Regulamin PLEBISCYTU "POLICJANT ROKU 2013“

.

Art. 1. (Postanowienia ogólne)

1. Plebiscyt "Policjant roku 2013" (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatorów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorami Plebiscytu są:

a. Wydawca dziennika "Polska Gazeta Krakowska" (dalej: Gazeta Krakowska) POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, poczta 02 - 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 853 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086.
b. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, NIP 675-000-55-94.

2. Organizatorzy oświadczają, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
3. Organizator Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
4. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatorów danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, ma charakter dobrowolny.
5. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Plebiscyt trwa od dnia 24 maja 2013 r. do dnia 26 lipca 2013 r. i zostanie przeprowadzony etapowo.

7. Nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwa Kapituła, w której zasiadają reprezentanci Organizatorów.
W skład Kapituły wchodzą:
nadinsp. Mariusz Dąbek - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
podinsp. Janusz Wolak - z-ca naczelnika wydziału kadr i szkolenia KWP w Krakowie
mł. insp. Dariusz Nowak - radca KWP w Krakowie
nadkom. Magdalena Balawajder - naczelnik wydziału prezydialnego KWP w Krakowie
Gazeta Krakowska - członek zarządu Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska - Andrzej Wojdyło
Gazeta Krakowska -Redaktor Naczelny - Wojciech Harpula
Gazeta Krakowska -Redaktor Maria Mazurek

Art. 2 (Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)
1. Udział w Plebiscycie jako głosujący lub zgłaszający kandydatów do tytułu "POLICJANT ROKU 2013“ mogą wziąć Czytelnicy Gazety Krakowskiej, którzy w terminie określonym w Regulaminie zgłoszą kandydatury do tytułu "POLICJANT ROKU 2013“ lub w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.
2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Do Plebiscytu może zostać zgłoszony każdy policjant przypisany do jednostki policji z siedzibą na terenie Małopolski z wyłączeniem:
a) komendantów i ich zastępców wszystkich szczebli,
b) naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz ich zastępców,
c) radców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
d) rzeczników prasowych i pracowników zespołów prasowych.

Art. 3 (Etap I Plebiscytu - zgłaszanie kandydatur)

1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 24 maja 2013 r. do dnia 10 czerwca 2013 r.
i obejmuje zgłaszanie przez Czytelników kandydatów do tytułów "POLICJANT ROKU 2013“. Zgłaszanie kandydatów następuje w jednej zbiorczej kategorii.

2. Kandydatów do tytułu "POLICJANT ROKU 2013“ można zgłaszać:
a) pocztą na adres Organizatora - "Gazeta Krakowska", Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek "Policjant Roku 2013",
b) e-mailem na adres: [email protected]
3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłoszonego policjanta, stopień oraz nazwę i adres jednostki do której jest przypisany.
4. Czytelnik może zgłosić więcej niż jednego kandydata do tytułu "POLICJANT ROKU 2013“.
5. Zgłoszenie może zawierać uzasadnienie.
6. Dokonując zgłoszenia, Czytelnik przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, a w szczególności za okoliczność, że zgłoszony kandydat rzeczywiście wykonuje obowiązki policjanta.
7. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia na adres Organizatora.
8. W dniu 12 czerwca 2013 r. Kapituła plebiscytu dokona oceny zgłoszonych kandydatur pod względem osiągnięć zawodowych, nieposzlakowanej opinii zawodowej, oraz innych odpowiednich kryteriów. Kapituła dokonuje również ostatecznej kwalifikacji zgłoszonych kandydatur do II etapu. Decyzja Kapituły w tym zakresie jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
9. Lista kandydatur zakwalifikowanych do II etapu plebiscytu zostanie opublikowana 17 czerwca 2013 r w Gazecie Krakowskiej oraz na stronach krakow.naszemiasto.pl. i gazetakrakowska.pl. Każdej z osób, której dane zostaną zamieszczone na tej liście, przysługuje prawo żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia tych danych, o czym Organizator zamieści informację na stronach internetowych, o których mowa powyżej. Zgłoszenie żądania usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnictwa kandydatury w Plebiscycie.

Art. 4 (Etap II Plebiscytu - głosowanie)
1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 17 czerwca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 17 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" oryginalnych kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej). Na jednym kuponie można oddać głos na jednego kandydata.
2. Kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Organizatora Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 28 czerwca 2013 r. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
3. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata do tytułu "POLICJANT ROKU 2013“ zakwalifikowanego do tego etapu oraz nazwę jednostki do której jest przypisany, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
5. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie 17 czerwca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. do godziny 23.59.59.
6. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 72355 (koszt 2,46 złotych z VAT) w treści wpisując POLICJANT. oraz numer kandydata wg listy opublikowanej przez Organizatora zgodnie z art. 3 ust. 9 powyżej. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach gazetakrakowska.pl oraz krakow.naszemiasto.pl.
7. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub wiadomości SMS.

Art. 5 (Etap III Plebiscytu - ostateczny wybór Laureata.)
1. Etap III Plebiscytu obejmuje ostateczny wybór Laureata tytułu "POLICJANT ROKU 2013“
2. Do III etapu Plebiscytu dopuszczonych zostanie 25 kandydatów, w tym:
1) 15 kandydatów wg ilości głosów otrzymanych w II etapie Plebiscytu (według sumy głosów otrzymanych na kuponach i SMS);
2) 10 kandydatów wyłoni na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2013 r. Kapituła Plebiscytu w oparciu o następujące kryteria:
a) postawę kandydata,
b) szacunek, jakim kandydat cieszy się w swoim środowisku,
c) aktywność kandydata i jego zasługi.
d) liczbę uzyskanych głosów.
3. Z obrad Kapituły Plebiscytu zostanie sporządzony protokół. Protokół z posiedzenia Kapituły Plebiscytu będzie przechowywany w siedzibie Organizatora tj. Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków.
4. Lista kandydatów dopuszczonych do III Etapu Plebiscytu zostanie opublikowana w Gazecie Krakowskiej oraz na stronach internetowych krakow.naszemiasto.pl oraz gazetakrakowska.pl.
5. Liczba głosów z II etapu jest doliczana kandydaturom dopuszczonym przez Kapitułę do III etapu Plebiscytu do liczby głosów otrzymanych w III etapie Plebiscytu.

6. Etap III Plebiscytu trwa od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 19 lipca 2013 r.
i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie 5 lipca 2013 r. do dnia 13 lipca 2013 r. w dzienniku "Polska Gazeta Krakowska" kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej). Na jednym kuponie można oddać głos na jednego kandydata.
7. Kupony do głosowania należy dostarczyć do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 17 lipca 2013 r. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
8. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Kupon do głosowania w III etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata do tytułu "POLICJANT ROKU 2013" oraz nazwę jednostki do której jest przypisany zakwalifikowanego do tego etapu, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
10. Głosowanie na zakwalifikowanych do III etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie 5 lipca 2013 r. do dnia 19 lipca 2013 r. do godziny 11.59.59.
11. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) w treści wpisując POLICJANT. oraz numer kandydata wg listy opublikowanej przez Organizatora przy publikowanych w Gazecie Krakowskiej kuponach oraz na stronach internetowych gazetakrakowska.pl oraz krakow.naszemiasto.pl. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach internetowych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
12. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub wiadomości SMS.

Art. 6 (Rozstrzygnięcie Plebiscytu)
1. W dniu 22 lipca 2013 r. Kapituła Plebiscytu dokona na posiedzeniu ostatecznego ustalenia i zatwierdzenia wyniku Plebiscytu.
2. Laureatem Plebiscytu zostanie kandydat który otrzyma najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów.
3. Laureat otrzyma tytuł "POLICJANTA ROKU 2013 r. oraz statuetkę i dyplom.
4. 5 kolejnych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów otrzyma wyróżnienia i dyplomy.
5. Kapituła dokona także wyboru laureatów w dodatkowej kategorii wydarzenie/osobowość.
Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana wyłącznie przez Kapitułę Plebiscytu. Kapituła dokonując wyboru będzie kierowała się jedynie względami doniosłości wydarzenia lub szczególnymi osiągnięciami i cechami charakteru Laureata

6. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
7. Gala Plebiscytu odbędzie się po zakończeniu III etapu Plebiscytu 26 lipca 2013 roku podczas obchodów święta Policji w Bochni.
8. Lista laureatów zostanie opublikowana w Gazecie Krakowskiej oraz w serwisach internetowych gazetakrakowska.pl oraz krakow.naszemiasto.pl w dniu następnym po dniu, w którym odbędzie się Gala Plebiscytu.
9. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Gazecie Krakowskiej oraz w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl, oraz gazetakrakowska.pl w tym na liście Laureatów o której mowa powyżej w ust. 8.

Art. 7 (Postanowienia Końcowe)
1. Organizator Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz dokonania innej korzystnej dla Uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin i wszystkie informacje dostępne będą w trakcie Plebiscytu w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków oraz na stronach gazetakrakowska.pl oraz www.krakow.naszemiasto.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

5. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik akceptuje treści niniejszego Regulaminu oraz w razie podjęcia takiej decyzji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące. Przepisy niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących norm wynikających z przepisów o ochronie praw konsumentów.
7. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.
8. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2013 r.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie