Kryzys energetyczny to nie tylko wyzwania i zagrożenia, ale i szansa na pożądane zmiany w małopolskich firmach. MARR pomaga przedsiębiorcom

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Udostępnij:
- Trzeba z jednej strony zniechęcać do stosowania rozwiązań, technologii lub wykorzystywania surowców, które wpływają negatywnie na środowisko i zwiększają emisję gazów cieplarnianych, a z drugiej zachęcać do redukcji tych emisji - podkreśla Mariusz Kękuś, wiceprezes Zarządu MARR SA, który weźmie aktywny udział w 17. Forum Przedsiębiorców Małopolski „Energia dla firm” - 23 czerwca 2022 r. od 9.30 rano w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. Zapraszamy!

Zarejestruj się bezpłatnie na Forum Przedsiębiorców.
- Jakie powinniśmy podjąć działania, by utrzymać Małopolskę na ścieżce dynamicznego wzrostu i jaką rolę mają tu do odegrania agendy nastawione na stymulowanie rozwoju, takie jak MARR?
- W obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej, związanej z jednej strony z wciąż odczuwalnymi skutkami światowej pandemii, z drugiej zaś coraz mocniej dotykającymi nas konsekwencjami imperialnej polityki Rosji i trwającej na Ukrainie wojny, rozwój globalnej i regionalnej gospodarki zmierzyć się musi z kolejnymi niebagatelnymi wyzwaniami. Instytucje otoczenia biznesu, jak nasza, mogą i powinny odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu warunków sprzyjających rozwojowi biznesu w regionie w tym trudnym czasie. Zajmujemy się tym od prawie trzydziestu lat: inicjujemy współpracę przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, sektora nauki i otoczenia biznesu. Podejmujemy liczne inicjatywy mające na celu budowanie nowoczesnych i dojrzałych instytucji działających w myśl idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Tylko firmy i organizacje dynamicznie reagujące na zmiany, nieobawiające się nowych wyzwań, mają realną szansę stawić czoła problemom wynikającym z niestabilnej sytuacji gospodarczej.

- Kryzys, o którym Pan wspomniał, to szczególnie wielkie wyzwanie dla drobnego biznesu.
- To prawda. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują ograniczonym kapitałem. Z drugiej strony jednak mają ogromny potencjał elastycznego reagowania na potrzeby rynku i podążania za nowymi trendami. Przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia merytorycznego i finansowego zyskują szansę na rozwój, unowocześnienie i wzmacnianie swojej konkurencyjności. MARR nieustannie dostosowuje swój portfel usług do potrzeb przedsiębiorców i instytucji zaangażowanych w gospodarczy rozwój regionu. Towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie - zarówno w początkowej fazie planowania działalności, poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów dla biznesu, jak i kolejnych inwestycjach umożliwiających dalszy rozwój, podnoszenie konkurencyjności i budowanie mocnej marki zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

- W zmiennym świecie rośnie oczywiście znaczenie kompetencji.
- Zdecydowanie tak. Ogromną rolę odgrywa zatem kształtowanie przedsiębiorczości opartej na wiedzy i nowatorskich pomysłach. Dlatego też bardzo mocno angażujemy się w rozwój profesjonalnych kwalifikacji. Prowadzimy projekty umożliwiające doskonalenie zawodowych kompetencji zarówno na szczeblu pracowniczym, jak i menadżerskim, mobilizujemy do działania, pomagamy skutecznie realizować biznesowe cele.

- Jak to wygląda w praktyce?
- W portfelu naszych usług znaleźć można doradztwo skierowane do firm i przedsiębiorców, dostosowane do ich aktualnych potrzeb i sytuacji na rynku, a także tworzenie profesjonalnych strategii rozwoju. Doradzamy, jak zarządzać firmą, jak kierować zespołami, jak wdrażać strategie zarządzania wiekiem - w sposób maksymalnie wykorzystujący potencjał. Pomagamy w planowaniu i prowadzeniu działań eksportowych. Ułatwiamy nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i wprowadzanie oferty regionalnych firm na światowe rynki. Organizujemy udział w misjach i targach zagranicznych. Asystujemy w negocjacjach i realizacji transakcji.

- A co ze wsparciem dla tych, którzy potrzebują w tym obszarze zastrzyku finansowego?
- Oferujemy je w formie dofinansowania szkoleń, kursów, usług rozwojowych czy studiów podyplomowych dla pracowników i kadry zarządzającej firm. Udostępniamy także granty na finansowanie specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym. Pragniemy wspierać firmy w podążaniu w kierunku unowocześniania i technologicznego rozwoju. Wspieramy także tworzenie firm opartych na innowacyjnych rozwiązaniach w branżach, takich jak ICT, telekomunikacja, technologia ochrony zdrowia, farmacja, inżynieria medyczna, ochrona środowiska, energie odnawialne. Przygotowujemy strategie inwestycyjne umożliwiające wprowadzanie na rynek nowych technologii, produktów i usług przy zapewnieniu wsparcia finansowego w formule seed capital.

- Agencja wchodzi też mocno w obszar edukacji.
- Współpraca z krakowskimi uczelniami wyższymi służy tworzeniu w Małopolsce warunków do rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości, bazującej na wiedzy i nowatorskich rozwiązaniach. Nowe kierunki studiów podyplomowych, organizowane pod naszym mecenatem, mają na celu kształcenie specjalistów przygotowanych do wprowadzania zmian w duchu zrównoważonego rozwoju.

- A na co mogą liczyć przedsiębiorcy szukający wsparcia finansowego poza obszarem doradczym i edukacyjnym?
- Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że know-how to nie wszystko. Przestawianie firm na pożądane tory rozwoju, podejmowanie nowych kierunków działań czy wprowadzanie nowej oferty produktów i usług wymaga kapitału i zapewnienia płynności finansowej szczególnie w tak trudnych czasach. Dlatego oferujemy także konkurencyjne nisko oprocentowane fundusze pożyczkowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju. Ułatwiamy start w biznesie, wspieramy finansowanie bieżących wydatków związanych z rozwojem i wzmacnianiem konkurencyjności firm oraz podejmowaniem nowych inwestycji. Aby umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej, poszerzyliśmy nasz portfel usług o atrakcyjną ofertę usług faktoringowych. Udostępniając kapitał obrotowy, pomagamy przedsiębiorcom działać na poziomie operacyjnym. Na preferencyjnych warunkach wspieramy także zadania inwestycyjne realizowane przez małopolskie gminy.

- Jak wiele zależy w walce z tym kryzysem od współpracy rządu, samorządu i biznesu, instytucji wspierania biznesu oraz nauki?
- Mamy do czynienia niewątpliwie z trudnym wyzwaniem zarówno dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jak i rządu i samorządów. Ta sytuacja może być jednak impulsem do poszukiwania nowych rozwiązań i poszerzenia dotychczasowej perspektywy działań. Wzajemna współpraca i podejmowanie wspólnych inicjatyw sfery biznesu, nauki i sektora publicznego może znacząco wpłynąć na przyspieszenie procesu wdrażania nowych rozwiązań i stopniowego łagodzenia negatywnych skutków zaistniałych ograniczeń. Dobrym przykładem może być tutaj pilotażowy program rządowy GovTech realizowany przez MARR. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny we współpracy ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicą.

- A jak to osiągnąć?
- Do najważniejszych obszarów działań zaliczono w tym programie opracowanie mechanizmów dialogu ze społeczeństwem, które pozwolą na zdobycie wiarygodnych informacji o jego potrzebach. Finansowe wsparcie innowacyjnych projektów ma za zadanie usprawnienie działań sektora publicznego ze szczególnym naciskiem na poprawę interakcji obywateli oraz przedsiębiorców z instytucjami publicznymi. Świadczymy także wsparcie dla samorządów w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności dotyczących m.in. usprawnienia obsługi mieszkańców, wprowadzania nowych usług, poprawy jakości funkcjonowania administracji lokalnej oraz minimalizowania kosztów jej działania. Ostatecznie rozwiązania te przyczynić się mają do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

- Na ile w wyzwania transformacji energetycznej wpisane są szanse na poprawę sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i co zrobić, by je wykorzystać?
- W lipcu 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet zmian legislacyjnych pod hasłem „Fit for 55”. Zawiera on 13 wniosków ustawodawczych, stanowiących część nowego europejskiego prawa, które weszło w życie 29 lipca 2021 r. Zmiany muszą jeszcze zostać przyjęte przez poszczególne państwa oraz przez Parlament Europejski do 2023 r. i mogą wejść w życie najwcześniej w 2024 r. Celem tych zmian jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w roku 2050, poziomem przejściowym, który ma do tego doprowadzić, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w odniesieniu do poziomu z roku 1990 o 55 proc. Proponowane rozwiązania mają z jednej strony zniechęcać do stosowania rozwiązań, technologii lub wykorzystywania surowców, które wpływają negatywnie na środowisko i zwiększają emisję gazów cieplarnianych, a z drugiej strony mają zachęcać do redukcji tych emisji. To jest wielka szansa na bardziej zrównoważony rozwój, ale też ogromne wyzwanie i zagrożenie. Na razie Parlament Europejski odesłał do Komisji Ochrony Środowiska PE trzy główne projekty pakietu Fit for 55, m.in. Raport dotyczący systemu handlu emisjami, tzw. ETS.

- Dla Polski to wręcz przeogromne wyzwanie.
- Oczywiste jest, że największe kraje UE, w których energetyka ma wysoki udział w emisji CO2, poniosą największe koszty realizacji tego pakietu. Trudno z dnia na dzień oprzeć taki system energetyczny na odnawialnych źródłach energii. Z raportu Komisji Europejskiej z 2021 r., dotyczącego emisji CO2 z paliw kopalnych (dane z 2020 r.) wynika, że do takich krajów należą Niemcy, Polska i Włochy. Równocześnie ten kryzys, jak żaden inny, uświadomił nam wszystkim, że priorytetem przy wprowadzaniu kolejnych etapów transformacji energetycznej powinno być bezpieczeństwo energetyczne. Niezbędna jest również ochrona najsłabszych grup społecznych przed wykluczeniem energetycznym.

- Wracam do pytania: co musimy zrobić?
- Z jednej strony musimy przygotować się do zmian poprzez poprawę infrastruktury przesyłowej, zwiększenie efektywności OZE, a także zrealizowanie inwestycji w obszarze energetyki jądrowej i nowych technologii. Z drugiej strony powinniśmy prowadzić dialog w PE na temat bezpieczeństwa energetycznego UE. To stwarza szanse na pozyskanie nowych źródeł finansowania i wygenerowanie nowych miejsc pracy, ale musi się odbywać w sposób zrównoważony, niezagrażający równowadze gospodarczej, finansowej oraz społecznej w Polsce i w Europie. Zarazem Unia Europejska, stawiając sobie ambitne cele związane z polityką klimatyczną, musi uwzględniać sytuację gospodarczą i społeczną. Z raportu Komisji Europejskiej z 2021 r. dotyczącego światowej emisji CO2 z paliw kopalnych (dane z 2020 r.) wynika, że kraje UE odpowiadają za 7,29 proc. tej emisji, natomiast Chiny, USA i Indie razem za 51,8 proc. Bez czynnego udziału tych trzech krajów na rzecz ochrony klimatu działania w tym zakresie mogą okazać się nieskuteczne.

- Jak do pozytywnego myślenia o transformacji, jako szansie przekonywać małopolskich przedsiębiorców?
- Sprawa wydaje się prosta: jeśli zaproponowane zmiany będą opłacalne z punktu widzenia rachunku ekonomicznego i społecznego, łatwo będzie przekonać do nich naszych rodzimych przedsiębiorców. Naszym zadaniem jest zatem pokazywanie wymiernych korzyści finansowych, ale też społecznych związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu.

- A w jakie instrumenty trzeba ich wyposażyć, by z powodzeniem wychodzili z obecnej spirali kosztów spowodowanych wzrostem cen energii i paliw?
- Kluczowa jest dziś odpowiednia wiedza o zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, ale także dostępność odpowiednich źródeł finansowania działalności gospodarczej. Ważne jest, aby przedsiębiorcy w odpowiednim czasie mogli elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Jako wiodąca instytucja otoczenia biznesu służymy w tym zakresie pomocą. Zespół ekspertów MARR zapewnia kompleksową obsługę firm od wsparcia doradczego po finansowe.
Zarejestruj się bezpłatnie na Forum Przedsiębiorców.

23 czerwca Forum Przedsiębiorców. Największe wydarzenie biznesowe w regionie!

Już w najbliższy czwartek odbędzie się 17. Forum Przedsiębiorców Małopolski organizowane przez Dziennik Polski i Gazetę Krakowską wspólnie z organizacjami przedsiębiorców i instytucjami wspierającymi biznes. Tematem będzie szeroko rozumiana „Energię dla firm”. Z jednej strony trudno sobie wyobrazić jakikolwiek biznes bez energii. Z drugiej – koszmarnie wysokie koszty prądu i nośników energetycznych odbierają wielu przedsiębiorcom energię do działania i rozwoju. To piekielnie groźne dla Polski i Polaków, dlatego – jak zawsze wspólnie, bo w jedności siła – porozmawiamy o tym, jak prowadzić i rozwijać firmy w warunkach szalonych zmian na rynku energii i paliw. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniami. Wskażemy dobre praktyki i źródła finansowania transformacji energetycznej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, w Krakowskim Salonie Ekonomicznym przy ulicy Basztowej. Przeprowadzimy również transmisję live w serwisach takich jak: forumprzedsiebiorcow.pl, dziennikpolski24.pl oraz gazetakrakowska.pl
Zarejestruj się bezpłatnie na Forum Przedsiębiorców.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rybacki: inflacja w sierpniu osiągnie szczyt, potem będzie spadać

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie