Wykup roczny abonament i zgarnij bon na 200 zł!

Redakcja
Drodzy Czytelnicy, mamy dla Was fantastyczne prezenty w postaci bonów o wartości 200 zł na zakupy w salonie RESERVED w Galerii Sandecja. Akcję przedłużamy do 18 grudnia! Sześcioro pierwszych zwycięzców powiadomiliśmy dziś mailowo o sposobie odbioru nagrody. Kolejne 24 osoby wciąż mają szansę zgarnąć bon!

Aby zdobyć jeden z nich, wystarczy wykupić roczny dostęp do internetowego tygodnika Gazeta Gorlicka+, który przygotowaliśmy z myślą o mieszkańcach Gorlic i całego regionu. Koszt rocznego abonamentu wynosi zaledwie 69,90 zł i obejmuje dostęp do 52 numerów! Szczegóły dotyczące abonamentów oraz cennik znajdziecie pod poniższym linkiem:

Wykup roczny dostęp i zgarnij bon o wartości 200 zł! [KLIK]

W ramach każdego abonamentu otrzymasz:

  • Bieżące wydania Gazety Gorlickiej+, które ukazuje się w czwartki o godz 18.00 - dzień wcześniej niż w kiosku. Aktualne wydanie znajdziesz klikając w ikonkę “Bieżące wydanie” w nawigacji po lewej stronie oraz pod adresem gazetagorlicka.pl/wydanie
  • Wydania Gazety Gorlickiej w formacie PDF, które możesz pobrać na swoje urządzenie (znajdziesz je w nawigacji po lewej stronie klikając w ikonkę PDF+)
  • Wszystkich płatnych i bezpłatnych treści umieszczonych w serwisie Gazety Gorlickiej+
  • Materiałów z PLUSEM, takich jak: infografiki, wideo, fotogalerie, mapy itp.
  • Ekstra Magazynu, który jest internetowym tygodnikiem z najciekawszymi artykułami z całej Polski.

Uwaga: Dostęp do archiwum Gazety Gorlickiej+ uzyskają użytkownicy, którzy wykupią abonament 30-dniowy lub wyższy.

Najważniejsze w Tygodniku+
Z jednej strony Tygodnik+ nawiązuje do swojego drukowanego odpowiednika, bo to silne lokalna marka, z drugiej jest bogatszy o wszystko to, co umożliwia dzisiejszy Internet. Szukamy dla naszych Czytelników wartości dodanych, ale nie chcemy zamykać tego, co dotychczas było za darmo. Najważniejsze są dla nas jakość treści redakcyjnych oraz nowoczesna forma ich prezentacji.

Nasze teksty uzupełniane są dodatkowymi formatami internetowymi, takimi jak: zdjęcia, infografiki, filmy, dźwięki, linie czasu. Chcemy, aby był to serwis atrakcyjny dla użytkownika: nie będzie zawierał uciążliwych przeszkadzających w odbiorze treści reklam. Galerie zdjęć przewijają się szybko i nie powodują czasochłonnego odświeżania strony. Inspiracje czerpaliśmy z projektów internetowych, które wyznaczają dziś światowe trendy.

Twórzcie go razem z nami
Dla nas ten serwis ma być miejscem, w którym będziemy się rozwijać i eksperymentować. Zachęcamy Was, drodzy Czytelnicy, abyście sami ocenili ten projekt. Co więcej, chcemy abyście tworzyli go razem z nami. Możecie do nas pisać, jeśli chcecie abyśmy przygotowali reportaż na temat, który Was interesuje lub przedstawili Wasze pasje, sukcesy, a może spróbowali pomóc rozwiązać problemy.

Regulamin sprzedaży promocyjnej tygodnika Gazeta Gorlicka+

Art. 1
Postanowienia ogólne

1.Sprzedaż promocyjna Tygodnika „Gazeta Gorlicka” (dalej jako Sprzedaż) organizowana jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
2.Sprzedaż organizowana jest przez Oddział Prasa Krakowska w Krakowie – Wydawcę Tygodnika „Gazeta Gorlicka”.
3.Organizator oświadcza, że Sprzedaż nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4.Organizator oświadcza, że w związku ze Sprzedażą pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Sprzedaży będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sprzedaży w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
5.Uczestnictwo w Sprzedaży, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Sprzedaży, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział w Sprzedaży, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Art. 2
Warunki uczestnictwa

W Sprzedaży mogą uczestniczyć osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Sprzedaży oraz członków ich najbliższych rodzin, które w okresie trwania Sprzedaży wykupią całoroczny dostęp do serwisu internetowego www.gazetagorlicka.pl za pośrednictwem strony internetowej http://www.gazetagorlicka.pl/wykup_dostep.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Sprzedaży

1.Sprzedaż będzie się odbywała w dniach od 30 października 2014 r. od godziny 18:00 do 18 grudnia 2014 r. do godziny 15:00, za pośrednictwem strony internetowej http://www.gazetagorlicka.pl/wykup_dostep, poprzez kliknięcie przez Uczestnika na pole „Przelew”, właściwe dla wykupu rocznego dostępu do serwisu, a następnie wypełnienie danych do przelewu płatnika i zapłatę bankowym przelewem elektronicznym.
2.Trzydzieści osób, które jako pierwsze wykupią całoroczny dostęp do serwisu za pośrednictwem strony internetowej http://www.gazetagorlicka.pl/wykup_dostep i których wpłaty zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora, najpóźniej do dnia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, otrzyma od Organizatora kartę podarunkową o wartości 200,00 zł (dwieście złotych) na zakupy w salonie RESERVED w Galerii Sandecja w Nowym Sączu, do wykorzystania do 31 grudnia 2014r.
3.O kolejności wykupu całorocznego dostępu do serwisu decydować będzie moment złożenia przez Uczestnika elektronicznego polecenia zapłaty za pośrednictwem strony internetowej http://www.gazetagorlicka.pl/wykup_dostep, przekierowującej Uczestnika na stronę internetową wybranego przez niego banku.
4.Organizator udziela Uczestnikom informacji o ilości wykupionych dostępów do serwisu, umożliwiających podjęcie decyzji o wykupie w celu uzyskania karty podarunkowej pod numerem telefonu 012 6 888 498 lub w formie poczty elektronicznej na adres [email protected] Informacje są udzielane z zastrzeżeniem postanowień art. 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
5.Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

Art. 4
Ogłoszenie wyników Sprzedaży

1.Po zakończeniu okresu Sprzedaży przewidzianego w art. 3 ust. 1, w dniu 19 grudnia 2014 r. Organizator zweryfikuje fakt zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora wpłat dokonanych przez Uczestników, którzy wykupili całoroczny dostęp do serwisu za pośrednictwem strony internetowej http://www.gazetagorlicka.pl/wykup_dostep.
2.Spośród Uczestników, których wpłaty zostaną zaksięgowane na rachunku Organizatora, Organizator wyłoni trzydziestu Zwycięzców Sprzedaży, według kryteriów o których mowa w art. 3 ust. 2.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniedbania wynikające z działalności operatorów telekomunikacyjnych lub banków za pośrednictwem których Uczestnicy będą dokonywać płatności.
4.Organizator ogłosi wyniki Sprzedaży w dniu 19 grudnia 2014 r. na stronie www.gazetagorlicka.pl.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Sprzedaży lub z innych przyczyn nienależnych od Organizatora.

Art. 5
Przetwarzanie danych osobowych

1.Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Sprzedaży, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2.Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3.Przystępując do udziału w Sprzedaży, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Sprzedaży będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Sprzedaży.
2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
Regulamin

1. Uczestnictwo w Sprzedaży zobowiązuje do przestrzegania niniejszego Regulaminu, regulamin pozostaje do wglądu w www.gazetagorlicka.pl oraz w Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Sprzedaży, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10
Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Sprzedaży.
2.Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
3.Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku ze Sprzedażą będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o. o. Zdanie poprzedzające nie narusza przepisów o ochronie praw konsumentów.
4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 października 2014 r.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie