EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 ODPOWIEDZI: PRZYRODA: biologia, chemia, fizyka ARKUSZ CKE, ZADANIA]

red./Klaudia Stabach (dziennikpolski24.pl)
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 ODPOWIEDZI: PRZYRODA: biologia, chemia, fizyka ARKUSZ CKE, ZADANIA] EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016
Egzamin gimnazjalny 2016 z przyrody i nauk przyrodniczych za nami: biologia, geografia, chemia, fizyka. Na napisanie testu z przedmiotów przyrodniczych gimnazjaliści mieli 60 minut. Przyroda i nauki przyrodnicze - ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE znajdziecie na naszej stronie internetowej! Jakie pytania i zadania pojawiły się na teście? Na biologii pojawiła się genetyka, odruchy, znajomość zwierząt i choroby, z chemii były wzory i substancje-wylicza Julia Dąbrowa z kl. III a Gimnazjum nr 5 w Krakowie. - Wśród zadań z fizyki znalazły się m.in. zwierciadła i ruchy-jednostajny i przyspieszony. Z geografii- klimat, różne diagramy. Trzeba było też się wykazać znajomością map - dodaje Dominik Teger z kl. III s. - Podsumowując-nic mnie nie zaskoczyło, wiedziałem, czego się spodziewać - mówi.

EGZAMIN GIMNAZJALNY MATEMATYKA i PRZYRODA 2016 już dziś! ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ZADANIA

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: PRZYRODA: biologia, chemia, geografia, fizyka [ARKUSZE]
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: PRZYRODA
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: MATEMATYKA [ARKUSZE]
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: MATEMATYKA [ODPOWIEDZI]

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: GENETYKA, KLIMAT, ZWIERZĘTA, CHOROBY, WZORY - WIEMY JUŻ JAKIE BYŁY ZADANIA!


EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 odpowiedzi: Biologia, geografia, chemia, fizyka - MAMY ZADANIA, PYTANIA

Na egzaminie pojawiły się również pytania o płazy, o monsuny, tablica Mendelejewa oraz pytanie: w jakich krajach produkuje się ryż.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: PRZYRODA - MAMY PYTANIA, ZADANIA!

Zadanie 1.
Przedstawiciele tej grupy to organizmy jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Żyją w glebie, wodzie, na i w organizmach oraz martwych szczątkach. W komórkach nie zawierają chloroplastów. Ciało tych organizmów zbudowane jest ze strzępek. Strzępki mogą być luźne - nitkowate lub zbite. W postaci tworzą owocniki.

Która grupa organizmów została opisana powyżej? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. bakterie
B. grzyby
C. glony
D. mchy

Zadanie 2.
Na rysunku i zdjęciu przedstawiono zwierzę -symbol Gorczańskiego Parku Narodowego, a poniżej - jego opis.

Zwierzę to żyje w cienistych lasach liściastych o wilgotnym podłożu, w pobliżu źródeł wody. W okresie godowym przebywa w wodzie. Jego skóra odgrywa ogromną rolę w wymianie gazowej. Jest bogato unaczyniona, wilgotna, gładka, znajdują się w niej liczne gruczoły śluzowe oraz jadowe. Młode larwy żyją w wodzie i przypominają pokrojem osobniki dorosłe, ale mają skrzela.

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych:
Opisane zwierzę należy do A/B, ponieważ C/D

A. płazów
B. gadów
C. jego larwy mają skrzela
D. ma gruczoły jadowe

Zadanie 3.

Na niektórych tropikalnych akcjach żyje pewien gatunek mrówek. Duże i puste w środku ciernie akacji są schronieniem dla tych owadów, a na liściach są wytwarzane specjalne ciałka pokarmowe, które stanowią ich pożywienie. Mrówki patrolują liście i gałęzie, atakując każdego roślinożercę zerującego na tej roślinie. Oczyszczają też powierzchnię ziemi wokół "swojego" drzewa, dzięki czemu jest ona wolna od innych roślin.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Opisana zależność między akacjami a mrówkami jest przykładem

A. drapieżnictwa
B. pasożytnictwa
C. symbiozy
D. konkurencji

Zadanie 4.

Na rysunkach przedstawiono model prostego łuku odruchowego. Strzałkami zaznaczono kierunek przepływu impulsu nerwowego. na jednym z rysunków kierunek przewodzenia tego impulsu wskazano nieprawidłowo.

Zadanie 4.1.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.

- Bezpośrednia reakcja organizmu na ukłucie jest wrodzoną reakcją obronną, niezależną od woli człowieka
- Kierunek przewodzenia impulsu nerwowego powstałego wskutek podrażnienia zakończeń nerwów czuciowych przedstawiono poprawnie na rysunku I.

Zadanie 4.2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W przewodzeniu impulsu nerwowego z receptora do efektora w tym łuku odruchowym pośredniczy

A. mięsień poprzecznie prążkowany
B. mózg z móżdżkiem
C. rdzeń kręgowy
D. mięsień gładki

Zadanie 5.
U pacjenta stwierdzono wadę wzroku, w wyniku której widzi on obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. W celu skorygowania tej wady pacjentowi zalecono szkła cylindryczne.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Wada, którą stwierdzono u pacjenta, to

A. astygmatyzm
B. krótkowzroczność

ponieważ ostry obraz w oku powstaje

1. za siatkówką
2. przed siatkówką
3. na części siatkówki

Zadanie 6.
Zakładamy, że u ludzi włosy proste warunkuje allel recesywny (a), a włosy falujące (kręcone) allel dominujący (A). Rodzicom z włosami falującymi urodziło się dziecko z włosami prostymi.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
Pod względem opisanej cechy
A. każde z rodziców jest heterozygotą
B. jedno z rodziców jest homozygotą dominującą, a drugie - heterozygotą,

ponieważ do ujawnienia się cechy recesywnej

1. potrzebne są dwa allele tej cechy
2. wystarczy allel recesywny przekazany przez jedno z rodziców

Zadanie 7.1
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z powyższego równania reakcji rozkładu wynika, że z 2 cząsteczek nadtlenku wodoru otrzymano

A. 2 cząsteczki tlenu
B. 1 cząsteczkę tlenu
C. 3 atomy tlenu
D. 1 atom tlenu

Zadanie 7.2

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe

- Masa cząsteczkowa H2O2 jest równa 34 u.
- Stosunek masowy wodoru do tlenu w nadtlenku wodoru wynosi 1:8

Zadanie 9.

Herbaty owocowe sporządza się z suszonych owoców. Napar, czyli wodny roztwór otrzymany z mieszaniny suszonych owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy, ma barwę brunatnoczerwoną. Po dodaniu wodnego roztworu o odczynie kwasowym napar przyjmuje barwę różową, a po dodaniu wodnego roztworu o odczynie zasadowym - barwę fioletową.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.

- Dodanie soku z cytryny o pH = 2,4 do naparu z owoców aronii, czarnej porzeczki i malwy spowoduje zmianę jego barwy z brunatnoczerwonej na fioletową

- Napar otrzymany z owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy może być wykorzystywany jako wskaźnik kwasowo - zasadowy

Zadanie 12.
Poniżej zapisano schemat przebiegu reakcji kwasu etanowego (octowego) z substancją Y.

CH3COOH + Y -> CH3COOK + H2O

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Substancją Y w przedstawionej reakcji jest A/B
Produktami tak zapisanej reakcji są C/D kwasu etanowego (octowego) i woda

A. K
B. KOH
C. ester
D. sól

Zadanie 14.
Obserwując start zawodników w biegu na krótkim dystansie, zauważono, że jeden z nich już po pierwszej sekundzie wyprzedził pozostałych biegaczy.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Analizując ruch tego zawodnika, możemy stwierdzić, że w czasie pierwszej sekundy

A. poruszał się z tą samą średnią prędkością co pozostali
B. poruszał się on z największym przyśpieszeniem
C. tylko on poruszał się ruchem przyspieszonym
D. pokonał on krótszy dystans niż pozostali

Zadanie 17.
Uczniowie badali siłę wyporu działającą na aluminiowy obciążnik zanurzony w wodzie. Aluminiowy obciążnik zawiesili na siłomierzu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe

- Gdy obciążnik zanurzony jest w wodzie, siła wyporu jest równa wskazaniu siłomierza
- Wskazanie siłomierza po zanurzeniu obciążnika w wodzie jest mniejsza niż wskazanie siłomierza w powietrzu

Zadanie 18.

Na sprężynkach zawieszono kulki K1 i K2. Po wychyleniu kulek z położenia równowagi kulka K1 drgała z częstotliwością 1 Hz, natomiast okres drgań kulki K2 był równy 0,8 s.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

W ciągu jednej minuty kulka K1 wykonała A/B drgań, a częstotliwość drgań kulki K2 była równa C/D

A. 10
B. 60
C. 8 Hz
D. 1,25 Hz

Zadanie 19.

Egipskie miasto Aleksandria (31N) i stolica Rwandy Kigali (02S) leżą na tym samym południku (30E).

Dokończ zdanie. wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

W Aleksandrii południe słoneczne jest

A. później niż w Kigali
B. w tym samym momencie, co w Kigali

ponieważ miasta leżą na tej samej

1. długości geograficznej
2. szerokości geograficznej

Zadanie 20.1

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Najcieplejszym miesiącem na obu stacjach jest czerwiec
B. Roczna amplituda temperatury powietrza na stacji X jest większa niż na stacji Y.
C. W każdym miesiącu opady atmosferyczne na obu stacjach są wyższe niż 50 mm
D. Na obu stacjach najwyższe temperatury powietrza występują w miesiącach o najwyższych opadach atmosferycznych w roku

Zadanie 20.2

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

W klimacie o cechach morskich położona jest:
A. stacja Y,
B. stacja X

o czym świadczą

1. najwyższe opady i wysokie temperatury w porze lata
2. duże opady w ciągu całego roku z przewagą w porze zimy
3. opady w ciągu całego roku i ujemna średnia roczna temperatura powietrza

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: PRZYRODA i MATEMATYKA - ODPOWIEDZI, ARKUSZE, ZADANIA
Wczoraj gimnazjaliści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z części humanistycznej. Przez 60 minut rozwiązywali zadania z wiedzy o społeczeństwie i historii, a po godzinnej przerwie główkowali nad pytaniami z języka polskiego. Dzisiaj od godziny 9 rano młodzież zmierzyła się z arkuszem matematyczno-przyrodniczym, który również został podzielony na dwie części. Pierwszy blok to pytania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Drugi składa się z zadań matematycznych.

Egzamin gimnazjalny 2016: HISTORIA i WOS na start! PRZECIEKI, ARKUSZE, ODPOWIEDZI, ZADANIA
Egzamin gimnazjalny 2016: Start 18 kwietnia!
EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZYRODA 2015: Genetyka i mapa Ameryki PYTANIA + ODPOWIEDZI

W tym roku zmienia się proces oceniania wypełnionych testów. Sprawdzający nie będą musieli już przyjeżdżać do ośrodków egzaminacyjnych, aby tam czytać arkusze, ponieważ każdy egzemplarz zostanie zeskanowany i wprowadzony do systemu e-oceniania, a następnie przesłany egzaminatorom drogą elektroniczną. To ma zmniejszyć liczbę nauczycieli poprawiających gimnazjalne testy.

Egzamin gimnazjalny 2016: PRZYRODA [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

W Małopolsce egzamin pisze prawie 34 tys. uczniów klas III, w 747 gimnazjach. W samym Krakowie jest ich ponad 6 tys., przystępują do egzaminu w 111 szkołach. W części językowej najwięcej uczniów wybrało język angielski - 31 170 na poziomie podstawowym, 30 692 na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest niemiecki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podaje, że zadania na poziomie podstawowym rozwiązuje 2627, na rozszerzonym - 528 uczniów. Najmniej popularny język włoski w wersji podstawowej wybrało 21 gimnazjalistów z naszego regionu, w wersji rozszerzonej - zaledwie jeden Małopolanin.

Egzamin gimnazjalny 2016 [Harmonogram]

Egzamin gimnazjalny 2016. Część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny 2016. Część matematyczno - przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny 2016. Język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny 2016 [TUTAJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE INFORMACJE: ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie