Wasze pytania o dopłaty 2017. ARiMR odpowiada rolnikom

Opracowała Lucyna Talaśka-Klich
Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARKADIUSZ ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: - Co się zmieniło w płatności do krów? Do ilu sztuk będzie przysługiwać pomoc?

W przypadku sektorów młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt.

 

TOMASZ Z KUJAW: - Zastanawiam się nad wypełnieniem wniosku przez internet. Zrobię to prawdopodobnie z pomocą syna, z którym wspólnie prowadzimy rodzinne gospodarstwo. Słyszałem, że trzeba się zalogować do systemu ARiMR. To mnie nie przeraża. Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz - czy po wysłaniu tego wniosku otrzymam jakieś potwierdzenie? Żeby potem nie okazało się, że złożyłem go za późno, albo nie złożyłem w ogóle!

-  Po zatwierdzeniu przez rolnika danych w umieszczanym na stronie internetowej Agencji formularzu wniosku, rolnik uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku, zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku. Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.

 

TOMASZ Z POMORZA: - Przekonałem się do roślin strączkowych, cieszyłem się, że z tego powodu mogę dostawać dopłaty, ale podobno coś się zmieniło. Do jakich roślin strączkowych będzie w 2017 roku przysługiwać to wsparcie i czy są jakieś limity w uprawach?

 

- W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw roślin pastewnych. Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw następujących roślin: bobik; groch siewny, w tym peluszka (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego); łubin biały; łubin wąskolistny; łubin żółty; soja zwyczajna.

Przeczytaj też: Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego w 2017 od kwietnia

Płatność będzie miała charakter degresywny - wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha. Płatność ta będzie przysługiwała również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin wymienionych w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione.

 

Natomiast płatność do upraw roślin pastewnych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych do produkcji pasz objętościowych: esparceta siewna; koniczyna czerwona; koniczyna biała; koniczyna białoróżowa; koniczyna perska; koniczyna krwistoczerwona; komonica zwyczajna; lędźwian; lucerna siewna; lucerna mieszańcowa; lucerna chmielowa; nostrzyk biały; seradela uprawna; wyka kosmata; wyka siewna. 

 

Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione i rośliny, do których przysługuje płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, z tym że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ich uprawę z rośliną podporową.

 

RYSZARD Z WIELKOPOLSKI: - Co można nazwać nadzwyczajną okolicznością? Jakie zjawiska do tego się zaliczają? Pytam w kontekście pomocy unijnej. Jeśli wybuduję chlewnię i nie uzyskam takich wyników finansowych, jakie planowałem, to czy będę musiał oddawać pieniądze, jeśli będzie kryzys na rynku i załamanie cen? Czy to też jest nadzwyczajna okoliczność?

 

- Umowa o przyznaniu pomocy, którą rolnik zawiera z Agencją wskazuje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia Beneficjenta z wykonania zobowiązań, jeżeli niedokonanie tego zobowiązania wynikać będzie z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych. Przywołane przepisy wskazują, że za takie okoliczności mogą zostać uznane w szczególności: śmierć beneficjenta, długoterminowa niezdolność do wykonywania zawodu, poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym, zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym, choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw, wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku. 

Przeczytaj też: Ewa Lech: - Egoizm niektórych gospodarzy jest groźny dla innych!

 

Powyższy katalog zdarzeń, które mogą stanowić w danym przypadku działanie siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajne, jest katalogiem otwartym. Oznacza to możliwość uznania przez ARiMR, w wyniku indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów występujących w sprawie, innego zdarzenia za przypadek działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o ile będzie to zdarzenie o charakterze zbliżonym do wymienionych w przepisach. Okresowa zmiana koniunktury, czy agresywna konkurencja na danym rynku w danym sektorze są przejawem normalnych procesów gospodarki rynkowej i co do zasady nie stanowią zdarzenia o charakterze siły wyższej czy wyjątkowej okoliczności. Należy zwrócić uwagę, że termin „siła wyższa” nie obejmuje jednak sytuacji, którym można było zapobiec wiedząc o naturze jakiegoś zjawiska.

 

Niemniej jednak, wystąpienie kryzysu i załamania rynku, jeżeli operacja zostanie zrealizowana prawidłowo, w tym w zakresie zestawienia rzeczowego operacji, a warunek wzrostu GVA, obligatoryjny w stosunku do wszystkich beneficjentów operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w gospodarstwie,  nie zostanie osiągnięty ze względu na czynniki zewnętrzne, których negatywnego wpływu na GVA gospodarstwa rolnik nie miał możliwości złagodzić, pomoc nie będzie podlegała zwrotowi. Nie wyklucza to jednak obowiązku badania czy wzrost GVA został osiągnięty, a następnie utrzymany i badania wypełnienia pozostałych zobowiązań wynikających z  zawartej umowy.

 

STEFAN Z MAŁOPOLSKI: - Chodzi mi o udział upraw w plonie głównym. Wiem, że powinna ta uprawa być na polu pomiędzy 15 maja a 15 lipca. Ale co w sytuacji, gdy ten plon trzeba przesiać np. z powodu wymarznięć? Czy ten termin się wydłuża? Czy muszę to zgłosić do agencji?

 

- Przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie uwzględnia się te uprawy, które prowadzone były w okresie od 15 maja do 15 lipca 2016 r. złożenia wniosku. Przeprowadzanie kontroli na miejscu dotyczące spełnienia przez rolnika obowiązku dywersyfikacji upraw, przypada na okres od 15 maja do 15 lipca danego roku. Kontrola na miejscu określi powierzchnię każdej uprawy, która jest obecna na polu na podstawie samej uprawy lub resztek pożniwnych (np. ściernisk i innych pozostałości roślin uprawnych), pod warunkiem, że te pozostałości stanowią wyraźny i jednoznaczny dowód prowadzenia danej uprawy.

 

W sytuacji, gdy rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Pojęcie siły wyższej należy rozumieć jako nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. Zniszczenie upraw przez dzikie zwierzęta może zostać uznane jako okoliczność nadzwyczajna.

 

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

JAN Z MAZOWSZA: - Jeśli przyoram lucernę, którą zgłosiłem do płatności do upraw paszowych, to nie będę miał prawa do tej płatności? Nie chodzi mi o celowe działanie, ale o sytuację, kiedy np. z powodu suszy rośliny będą w tak złej kondycji, że będą się nadawać tylko na nawóz. Czy będą musiał prosić ARiMR o zgodę na przyoranie lucerny?

 

- Warunkiem ustawowym przyznania płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych jest to, że rośliny te nie zostaną wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Płatność do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych: esparceta siewna; koniczyna czerwona; koniczyna biała; koniczyna białoróżowa; koniczyna perska; koniczyna krwistoczerwona; komonica zwyczajna; lędźwian; lucerna siewna; lucerna mieszańcowa; lucerna chmielowa;  nostrzyk biały; seradela uprawna; wyka kosmata; wyka siewna. 

 

Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, w wyniku których rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków, powinien on złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

 

MICHAŁ Z LUBELSKIEGO: - Czy za utrzymywanie w gospodarstwie świń ras zachowawczych można otrzymać pomoc unijną? Planuję kupić loszki ras złotnickiej pstrej oraz puławskiej. Jeśli tak, to czy do wielkiej białej polskiej też przysługują dopłaty?

 

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawodawca przewidział możliwość otrzymania dofinansowania do świń ras: puławskiej, złotnickiej białej, złotnickiej pstrej, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej: 10 loch rasy puławskiej, 8 loch rasy złotnickiej białej oraz 8 loch rasy złotnickiej pstrej.  

 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje do 70 loch stada podstawowego rasy puławskiej lub do 100 loch rasy złotnickiej białej lub do 100 loch rasy złotnickiej pstrej, utrzymywanych w jednym stadzie. Należy zauważyć, że rasa wielka biała polska nie jest objęta wyżej wymienionym programem.

ZBIGNIEW ZE ŚLĄSKA: - Planuję kupić kawałek gruntu na którym rosną choinki. To plantacja, z której drzewka są wycinane przed Bożym Narodzeniem. Na razie tej plantacji nie chciałbym likwidować, bo spora część tych drzewek jest zbyt małych. Czy będę mógł ten grunt z choinkami zaliczyć sobie w ramach zazielenienia? 

 

- Plantacje drzewek bożonarodzeniowych kwalifikują się do jednolitej płatności obszarowej. Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie, jeżeli realizują trzy praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA). Praktyki te nie są jednakże bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników, ponieważ obowiązek ich stosowania oraz szczegółowy zakres ich realizacji zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Plantacje drzewek bożonarodzeniowych zalicza się do upraw trwałych. Ustalając powierzchnię gruntów ornych, na których należy realizować praktyki zazielenienia, należy od powierzchni wszystkich użytków rolnych odjąć powierzchnie zajmowane m.in. przez uprawy trwałe. Tym samym powierzchni takich upraw nie można zaliczyć jako uprawę w ramach dywersyfikacji. Plantacji drzewek bożonarodzeniowych nie można również zaliczyć do elementów proekologicznych. W Polsce obowiązuje szeroka lista obszarów proekologicznych i obejmuje: grunty ugorowane, elementy krajobrazu, strefy buforowe, pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywę zieloną oraz uprawy wiążące azot. Powyższa lista nie obejmuje plantacji drzewek bożonarodzeniowych. 

 

MARIAN Z LUBELSKIEGO: - Czy zmieni się sposób naliczania płatności do uprawy buraków w związku z końcem okresu kwotowania w Unii Europejskiej?

- Od roku 2017 płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych będzie przysługiwała do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową kontraktacji  (również tych pozakwotowych). 

 

JÓZEF Z PODKARPACIA:  - Mamy małe gospodarstwo i chcemy zająć się rolniczym handlem detalicznym. Czy możemy dostać jakąś dotację na ten cel, bo chcemy pobudować małą serowarnię. Czy znajdzie się dla nas coś z PROW 2014-2020? Najlepiej na serowarnię.

 

- W ramach PROW na lata 2014-2020 przewidziano program, w ramach którego można ubiegać się o pomoc na uruchomienie i budowę serowarni. Jest to poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów dostępnym na stronie internetowej ARiMR nabór tematyczny wniosków dla rolników chcących rozpocząć działalność przetwórczą planuje się w II kwartale 2017 r. (czerwiec 2017). 

 

Szczegółowe informacje nt. ww. działania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1581 ze zm.).

O pomoc może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną, domownik lub małżonek tego rolnika, jeżeli m.in.:

 • a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, 
 • b) ma nadany nr identyfikacyjny, 
 • c) podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Do kosztów kwalifikowalnych w przedmiotowym poddziałaniu zalicza się m.in. koszty:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń:

 • a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 • b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych: 

- innych niż związanych z ochroną środowiska,

- związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

 • c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.2),

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10 proc. całkowitej powierzchni tych obiektów;

2) zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) maszyn lub urządzeń do:

 • - magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • - przetwarzania produktów rolnych,
 • - magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

3) wdrażania systemów zarządzania jakością. 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się m.in. kosztów zakupu środków transportu (także wewnętrznego), podatku VAT, zakupu nieruchomości oraz maszyn i urządzeń używanych. 

Produkcja serów objęta jest kodem PKD 10.51.Z i kod ten objęty jest obowiązującym na dziś Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia stanowiącym Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc. 

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach przyznania pomocy oraz dokumentach stanowiących niezbędne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy można uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. 

 

JANUSZ Z WIELKOPOLSKI: - Ile  wyniosą w tym roku płatności dla młodych rolników?

- Stawka płatności dla młodych rolników jest ustalana corocznie w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym również Polska) wypłacające swoim beneficjentom dopłaty w walucie innej niż euro, dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Mając na uwadze powyższe, nie jest możliwe określenie dziś stawki płatności dla młodych rolników w roku 2017. Dla porównania przedmiotowa stawka w roku 2015 wyniosła 258,97 zł, natomiast w roku 2016 wyniosła 231,97 zł/ha.

 

PAWEŁ Z KUJAW: - Kiedy będzie można składać wnioski o płatności bezpośrednie za 2017 rok i czy rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze wypłaty zaliczek? W minionym roku te zaliczki bardzo nam pomogły.

 

- Wniosek o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony do 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności. Obecnie  ARiMR nie posiada informacji, czy w roku 2017 uruchomione zostaną płatności zaliczkowe. 

ANDRZEJ Z MAZOWSZA: - Interesuje mnie restrukturyzacja dla małych gospodarstw. Chciałbym też skorzystać z premii dla młodych rolników, bo nie skończyłem jeszcze 40. Czy mogę wziąć dopłaty z obydwu działań i czy mogę - z racji wieku - liczyć na dodatkowe punkty?

 

 • - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o premię może starać się osoba fizyczna, która:
 • - jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;
 • - podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;
 • - której nie przyznano pomocy

a) w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej „PROW 2007-2013”,

b) na objęte programem operacje typu:

 • - „Modernizacja gospodarstw rolnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub
 • - „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub
 • - „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

 

Z uwagi na fakt, że kryteria dostępu dla działania „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” się wzajemnie wykluczają nie będzie Pan mógł skorzystać z obydwu działań. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa utworzonego w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro. Natomiast w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego posiadanego przez wnioskodawcę nie może być większa niż 10 000 euro.

Jednocześnie jeżeli wnioskodawca działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 41 roku życia - przyznaje się 3 punkty. W ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” można uzyskać 1 punkt, gdy różnica wieku między przekazującym a przejmującym wynosi powyżej 15 lat a poniżej 25 lat. Za różnicę wieku powyżej 25 lat można uzyskać 2 punkty. 

Flesz: Wegańskie ubrania. Made in Poland

Wideo

Materiał oryginalny: Wasze pytania o dopłaty 2017. ARiMR odpowiada rolnikom - Gazeta Pomorska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Mam kota .Dostane dotacje

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3