Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin plebiscytu „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013 roku"

Redakcja
Regulamin plebiscytu „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013 roku" prowadzonego na łamach Gazety Krakowskiej.

Art. 1. (Postanowienia ogólne)

1. Plebiscyt „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska” (dalej: Gazeta Krakowska) POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 853 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086.

2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
- Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Krowoderska 74, 31-142 Kraków.
- Urząd Miasta Krakowa - Wydział Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.
- Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” , al. Juliusza Słowackiego 22 , 30-007 Kraków;

Jeżeli w dalszej części Regulaminu jest mowa o Organizatorach, należy przez to rozumieć Organizatora wraz ze Współorganizatorami.

3. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

4. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

5. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu ma charakter dobrowolny.

6. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Plebiscyt trwa od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

Art. 2 (Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)

1. Udział w Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć Czytelnicy Gazety Krakowskiej, którzy w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.

2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Jako kandydat do tytułu „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013” może zostać zgłoszony każdy piłkarz lub trener reprezentujący klub mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Kandydat powinien charakteryzować się nieposzlakowaną opinią.

4. Uczestnictwo w Plebiscycie polega na głosowaniu na przedstawionych przez Organizatorów kandydatów do tytułu „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013” w następujących kategoriach:

a) najlepszy piłkarz Ekstraklasy lub I ligi – głosować można na piłkarzy małopolskich klubów Ekstraklasy lub I ligi nominowanych przez Organizatorów.
Zwycięzca tej kategorii otrzymuje tytuł „Najlepszy Piłkarz Małopolski 2013”. Nagrody otrzymują kandydaci którzy uzyskają w głosowaniu miejsca od 1 do 10.

b) najlepszy trener – głosować można na trenerów małopolskich klubów piłkarskich nominowanych przez Organizatorów.
Zwycięzca tej kategorii otrzymuje tytuł „Najlepszy Trener Małopolski 2013”. Nagrody otrzymują kandydaci którzy uzyskają w głosowaniu miejsca od 1 do 5.

c) najlepszy piłkarz II ligi - głosować można na piłkarzy małopolskich klubów II ligi nominowanych przez Organizatorów.

d) najlepszy piłkarz III ligi - głosować można na piłkarzy małopolskich klubów III ligi nominowanych przez Organizatorów.

e) najlepszy piłkarz IV ligi - głosować można na piłkarzy małopolskich klubów IV ligi nominowanych przez Organizatorów.

f) odkrycie roku – głosować można na kandydatów nominowanych przez Organizatorów.

g) trener młodzieży - głosować można na kandydatów nominowanych przez Organizatorów.

Lista kandydatur zostanie opublikowana w dniu 30 grudnia 2013 r. w Gazecie Krakowskiej.

Art. 3 (Zasady Plebiscytu)

1. Plebiscyt trwa od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. w Gazecie Krakowskiej kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej). Na jednym kuponie można głosować na jednego kandydata w każdej kategorii do tytułu „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013”.

2. Kupony do głosowania należy dostarczyć do siedziby Organizatora w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 25 stycznia 2014 r. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.

3. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Kupon do głosowania w Plebiscycie zawiera miejsce na wpisanie imienia i nazwiska kandydata do tytułu „Najlepszy Piłkarz i Trener Małopolski 2013”, w każdej kategorii , miejsce na wpisanie imienia, nazwiska, adresu pocztowego, nr telefonu oraz adresu email osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.

5. Głosowanie na zakwalifikowanych do Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie od dnia 30 grudnia 2013 do dnia 31 stycznia 2014 do godziny 11.59.59.

6. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT). Zasady formatowania wiadomości SMS określone są poniższymi przepisami.

7. Na Piłkarza głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści PILKA.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

8. Na trenerów głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści TR.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

9. Na piłkarzy II ligi głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści 2LIGA.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

10. Na piłkarzy III ligi głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści 3LIGA.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

11. Na piłkarzy IV ligi głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści 4LIGA.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

12. Na Odkrycie Roku głosować można e wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści ODKRYCIE.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

13. Na trenerów młodzieży głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści TRENERMLO.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora)

14. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania Plebiscytu na stronach gazetakrakowska.pl, krakow.naszemiasto.pl. oraz na stronach Współorganizatorów.

15. Aktualne wyniki głosowania będą publikowane podczas trwania Plebiscytu na stronach gazetakrakowska.pl, krakow.naszemiasto.pl. oraz na stronach Organizatorów.

16. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub wiadomości SMS.

Art. 4 (Rozstrzygnięcie Plebiscytu i Nagrody)

1. Laureatami Plebiscytu zostanie 10 kandydatów w kategorii Najlepszy Piłkarz Ekstraklasy lub I ligi, 5 kandydatów w kategorii Najlepszy Trener oraz po jednym kandydacie w pozostałych kategoriach, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i wiadomości SMS. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taka samą ilość głosów, możliwe jest podjęcie przez Organizatorów decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów. Ponadto Organizatorzy przyznają wybranemu podmiotowi tytuł laureata w kategorii Jasna Strona Futbolu.

2. Posiedzenie przedstawicieli Organizatorów, mające na celu ustalenie listy Laureatów Plebiscytu odbędzie się w dniu 5 lutego 2014 r. Z posiedzenia przedstawicieli Organizatorów sporządza się protokół.

3. Wszyscy Laureaci Plebiscytu otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.

4. Laureat w kategorii Jasna Strona Futbolu otrzyma nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.

5. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się po zakończeniu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora.
Lista laureatów zostanie opublikowana w dzienniku Gazeta Krakowska w dniu następnym po uroczystym wręczeniu pucharów i dyplomów.

Art. 5 (Postanowienia Końcowe)

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz do dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin i wszystkie informacje dostępne będą w trakcie Plebiscytu w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków, oraz na stronach gazetakrakowska.pl, krakow.naszemiasto.pl. oraz na stronach Współorganizatorów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym operatorów telefonii komórkowej oraz sieci Internet.

5. Przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego, a także wydającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa podatkowego jest Organizator.

6. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik akceptuje treści niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.

8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.

9. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatorów Plebiscytu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2013 r.

Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj
Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
"Gazeta Krakowska" na Twitterze i Google+

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska