"Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016" [REGULAMIN]

red.

Regulamin XVII Plebiscytu "Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016" pod patronatem Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego

Art. 1.
Plebiscyt pod nazwą „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem. 
Plebiscyt organizowany jest przez Oddział w Krakowie – Wydawcę Gazety Krakowskiej.
Plebiscyt organizowany jest przy współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizacją Turystyczną, Radiem Kraków SA i Telewizją Polską S.A. Oddziała w Krakowie.

Art. 2
Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych ofert dla turysty goszczącego w Małopolsce, a także wyłonienie i promocja najciekawszych inwestycji z zakresu obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce.

Art. 3
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
2. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r. i obejmuje zgłaszanie kandydatur na emitowanych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r. w dzienniku „Gazeta Krakowska” kuponach zgłoszeniowych lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub przez strony internetowe współorganizatorów.
3. Organizator oczekuje na zgłoszenia elektroniczne do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00 oraz na kupony zgłoszeniowe do dnia 15 lipca 2016.r. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. Kupony oraz zgłoszenia elektroniczne nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu I etapu Plebiscytu.
4. Kapituła Plebiscytu dokona wyboru kandydatur dopuszczonych do II etapu Plebiscytu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
5. W dniu 5 sierpnia 2016 r. w dzienniku „Gazeta Krakowska” oraz na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów zostanie opublikowana lista kandydatur dopuszczonych do II etapu Plebiscytu.
6. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 5 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowane do II etapu obiekty, osobno w każdej z kategorii,
o których mowa w art. 4 ust. 5 poniżej:

A. na emitowanych w dzienniku „Gazeta Krakowska” w dniach od 5 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. prawidłowo wypełnionych kuponach do głosowania (na jednym kuponie do głosowania można głosować tylko na jednego kandydata w danej kategorii). Na kuponie znajduje się miejsce na wpisanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu głosującego), których podanie ma charakter dobrowolny i nie wpływa na ważność głosu.
Jeden wysłany kupon to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
Organizator oczekuje na kupony do głosowania do dnia 5 września 2016 r. Kupony nadesłane po tym terminie, lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Plebiscytu.

B. wysyłając wiadomość SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej” (dalej jako „e-wydanie”) w dniach od 5 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 do godziny 13.59.59 roku na następujących warunkach.:
zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 koszt wysłania SMS-a 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) w treści wpisując:
w kategorii „MIEJSCE NIEZWYKŁE ” - SMS o treści: WOMMN.(numer przydzielony przez Organizatora),
w kategorii „ATRAKCJA TURYSTYCZNA” - SMS o treści: WOMAT.(numer przydzielony przez Organizatora),
w kategorii „WYDARZENIE” - SMS o treści: WOMW.(numer przydzielony przez Organizatora),
w kategorii „SMACZNIE I Z TRADYCJĄ” - SMS o treści: WOMSMACZ.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
w kategorii „W GOŚCINIE” - SMS o treści: WOMGOS.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
w kategorii „CHATA Z KLIMATEM” - SMS o treści: WOMAGRO.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
w kategorii „MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI” - SMS o treści: WOMMOT.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).
w kategorii „PRZEWODNIK TURYSTYCZNY” - SMS o treści: WOMPRZEW.(numer kandydata przydzielony przez Organizatora).

b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
d. jeden wysłany SMS to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę
e. uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów,
f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
g. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora

C. za pośrednictwem strony internetowej www.gazetakrakowska.pl i stron współorganizatorów, (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 5 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 13.59.59. na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto,

b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
d. jedno kliknięcie to 1 punkt w Plebiscycie na daną kandydaturę
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

D. za pośrednictwem aplikacji internetowej facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 5 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 13.59.59. na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.gazetakrakowska.pl
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
e. jedno kliknięcie to 5 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
7. Kapituła Plebiscytu wskaże zwycięzców Plebiscytu – laureatów tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016” w poszczególnych kategoriach na posiedzeniu przeprowadzonym najpóźniej do dnia 14 września 2016 r. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. na terenie Gminy Sękowa.
9. Najpóźniej do dnia 8 października 2016 r. na łamach „Gazety Krakowskiej” zostanie opublikowana lista zwycięzców Plebiscytu – laureatów tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2015” w poszczególnych kategoriach.

Art. 4
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych projektów zachęcających do odwiedzenia Małopolski.
2. W Plebiscycie mogą wziąć udział jako kandydatury miejscowości/gminy, ludzie działający w turystyce, atrakcje / oferty turystyczne, obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne i wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe itp. z terenu Małopolski, zgłoszone przez czytelników dziennika „Gazeta Krakowska”, telewidzów, radiosłuchaczy oraz internautów, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
3. Kupon zgłoszeniowy lub zgłoszenie elektroniczne mogą dodatkowo zawierać uzasadnienie zgłoszenia danego kandydata do tytułu, w tym zdjęcia, foldery i inne materiały promocyjne.
4. Organizator nie bierze pod uwagę zgłoszeń lub głosów zawartych na nieoryginalnych kuponach (w szczególności na kserokopiach oryginalnych kuponów).
5. Plebiscyt „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016” zostanie przeprowadzony równolegle w 8 kategoriach:

MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość / gmina
ATRAKCJA TURYSTYCZNA
WYDARZENIE
SMACZNIE I Z TRADYCJĄ - baza gastronomiczna
W GOŚCINIE - baza noclegowo – wypoczynkowa, ośrodki spa
CHATA Z KLIMATEM - agroturystyka
MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY – nagroda im. Dr Mieczysława Orłowicza

6. Kapituła Plebiscytu uprawniona jest do przekwalifikowania zgłoszenia do innej kategorii niż określona w zgłoszeniu.
7. Bieżące wyniki głosowania w trakcie trwania Plebiscytu będą prezentowane na stronie internetowej gazetakrakowska.pl oraz na stronach współorganizatorów plebiscytu.
8. Każdy zgłaszający kandydaturę lub głosujący na kandydaturę jest uczestnikiem Plebiscytu.
9. Na jednym kuponie można oddać głos na jedną kandydaturę w każdej z kategorii. Kupon, na którym nie wskazano żadnej kandydatury, albo na którym wskazano więcej niż jedną kandydaturę w danej kategorii jest głosem nieważnym. Dokonując zakupu jednego e-wydania można oddać głos tylko na jedną kandydaturę w jednej kategorii.
10. Zarówno kupony zgłoszeniowe w I etapie Plebiscytu, jak i kupony do głosowania w II etapie należy dostarczyć osobiście lub przesłać pod adres Organizatora: al. Pokoju 3, 31–548 Kraków. O zachowaniu określonych w niniejszym regulaminie terminów do zgłoszenia lub głosowania decyduje data otrzymania kuponu przez Organizatora.

Art. 5
1. Zwycięzcami Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016” w kategorii MIEJSCE NIEZWYKŁE (miejscowość / gmina), MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI oraz PRZEWODNIK TURYSTYCZNY zostaną kandydatury, które otrzymają największą liczbę punktów liczonych następująco:
a) 66% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z zajętego przez daną kandydaturę miejsca w głosowaniu za pomocą: kuponów konkursowych, głosowania poprzez SMS (zakup e-wydania dziennika „Gazeta Krakowska”), za pośrednictwem Facebooka i stron internetowych. Głosy oddane za pomocą powyższych sposobów są sumowane.
b) 34% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z zajętego przez daną kandydaturę miejsca w głosowaniu Kapituły.
2. Zwycięzcami Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016” – laureatami w pozostałych kategoriach zostaną kandydatury, które otrzymają największą liczbę punktów liczonych według sumy otrzymanych głosów za pomocą: kuponów konkursowych, głosowania poprzez SMS (zakup e-wydania dziennika „Gazeta Krakowska”), za pośrednictwem Facebooka i stron internetowych. Głosy oddane za pomocą powyższych sposobów są sumowane.
3. Kandydatury, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem liczby otrzymanych punktów otrzymają wyróżnienie w danej kategorii.
4. Kapituła ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.
5. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe w wybranych przez siebie
kategoriach. Nagrody dodatkowe są przekazywane laureatom bezpośrednio
przez fundatorów i szczegółowe zasady ich przekazania są ustalane przez
laureata nagrody oraz jej fundatora bez pośrednictwa Organizatora.
Organizator nie jest przyrzekającym nagrody dodatkowe w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego, ani wydającym nagrody dodatkowe w
rozumieniu prawa podatkowego. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów z tytułu jakichkolwiek
roszczeń związanych z nagrodami dodatkowymi, w tym wynikających  z wad
nagród dodatkowych, ich niewłaściwego wydania lub roszczeń osób trzecich
związanych z wadami prawnymi nagród dodatkowych.
6. Kapituła ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia.

Art. 6
W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:
Przewodniczący:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Członkowie:
Tomasz Urynowicz – Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
Jan Wieczorkowski ­ – Wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
Przemysław Bolechowski – Prezes Zarządu Radia Kraków S.A.
Beata Bala– Dyrektor Pionu Marketingu i Impresariatu Artystycznego Radia Kraków SA
Piotr Legutko – Dyrektor Oddziału TVP S.A. w Krakowie
Mariusz Suss – Kierownik Biura Reklamy Oddziału TVP S.A. w Krakowie
Małgorzata Cetera – Bulka – Prezes Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie
Wojciech Harpula – Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej
Andrzej Wojdyło– Doradca Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie, sekretarz Kapituły

Art. 7
1. Zwycięzcy Plebiscytu w poszczególnych kategoriach otrzymają okolicznościowe tablice oraz dyplomy.
2. Kandydaci wyróżnieni w danej kategorii otrzymają dyplomy pamiątkowe.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, 2 i 7, zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
4. W związku z wartością nagrody, o której mowa w ust. 7 poniżej, Organizator wypłaci laureatowi tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 w kategorii „PRZEWODNIK TURYSTYCZNY” nagrodę pomniejszoną o wartość zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Laureat tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 w kategorii „MIEJSCE NIEZWYKŁE - miejscowość / gmina” otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 50 000 zł. Nagroda zostanie przekazana w postaci pomocy finansowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji oferty turystycznej Miasta/Gminy. Organizator Plebiscytu nie jest stroną żadnego stosunku prawnego związanego z ufundowaniem lub przekazaniem nagrody wskazanej w niniejszym ustępie.
6. Laureat tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 w kategorii „MAŁOPOLSKA OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI” otrzyma nagrodę Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5000 zł. Organizator Plebiscytu nie jest stroną żadnego stosunku prawnego związanego z ufundowaniem lub przekazaniem nagrody wskazanej w niniejszym ustępie.
7. Laureat tytułu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 w kategorii „PRZEWODNIK TURYSTYCZNY” otrzyma nagrodę im. Dr Mieczysława Orłowicza ufundowaną przez Gazetę Krakowską w wysokości 5000 zł.

Art. 8
1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Art. 9
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 10
1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora przy al. Pokoju 3 w Krakowie oraz na stronach internetowych gazetakrakowska.pl i na stronach współorganizatorów Plebiscytu.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów oferujących usługi telekomunikacyjne.

Art. 11
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie