reklama

VIII Konkurs im. Macieja Szumowskiego [REGULAMIN]

redZaktualizowano 
Regulamin VIII konkursu im. Maćka Szumowskiego na reportaż „Polska zza siódmej miedzy” .

§ 1
1. Organizatorami są Polskapresse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, poczta 02 – 672 Warszawa Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02- 952 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213007, o kapitale zakładowym w wysokości 69.697.896,80 zł, NIP 951-005-78-83, REGON 011131245 oraz Towarzystwo Przyjaciół Maćka Szumowskiego, zwani dalej ORGANIZATOREM.
Mecenasem Konkursu jest Polskapresse sp. z o.o.
Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs im. Maćka Szumowskiego na reportaż „Polska zza siódmej miedzy” zatytułowanego „Po co nam te studia?”
zwany dalej Konkursem. 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 10.10.2014 r. do 28.02.2015 r.

§ 2
1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które nie ukończyły 36 roku życia w chwili doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi.
2.Z udziału w Konkursie wyłączeni są laureaci poprzednich edycji Konkursu.
§ 3
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie reportażu w języku polskim, o objętości nie przekraczającej 12 000 znaków, opisującego dzisiejszą Polskę i Polaków, ich problemy oraz życie. Przesłany tekst nie powinien być dotąd publikowany w całości ani we fragmentach.
2. Teksty należy przesłać w trzech egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej godłem, lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, z dopiskiem „Polska zza siódmej miedzy” oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD-R lub przesłać pocztą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający identyfikację imienia i nazwiska uczestnika na adres: konkurs_szumowski@gk.pl, w terminie do 10 grudnia 2014 r.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wersja elektroniczna musi zostać wysłana lub doręczona Organizatorowi jednocześnie z wersją drukowaną.

§ 4
1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w składzie: Stefan Bratkowski – przewodniczący
Dorota Stanek
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Paweł Fąfara
Tomasz Lachowicz
Mariusz Walter
Adam Boniecki
Jerzy Surdykowski
Janusz Kozioł
Tadeusz Pikulicki
Wojciech Szumowski
Edward Miszczak
Wojciech Harpula
Piotr Mucharski
Robert Socha
2.Decydując o przyznaniu nagród Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności: oryginalność, sugestywność, poprawność językową, formę.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 28 lutego 2015 r.
Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.
4.Reportaże nie spełniające wymagań określonych w § 3, nadesłane po terminie, nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
5.Wyniki Konkursu będą opublikowane na łamach dzienników i na stronach internetowych Polskapresse oraz TVN.

§ 5
1.Suma nagród wynosi 30 000 złotych. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna
o wysokości 15 000 zł.
2. Organizator przyznaje nagrodę główną i dodatkowe nagrody zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane bez uszczuplenia puli nagród ani kwoty przeznaczonej na nagrodę główną. O ilości nagród dodatkowych oraz o ich wartości decyduje Komisja Konkursowa.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody specjalne w postaci bezpłatnych staży dziennikarskich, które będą możliwe do zrealizowania w jednym z oddziałów Grupy Wydawniczej Polskapresse lub Mediów Regionalnych oraz w redakcji programu „Uwaga” TVN w Krakowie lub Katowicach.
4.Od kwoty przeznaczonej na daną nagrodę zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz ewentualne inne należności fiskalne i publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5.Nagroda nieodebrana w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przepada i jest nienależna.
6.Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział
w konkursie i odebranie nagrody najpóźniej w chwili jej odbioru, pod rygorem utraty nagrody.
§ 6
1. Z chwilą wypłaty nagrody głównej i nagród dodatkowych na Polskapresse sp. z o.o. przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonych reportaży, w tym również majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.Zwycięzcy Konkursu upoważniają Polskapresse sp. z o.o. do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania
o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3.W sytuacjach zwyczajowo przyjętych, w szczególności takich jak wykorzystanie utworu w celu opracowania materiałów reklamowych lub promocyjnych Konkursu, Polskapresse Sp. z o.o. ma prawo dokonywać opracowania, zmiany, przeróbki lub tłumaczenia utworów oraz ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory oraz ich opracowania lub adaptacje. Niniejsza licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
4.Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do utworów zgłoszonych do Konkursu. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Organizatorów z tytułu korzystania z utworów zgłoszonych przez Zwycięzców Konkursu lub Uczestników Konkursu, Zwycięzcy i Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie oraz do przystąpienia do postępowania toczącego
się przeciwko Organizatorom lub Organizatorowi.
.
§ 7
1. Wszelkie odwołania dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
O zachowaniu terminu do wniesienia odwołania decyduje data jego otrzymania przez Organizatora. 2. Pisemne odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód odwołania oraz powinno być zgłoszone na adres Organizatora: Dział Promocji „Polski Gazety Krakowskiej”, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Polska zza siódmej miedzy”. 3. Odwołania rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 4. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia.

§ 8
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym regulaminie, Regulaminie ogólnym konkursów organizowanych przez Polskapresse
Sp. z o.o. oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i Regulaminu ogólnego po chwili jego ogłoszenia i w trakcie Konkursu, w szczególności do przedłużenia czasu trwania Konkursu, zmiany terminu ogłoszenia Zwycięzców oraz dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
5. Niniejszy regulamin oraz Regulamin ogólny dostępne są w siedzibie Organizatora,
na stronach internetowych Organizatorów oraz na stronie internetowej www.krakow.naszemiasto.pl. Na żądanie uczestnika regulamin niniejszego Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej koperty z dopiskiem „Polska zza siódmej miedzy” wraz ze znaczkiem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu lub z innych przyczyn niezależnych
od Organizatora. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek zaniedbania wynikające z działania poczty lub innych operatorów telekomunikacyjnych.

§ 9
1.Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Konkursu. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów
i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2.Dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych.
3.Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa
we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę
na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów
i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

§ 10
1.Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o.o.
2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.10.2014 r.

Zobacz najświeższe newsy wideo z kraju i ze świata
"Gazeta Krakowska" na Twitterze
Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj

Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3