MKTG SR - pasek na kartach artykułów

„Nieprawdziwe informacje w oświadczeniu Kazimierza Śliwińskiego” – mocna riposta prezesa MZPN Ryszarda Kołtuna

Redakcja
Ryszard Kołtun objął funkcję prezesa MZPN podczas walnego zjazdu 12 czerwca 2021 roku
Ryszard Kołtun objął funkcję prezesa MZPN podczas walnego zjazdu 12 czerwca 2021 roku Andrzej Banaś
Reagując na zamieszczoną 14 maja na naszych stronach internetowych publikację materiału pt. "Ciąg dalszy sprawy likwidacji piłkarskiego Podokręgu Kraków. Jest oświadczenie Kazimierza Śliwińskiego w odpowiedzi na komunikat MZPN", głos zabrał Ryszard Kołtun, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. W przesłanej redakcji ripoście obszernie odnosi się do stawianych związkowi i jemu osobiście zarzutów.

- Władze naszego stowarzyszenia powzięły wysoce wiarygodne i niepokojące informacje o tym, że zewnętrzna organizacja, powołana w formie prywatnej fundacji przez byłego już prezesa Podokręgu Kraków Kazimierza Śliwińskiego (…) zgłosiła się po środki publiczne na realizację zadania publicznego pn. "Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci", polegającego m.in. na prowadzeniu rozgrywek, podejrzanie bliźniaczo podobnych do tych, prowadzonych już przez MZPN ze środków własnych naszego stowarzyszenia – napisał prezes Ryszard Kołtun w odpowiedzi na oświadczenie odwołanego 7 maja z prezydium MZPN Kazimierza Śliwińskiego (czytaj tutaj).

- Analiza dokumentów, a także pogłębianych sukcesywnie informacji, napływających od naszych członków, a także informacji zamieszczanych od 7 kwietnia na platformie FB Fundacji Piłkarski Kraków, pozwoliła nam ustalić z dużym prawdopodobieństwem, że Fundacja Piłkarski Kraków nie organizuje własnych rozgrywek, na których organizację prawdopodobnie pozyskała środki z zadania w ramach budżetu obywatelskiego, ale jako zadanie przez siebie realizowane zgłosiła rozgrywki organizowane już przez MZPN - nie informując MZPN jako faktycznego organizatora rozgrywek dziecięcych w Krakowie o takim działaniu oraz nie uzyskując od MZPN żadnego pełnomocnictwa do takiego działania – dodaje Ryszard Kołtun. Treść całej riposty prezentujemy poniżej.

Odpowiedź prezesa MZPN Ryszarda Kołtuna na oświadczenie Kazimierza Śliwińskiego

"Nieprawdziwe są twierdzenia dotyczące przyczyn rozwiązania Podokręgu Kraków, prawdziwe przyczyny podane są w komunikacie MZPN, który w pełnej formie dostępny jest na oficjalnej stronie MZPN.

Nieprawdziwe jest twierdzenie o braku zdolności MZPN do działań dotyczących organizacji przedsięwzięć sportowych w dużej skali. Takim przedsięwzięciem jest ogromny system rozgrywek w Małopolsce. MZPN - jako jedyny podmiot w Małopolsce - prowadzi obecnie rozgrywki piłkarskie na największą w Polsce skalę - z udziałem 800 klubów w największej liczbie lig w Polsce, z udziałem największej liczby zawodników! Prowadzi też, jako jedyny podmiot, krakowskie rozgrywki dzieci w liczbie i formie prezentowanej na oficjalnej stronie MZPN (w tym miejscu).

Czy gdyby MZPN nie był zdolny do działań związanych z prowadzeniem dużych projektów dotyczących prowadzenia rozgrywek piłkarskich, zdefiniowanych w naszym statucie, powierzonych przez PZPN, zdefiniowanych w uchwałach PZPN jako prawo i domena wojewódzkich związków, takie rozgrywki by się odbywały z cotygodniową regularnością z udziałem tysięcy drużyn według ustalonych przez MZPN zasad i terminarzy?

Prowadzenie rozgrywek na taką skalę jest możliwe m.in. dzięki znakomitej organizacji stowarzyszenia, jego rozbudowanej strukturze i zaangażowanym działaczom na wszystkich szczeblach, właściwym zarządzaniu i opartym na wzajemnym zaufaniu delegowaniu zadań na struktury terenowe i ich działaczy oraz pracowników, wielkiemu zaangażowaniu klubów piłkarskich i ich działaczy, trenerów i sędziów, zaawansowanej infrastrukturze informatycznej w postaci dedykowanego systemu informatycznego Extranet i zsynchronizowanej z nim nowoczesnej strony internetowej MZPN, która zawiera ogólnodostępne dane o wszystkich ligach, rozgrywkach, wynikach, tabelach, uczestnikach rozgrywek.

Tak sprawne zarządzanie skomplikowanymi zadaniami związanymi z organizacją przez MZPN rozgrywek we wszystkich kategoriach wiekowych jest możliwe m.in. dzięki grupie wyspecjalizowanych działaczy społecznych, a także opłacanych przez naszą organizację pracowników i realizatorów usług, zlecanych przez MZPN. Takie zlecenie realizował od ponad 2 lat Kazimierz Śliwiński, pełniący dotąd funkcję prezesa Podokręgu Kraków, wystawiając za nie rachunek MZPN w formie comiesięcznej faktury na kwotę kilku tysięcy złotych, za prowadzenie i koordynowanie prac związanych z rozgrywkami PPN w Krakowie. MZPN, dzięki wypracowanemu w wieloletniej praktyce know-how oraz przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest jedynym obecnie podmiotem zdolnym do organizacji rozgrywek w takiej skali i w takiej skali je realizującym. MZPN organizuje m.in. rozgrywki dzieci i młodzieży w Małopolsce i w Krakowie, a że jako jedyny podmiot pozarządowy ma obecnie zdolności do organizacji takich, świadczy najlepiej próba wykorzystania naszej pracy przez zewnętrzny podmiot, reprezentowany przez byłego prezesa Podokręgu.

W celu organizacji aktualnie trwających rozgrywek dzieci w Podokręgu Kraków w tym sezonie, a szczególnie w rundzie wiosennej nasza organizacja:

  • przeprowadziła w styczniu 2024 r. zgłoszenia do rozgrywek w kategoriach Orlik, Orlik Młodszy, Żak, Żak Młodszy, Skrzat, Skrzat Młodszy (na adres mailowy MZPN) (w tym miejscu);
  • zdefiniowała zasady rywalizacji zgodne z wytycznymi PZPN dot. bezwynikowej rywalizacji dzieci (m.in. zawarte w tymże komunikacie, m.in. precyzujące, że zawodnicy zgłoszeni przez klub muszą być uprawnieni w systemie Extranet, w poszczególnych grupach występuje od 4 do 6 zespołów, terminy spotkań w poszczególnych kategoriach wiekowych są narzucone przez MZPN/PPN w Krakowie, turnieje i mecze rozgrywane są w weekendy);
  • dokonała podziału zespołów na grupy w kategoriach (w tym miejscu);
  • ustanowiła terminarze rozgrywek (w tym miejscu);
  • ubezpieczyła wszystkich uczestników rozgrywek.

Tymczasem niedawno, na podstawie zgłoszeń od naszych członków, w tym dokumentu, który został złożony w Biurze MZPN, władze naszego stowarzyszenia powzięły wysoce wiarygodne i niepokojące informacje o tym, że zewnętrzna organizacja, powołana w formie prywatnej fundacji przez byłego już prezesa Podokręgu Kraków Kazimierza Śliwińskiego oraz - jak wskazuje Krajowy Rejestr Sądowy - będąca kontynuatorką fundacji Sport Development, zgłosiła się po środki publiczne na realizację zadania publicznego pn. "Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci", polegającego m.in. na prowadzeniu rozgrywek, podejrzanie bliźniaczo podobnych do tych, prowadzonych już przez MZPN ze środków własnych naszego stowarzyszenia.

Analiza dokumentów, a także pogłębianych sukcesywnie informacji, napływających od naszych członków, a także informacji zamieszczanych od 7 kwietnia na platformie FB Fundacji Piłkarski Kraków, pozwoliła nam ustalić z dużym prawdopodobieństwem, że Fundacja Piłkarski Kraków nie organizuje własnych rozgrywek, na których organizację prawdopodobnie pozyskała środki z zadania w ramach budżetu obywatelskiego, ale jako zadanie przez siebie realizowane zgłosiła rozgrywki organizowane już przez MZPN - nie informując MZPN jako faktycznego organizatora rozgrywek dziecięcych w Krakowie o takim działaniu oraz nie uzyskując od MZPN żadnego pełnomocnictwa do takiego działania. Możliwości zaistnienia takich okoliczności bada obecnie także Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, realizator zadania z budżetu obywatelskiego pn. Piłkarskie mistrzostwa Krakowa dzieci, z którym to organem pozostajemy w kontakcie, służącym wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących tak poważnej sprawy jak właściwa i uczciwa dystrybucja środków publicznych.

Jeszcze raz informuję, że Małopolski Związek Piłki Nożnej nie ma nic wspólnego z Fundacją “Piłkarski Kraków” (adres: Kraków, ul. Dolnych Młynów 3/1), w której prezesem zarządu jest odwołany 7 maja br. prezes Podokręgu MZPN w Krakowie Kazimierz Śliwiński i która realizuje zadanie publiczne ZIS “Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci” o wartości 1 250 000 złotych.

Nie występowaliśmy o środki publiczne na organizację rozgrywek, ponieważ rozgrywki piłkarskie dla dzieci zrzeszonych w klubach będących członkami MZPN, od lat realizujemy uczciwie z własnych środków i przy wykorzystaniu własnych zasobów wymienionych powyżej (Extranet, własne środki, własna grupa pracowników i działaczy, własny system zgłoszeń, wyznaczenie zasad, autorski sposób ustalania terminarzy itd.), tak jak nakazują stosowne przepisy prawa (ustawa o sporcie, stosowne statuty, regulaminy, uchwały). Wyłączne prawo do prowadzenia rozgrywek na każdym szczeblu pozostawia PZPN-owi i jego wojewódzkim agendom, w tym wypadku MZPN-owi oraz jego strukturom terenowym. Prawo to nie podlega dystrybucji na inne, zewnętrzne wobec MZPN podmioty.

Nieprawdziwe jest także twierdzenie podważające uzasadnienie dot. przyczyn rozwiązania podokręgu MZPN w Krakowie. Prawdziwe uzasadnienie zostało przedstawione publicznie w komunikacie z 9 maja (w tym miejscu). Cytuję za nim: "Rozgrywki dzieci są od lat organizowane przez MZPN i jego struktury terenowe, uczestniczą w nich tysiące dzieci z 800 klubów Małopolski. Podokręg w Krakowie został reaktywowany także i może przede wszystkim po to, by się tą działalnością zajmować. Niestety, nie zajmował się nią w oczekiwanym stopniu. Zajmował się nią natomiast zamiast tego, jak się okazało w celach prywatnych, Kazimierz Śliwiński. (...) Tymczasem "Prezesa oraz zarząd MZPN obejmuje statutowy obowiązek działania na rzecz małopolskiej piłki i członków naszego stowarzyszenia w oparciu o zasady uczciwości, najwyższe standardy etyczne i mam prawo takiej postawy oczekiwać od wszystkich osób z organów zarządczych organizacji."

Właśnie z tych powodów, by chronić budowaną przez dziesięciolecia, pozycję MZPN jako uczciwego, wiarygodnego organizatora niezliczonej liczby przedsięwzięć piłkarskich w Małopolsce, musieliśmy zdecydowanie i jednoznacznie odciąć się od niejasnych, ukrywanych przez długi czas także przed wszystkimi członkami społeczności naszego stowarzyszenia, działaniami byłego prezesa Podokręgu Kraków, jego Fundacji Piłkarski Kraków oraz powiązanych osób. Było to konieczne ze względu na kwestie etyczne, dobro Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, naszą wiarygodność i nieposzlakowaną opinię w otoczeniu społecznym jako godnego zaufania partnera w sportowych przedsięwzięciach - także dla samorządu Krakowa oraz innych miast i gmin Małopolski, władz PZPN, władz województwa małopolskiego, wszelkich innych naszych partnerów we wspólnej działalności na rzecz małopolskiej piłki.

Decyzje MZPN potrzebne były też do usprawnienia działań naszej organizacji w obszarze krakowskiego futbolu. Będzie to konieczne prawdopodobnie w wymiarze szerszym niż się nam początkowo wydawało. Po podjęciu decyzji osobowych przez Zarząd MZPN i ich upublicznieniu napływają bowiem do nas nowe informacje, które poddajemy weryfikacji - o działaniach byłego prezesa, które oceniać można jako co najmniej niegodne standardów naszej organizacji. Rozpoczęliśmy więc audyt działań, podejmowanych, ale też zaniechanych, przez byłego prezesa Podokręgu Kraków i innych członków władz MZPN, na podstawie których będziemy podejmować dalsze działania."

Ryszard Kołtun, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

      

Sportowy24.pl w Małopolsce

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Komentarze piłkarzy po meczu Polska-Holandia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska