Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku [REGULAMIN]

red.
Regulamin plebiscytu „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego“ prowadzonego na łamach "Gazety Krakowskiej"

Art. 1. (Postanowienia ogólne)

1. Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska” (dalej: Gazeta Krakowska) POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086.
2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
3. Przyrzekającym nagrody, o których mowa w art. 5 powyżej, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego, a także wydającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa podatkowego jest Partner Plebiscytu.
4. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, ma charakter dobrowolny.
5. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Plebiscyt trwa od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 16 lutego 2015 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Art. 2 (Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)

1. Udział w Plebiscycie jako głosujący lub zgłaszający kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego mogą wziąć Czytelnicy Gazety Krakowskiej, którzy w terminie określonym w Regulaminie zgłoszą kandydata do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego lub w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.
2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Jako kandydat do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego” może zostać zgłoszony każdy sportowiec reprezentujący klub z powyższych terenów. Kandydat powinien charakteryzować się nieposzlakowaną opinią.
4. Kandydatury zgłaszane są w następujących kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców roku 2014
b) 3 najlepsze drużyny roku 2014 roku
c) 3 najlepszych trenerów roku 2014
d) 3 odkrycia roku 2014
e) 3 najwytrwalszych weteranów roku 2014

Art. 3 (Etap I Plebiscytu)

1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 13 stycznia 2015 r.
i obejmuje zgłaszanie przez Czytelników kandydatów do „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego”
2. Kandydatów do tytułów „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosadeckiego, limanowskiego, gorlickiego” można zgłaszać w jeden z następujących sposobów:
- e-mailem na adres: plebiscyt@gk.pl, k.ryniewicz@gk.pl, d.weimer@gk.pl
- telefonicznie na nr: 18 449-66-40 oraz 18 449-66-14
- listownie na adres organizatora Gazeta Krakowska”, ul. Kochanowskiego 14, 33-300 Nowy Sącz, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Sportowiec NS 2014”. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 13 stycznia 2015 r.
3. Zgłoszenie kandydata przez Czytelnika może zawierać uzasadnienie.
4. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub zgłoszenia wadliwe nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia na adres Organizatora.
5. W dniu 15 stycznia 2014r. przedstawiciele Organizatora w postaci Kolegium Redakcyjnego dokonają oceny zgłoszonych kandydatur i zatwierdzą ostateczną listę kandydatów do tytułów „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego”. Lista Kandydatów zawiera imiona i nazwiska Kandydatów lub nazwę drużyny ułożone w kolejności alfabetycznej. Lista zostanie opublikowana w dniu 16 stycznia 2015 r. na łamach tygodników Gazeta Nowosądecka, Gazeta Gorlicka i Tygodnik Ziemia Limanowska oraz w na www.nowysacz.naszemiasto.pl. Z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego sporządza się Protokół.

Art. 4 (Etap II Plebiscytu)

1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 16 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r.
i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 16 stycznia 2015 r. do 16 lutego 2015 r. w Gazecie Krakowskiej (mutacja Nowy Sącz) oraz w tygodnikach Gazeta Nowosądecka i Gazeta Gorlicka, Tygodnik Ziemia Limanowska kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej). Na jednym kuponie można głosować tylko na jednego kandydata do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego”. Na jednym kuponie można oddać głos na kandydata w każdej kategorii.
2. Kupony do głosowania należy dostarczyć do „Gazeta Krakowska”, ul. Kochanowskiego 14, 33-300 Nowy Sącz, do dnia 16 lutego 2015 r.. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
3. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.
4.Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata (lub nazwy klubu) do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2014 roku z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego” zakwalifikowanego do tego etapu, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
5. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie od 16 stycznia 2015 do dnia 16 lutego 2015r do godziny 23.59.59.
6. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT)
7. Na Najpopularniejszego Sportowca głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) o treści NSS.(numer kandydata przydzielony przez Organizatorów)
8. Na Drużynę głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) o treści NSDR.(numer kandydata przydzielony przez Organizatorów)
9. Na Trenera głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) o treści NST.(numer kandydata przydzielony przez Organizatorów)
10. Na Odkrycie głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) o treści NSO.(numer kandydata przydzielony przez Organizatorów)
11. Na Najwytrwalszego weterana głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) o treści NSNW.(numer kandydatki przydzielony przez Organizatorów)
12. Szczegółowa instrukcja glosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronie nowysacz.naszemiasto.pl.
13. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub SMS.

Art. 5 (Rozstrzygnięcie Plebiscytu i Nagrody)

1. Laureatami Plebiscytu zostanie 10 kandydatów w kategorii najpopularniejszy sportowiec 2014 roku oraz po trzech kandydatów z pozostałych kategorii który otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów.
2. Wszyscy Laureaci Plebiscytu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
3. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora.
4. Lista laureatów zostanie opublikowana w Gazecie Krakowskiej w dniu następnym po uroczystym wręczeniu dyplomów.

Art. 6 (Ochrona danych osobowych)

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 7 (Reklamacje)

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 (Odpowiedzialność)

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków i Gazecie Krakowskiej, ul. Kochanowskiego 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz na stronie www.nowysacz.naszemiasto.pl,.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 9 (Postanowienia końcowe)

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu, a także do zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów.
2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
4. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.
5. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kolegium Redakcyjnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 roku.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie