem Komisji Konkursowej najciekawsze, najbardziej niestandardowe, najbardziej wyjątkowe fotografie.

3. Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

4. Decyzja Komisji Konkursowej o wyłonieniu Laureata jest ostateczna, chyba że Komisja Konkursowa uzyska wiarygodną informację, że treść wybranych Zadań Konkursowych narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Komisja Konkursowa może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDAWANIE NAGRÓD

§ 9

1. Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator. Wszystkie nagrody wyda - "Polskapresse" Sp. z o. o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków.

2. Nieodebranie Nagrody stosownie do informacji udzielonych Laureatowi przez Organizatora drogą elektroniczną jest równoznaczne z rezygnacją Laureata z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

3. Warunkiem odbioru Nagrody przez Laureata jest podpisanie przez niego, najpóźniej w chwili przekazania Nagrody, oświadczenia o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Przenoszę na rzecz organizatora Konkursu wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;
- zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
- zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu
magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
- publiczne wykonanie;
- publiczne wystawianie;
- publiczne wyświetlanie;
- publiczne odtwarzanie;
- wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);
- najem oryginału lub egzemplarzy;
- użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
- nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub
bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;
- reemisja;
- wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu."

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.

2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej pod adresami www.gazetakrakowska.pl oraz www.naszemiasto.pl, na stronach internetowych Partnera.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunkow uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresami internetowymi www.gazetakrakowska.pl oraz www.naszemiasto.pl

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

9. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

Flesz: Wegańskie ubrania. Made in Poland

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3