VIII Konkurs im. Macieja Szumowskiego [REGULAMIN]

  VIII Konkurs im. Macieja Szumowskiego [REGULAMIN]

  red.

  Gazeta Krakowska

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  Regulamin VIII konkursu im. Maćka Szumowskiego na reportaż „Polska zza siódmej miedzy” .
  § 1
  1. Organizatorami są Polskapresse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02 – 672 Warszawa Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, TVN S.A.
  ul. Wiertnicza 166, 02- 952 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213007, o kapitale zakładowym w wysokości 69.697.896,80 zł, NIP 951-005-78-83, REGON 011131245 oraz Towarzystwo Przyjaciół Maćka Szumowskiego, zwani dalej ORGANIZATOREM.
  Mecenasem Konkursu jest Polskapresse sp. z o.o.
  Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs im. Maćka Szumowskiego na reportaż „Polska zza siódmej miedzy” zatytułowanego „Po co nam te studia?”
  zwany dalej Konkursem. 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
  4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 10.10.2014 r. do 28.02.2015 r.

  § 2
  1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które nie ukończyły 36 roku życia w chwili doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi.
  2.Z udziału w Konkursie wyłączeni są laureaci poprzednich edycji Konkursu.
  § 3
  1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie reportażu w języku polskim, o objętości nie przekraczającej 12 000 znaków, opisującego dzisiejszą Polskę i Polaków, ich problemy oraz życie. Przesłany tekst nie powinien być dotąd publikowany w całości ani we fragmentach.
  2. Teksty należy przesłać w trzech egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej godłem, lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, z dopiskiem „Polska zza siódmej miedzy” oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD-R lub przesłać pocztą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający identyfikację imienia i nazwiska uczestnika na adres: konkurs_szumowski@gk.pl, w terminie do 10 grudnia 2014 r.
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wersja elektroniczna musi zostać wysłana lub doręczona Organizatorowi jednocześnie z wersją drukowaną.

  § 4
  1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w składzie: Stefan Bratkowski – przewodniczący
  Dorota Stanek
  Katarzyna Kolenda-Zaleska
  Paweł Fąfara
  Tomasz Lachowicz
  Mariusz Walter
  Adam Boniecki
  Jerzy Surdykowski
  Janusz Kozioł
  Tadeusz Pikulicki
  Wojciech Szumowski
  Edward Miszczak
  Wojciech Harpula
  Piotr Mucharski
  Robert Socha
  2.Decydując o przyznaniu nagród Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności: oryginalność, sugestywność, poprawność językową, formę.
  3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 28 lutego 2015 r.
  Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.
  4.Reportaże nie spełniające wymagań określonych w § 3, nadesłane po terminie, nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
  5.Wyniki Konkursu będą opublikowane na łamach dzienników i na stronach internetowych Polskapresse oraz TVN.

  § 5
  1.Suma nagród wynosi 30 000 złotych. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna
  o wysokości 15 000 zł.
  2. Organizator przyznaje nagrodę główną i dodatkowe nagrody zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane bez uszczuplenia puli nagród ani kwoty przeznaczonej na nagrodę główną. O ilości nagród dodatkowych oraz o ich wartości decyduje Komisja Konkursowa.
  3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody specjalne w postaci bezpłatnych staży dziennikarskich, które będą możliwe do zrealizowania w jednym z oddziałów Grupy Wydawniczej Polskapresse lub Mediów Regionalnych oraz w redakcji programu „Uwaga” TVN w Krakowie lub Katowicach.
  4.Od kwoty przeznaczonej na daną nagrodę zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz ewentualne inne należności fiskalne i publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5.Nagroda nieodebrana w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przepada i jest nienależna.
  6.Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział
  w konkursie i odebranie nagrody najpóźniej w chwili jej odbioru, pod rygorem utraty nagrody.
  § 6
  1. Z chwilą wypłaty nagrody głównej i nagród dodatkowych na Polskapresse sp. z o.o. przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonych reportaży, w tym również majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  2.Zwycięzcy Konkursu upoważniają Polskapresse sp. z o.o. do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania
  o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  3.W sytuacjach zwyczajowo przyjętych, w szczególności takich jak wykorzystanie utworu w celu opracowania materiałów reklamowych lub promocyjnych Konkursu, Polskapresse Sp. z o.o. ma prawo dokonywać opracowania, zmiany, przeróbki lub tłumaczenia utworów oraz ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory oraz ich opracowania lub adaptacje. Niniejsza licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
  4.Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do utworów zgłoszonych do Konkursu. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń
  w stosunku do Organizatorów z tytułu korzystania z utworów zgłoszonych przez Zwycięzców Konkursu lub Uczestników Konkursu, Zwycięzcy i Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie oraz do przystąpienia do postępowania toczącego
  się przeciwko Organizatorom lub Organizatorowi.
  .
  § 7
  1. Wszelkie odwołania dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
  O zachowaniu terminu do wniesienia odwołania decyduje data jego otrzymania przez Organizatora. 2. Pisemne odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód odwołania oraz powinno być zgłoszone na adres Organizatora: Dział Promocji „Polski Gazety Krakowskiej”, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Polska zza siódmej miedzy”. 3. Odwołania rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 4. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia.

  § 8
  1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym regulaminie, Regulaminie ogólnym konkursów organizowanych przez Polskapresse
  Sp. z o.o. oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i Regulaminu ogólnego po chwili jego ogłoszenia i w trakcie Konkursu, w szczególności do przedłużenia czasu trwania Konkursu, zmiany terminu ogłoszenia Zwycięzców oraz dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
  5. Niniejszy regulamin oraz Regulamin ogólny dostępne są w siedzibie Organizatora,
  na stronach internetowych Organizatorów oraz na stronie internetowej www.krakow.naszemiasto.pl. Na żądanie uczestnika regulamin niniejszego Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej koperty z dopiskiem „Polska zza siódmej miedzy” wraz ze znaczkiem.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu lub z innych przyczyn niezależnych
  od Organizatora. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek zaniedbania wynikające z działania poczty lub innych operatorów telekomunikacyjnych.

  § 9
  1.Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Konkursu. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów
  i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2.Dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych.
  3.Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
  w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa
  we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  4.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę
  na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów
  i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

  § 10
  1.Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o.o.
  2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.10.2014 r.


  Zobacz najświeższe newsy wideo z kraju i ze świata
  "Gazeta Krakowska" na Twitterze i Google+
  Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj

  Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

  Czytaj treści premium w Gazecie Krakowskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo