Najpopularniejszy wójt i burmistrz Małopolski 2013 [REGULAMIN]

red
Regulamin XIV PLEBISCYTU „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT I BURMISTRZ MAŁOPOLSKI” – 2013 prowadzonego na łamach POLSKI GAZETY KRAKOWSKIEJ.

Art. 1. (Postanowienia ogólne)
1. XIV Plebiscyt „Najpopularniejszy wójt i burmistrz Małopolski” 2013 (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska” (dalej: Gazeta Krakowska) POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 853 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086.
2. Partnerem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Św. 3/4.
3. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
5. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, ma charakter dobrowolny.
6. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Plebiscyt trwa od dnia 20 września 2013 r. do dnia 25 października 2012 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Art. 2 (Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)
1. Udział w Plebiscycie jako głosujący lub zgłaszający kandydatów do tytułu „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” oraz „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013” mogą wziąć Czytelnicy Gazety Krakowskiej, którzy w terminie określonym w Regulaminie zgłoszą kandydata do tytułu „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” oraz „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013” lub w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.
2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Jako kandydat do tytułu „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” może zostać zgłoszony każdy wójt gminy Województwa Małopolskiego, charakteryzujący się nieposzlakowaną opinią.
4. Jako kandydat do tytułu „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013” może zostać zgłoszony każdy burmistrz miasta województwa Małopolskiego, charakteryzujący się nieposzlakowaną opinią.

Art. 3 (Etap I Plebiscytu)

1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 20 września 2013 r. do dnia 1 października 2012 r.
i obejmuje zgłaszanie przez Czytelników kandydatów do tytułów „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” oraz „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013”
2. Kandydatów do tytułów „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2012” oraz „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2012” można zgłaszać w jeden z następujących sposobów:
a) na emitowanych w okresie od dnia 20 września 2013 r. do dnia 28 września 2013 r. w Gazecie Krakowskiej kuponach zgłoszeniowych - pocztą na adres Organizatora - „Gazeta Krakowska”, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Wójt 2013”, lub „Burmistrz 2013”.
b) e-mailem na adres: wojtburmistrz@gk.pl
c) faxem na nr: 012 68 88 139
3. Zgłoszenie kandydata przez Czytelnika może zawierać uzasadnienie.
4. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub zgłoszenia wadliwe nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia na adres Organizatora.
5. W dniu 2 października 2013r. Kolegium Redakcyjne Polski Gazety Krakowskiej dokona oceny zgłoszonych kandydatur i zatwierdzi ostateczną listę kandydatów do tytułów „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” oraz „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013”. Lista Kandydatów zawiera imiona i nazwiska Kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej oraz nazwę miasta lub gminy, którą zarządza Kandydat. Lista zostanie opublikowana w dniu 4 października 2013 r. na łamach dziennika „Polska Gazeta Krakowska” oraz w na stronach www.gazetakrakowska.pl www.krakow.naszemiasto.pl. Z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego sporządza się Protokół.

Art. 4 (Etap II Plebiscytu)
1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 4 października 2013 r. do dnia 25 października 2013r.
i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 4 października 2013 r. do 18 października 2013 r. w dzienniku „Polska Gazeta Krakowska” kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej).. Na jednym kuponie można głosować tylko na jednego kandydata do tytułu „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” albo „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013”. Na jednym kuponie można oddać głos na kandydata tylko w jednej kategorii.
2. Kupony zawierające głos na więcej niż jednego kandydata są nieważne.
3. Kupony do głosowania należy dostarczyć do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 22 października r. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
4. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia
i nazwiska kandydata do tytułu „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” lub „NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013”, zakwalifikowanego do tego etapu, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.
6. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie od 4 października 2013 r. do 25 października 2013 r. do godziny 23.59.59.
7. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) w treści wpisując W. oraz numer kandydata wg listy alfabetycznej w głosowaniu na „NAJPOPULARNIEJSZEGO WÓJT MAŁOPOLSKI 2013” lub wpisując B. oraz numer kandydata wg listy alfabetycznej w głosowaniu na „NAJPOPULARNIEJSZEGO BURMISTRZA MAŁOPOLSKI 2013” Szczegółowa instrukcja glosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach www.gazetakrakowska.pl i www.krakow.naszemiasto.pl.
8. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub SMS.

Art. 5 (Rozstrzygnięcie Plebiscytu i Nagrody)
1. Laureatami Plebiscytu zostanie 10 wójtów oraz 5 burmistrzów który otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów.
2. Wszyscy Laureaci Plebiscytu otrzymują pamiątkowe dyplomy, a także symboliczne nagrody.
3. Laureaci plebiscytu otrzymujący tytuł „NAJPOPULARNIEJSZEGO WÓJTA MAŁOPOLSKI 2013” otrzymują jako nagrodę kapelusz.
4. Laureaci plebiscytu otrzymujący tytuł „NAJPOPULARNIEJSZEGO BURMISTRZA MAŁOPOLSKI 2013” otrzymują jako nagrodę honorowe insygnia.
5. Uroczyste wręczenie kapeluszy, insygniów i dyplomów odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora.
6. Lista laureatów zostanie opublikowana w Gazecie Krakowskiej w dniu następnym po uroczystym wręczeniu kapeluszy, insygniów i dyplomów.

Art. 6 (Postanowienia Końcowe)
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu, a także do zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów.
2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w trakcie Plebiscytu w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków oraz na stronach www.gazetakrakowska.pl i www.krakow.naszemiasto.pl.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.
5. Przyrzekającym nagrody, o których mowa w art. 5 powyżej, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego, a także wydającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa podatkowego jest Partner Plebiscytu.
6. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik akceptuje treści niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.
9. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kolegium Redakcyjnego.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2013 r.

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

H
Henryk Jachym

Wójt Gminy Skrzyszów to człowiek skromny KOMPETENTNY .

z
zygsa@intetia.pl

Ja od niemal 40 lat spędzam urlop w Orawce, a codziennie chodziłem, ale ostatnio jeżdzę (80) do Jablonki - gdzie jest gospodarzem Antoni Karlak - ostanie lata to coś dla cera z Krakowa to szok, a Pierwszy Światowy Zjazd orawiakow to rzecz nie zapomniana, a wydane wydawnictwa z okazji I-szej rocznicy Zjazdu to naprawdę coś pięknego - Wójcie Antoni kto to widział na własne oczy to odda na Ciebie głos i osiągniesz ich może 10000 życzę Ci tego

p
podhale

Zwolennicy burmistrza Rabki nawołują do poparcia rabczańskiej burmistrz.Nie daj Boże aby mieszkańcy to zrobili,jak najszybciej się pozbyć tej persony.

Dodaj ogłoszenie