Regulamin konkursu reportażowego Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego - Chcę widzieć w Krakowie

RED
Udostępnij:
Regulamin konkursu pod nazwą „Chcę zobaczyć w Krakowie”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Chcę zobaczyć w Krakowie”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Krakowie i będzie prowadzony na łamach „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” nazwanych dalej „Gazetą" oraz serwisu „www.dziennikpolski24.pl” i „www.gazetakrakowska.pl”, zwanych dalej „Serwisem”.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
5.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
6.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres: [email protected]

Art. 2 Definicje
1.Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.
2.Przedstawiciel ustawowy - rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
3.Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
4.Zadanie Konkursowe:
a)polega na samodzielnym napisaniu przez Uczestnika: reportażu dotyczącego zaobserwowanych przez uczestnika podczas pobytu na wakacjach rozwiązań, z podanych niżej obszarów tematycznych, które Uczestnik uważa za warte wdrożenia w Krakowie oraz przesłania trzech zdjęć ilustrujących opisywany temat. Nadesłane zdjęcia nie mogą przedstawiać wizerunków osób fizycznych, znaków towarowych, itp., prywatnych budynków/budowli, innych których fotografowanie jest zabronione lub mogłoby naruszać prawa osób trzecich.
Obszary tematyczne (jeden do wyboru): Życie codzienne; Infrastruktura i budownictwo; Rozwiązania komunikacyjne; Kultura, sztuka, tradycja, historia; Sport; Edukacja; Ekologia i ochrona środowiska, Zdrowie psychiczne i fizyczne” i nadesłaniu tekstu oraz zdjęć za pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego w Serwisie. W przypadku dorosłych uczestników Konkursu prace powinny zostać nadesłane - przez samego Uczestnika, natomiast w przypadku dzieci przez przedstawiciela ustawowego
b)Przesłany reportaż powinien zawierać wszelkie elementy właściwe dla tej formy, tj. opowiadać historię, przedstawiać bohaterów, problem, ale także opierać się na rozmowach, wywiadach, pokazywać tło sytuacyjne, a także ocenę autora i wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk. Musi równocześnie zawierać argumentację Autora dotyczącą takiego a nie innego wyboru.
c)Przesłany reportaż powinien mieć od 7000 do 12000 znaków ze spacjami w formacie WORD (DOC) lub PDF.


Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 22.07.2022 r. od godziny 6:00:00 do dnia 18.09.2022 r. do godz. 23:59:59.
3.Uczestnikiem w Konkursie może być pełnoletnia osoba fizyczna, w wieku do 24 roku życia, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie małopolskim, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wiek dorosłego Uczestnika określany jest w dniu zgłoszenia do Konkursu na podstawie wskazanej daty urodzin.
4.Uczestnikiem w Konkursie może być również dziecko w wieku od 12 do 18 roku życia, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie małopolskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. Wiek dziecka określany jest w dniu zgłoszenia do Konkursu na podstawie wskazanej daty urodzin dziecka.
5.Dziecko może zostać zgłoszone do udziału w Konkursie wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego. Zatem ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o czynnościach, oświadczeniach, zgodach itp. dokonywanych przez Uczestnika, to w przypadku dzieci zawsze należy przez to rozumieć czynności, zgody, oświadczenia, itp. dokonywane przez przedstawiciela ustawowego.
6.Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie.
7.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
8.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a.Wypełnienia przez dorosłego Uczestnika lub przez przedstawiciela ustawowego (w przypadku dzieci) formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych - w przypadku Uczestnika i/lub przedstawiciela ustawowego:
1)Imię i Nazwisko Uczestnika,
2)Rok urodzenia Uczestnika,
3)Miejscowość zamieszkania Uczestnika,
4)Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (w przypadku dzieci),
5)Numer telefonu Uczestnika i/lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku dzieci),
6)Adres e-mail Uczestnika i/lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku dzieci).
•w przypadku Laureata/Zwycięzcy (i/lub przedstawiciela ustawowego: Laureata/Zwycięzcy) dodatkowo danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody
b.Zaakceptowania przez przedstawiciela ustawowego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim wymaganej zgody w sposób określony w formularzu.
c.Wyboru kategorii tematycznej przesłanego reportażu.
d.Nadesłania reportażu w formacie WORD lub PDF, o wadze nie większej niż 5 MB uwzględniającego tematykę i uwarunkowania wymienione w art. 2 punkt 4.
e.Nadesłania trzech fotografii w formacie png, jpg, jpeg. o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującej opisywany w reportażu temat. Nadesłana fotografia nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
9.Dorosły Uczestnik Konkursu i/lub w przypadku dziecka - przedstawiciel ustawowy może przesłać reportaż oraz fotografię stworzoną przez Uczestnika wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
10.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, dorosły Uczestnik lub w przypadku dziecka- przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację reportażu oraz fotografii zgłoszonych do Konkursu oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.
11.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, dorosły Uczestnik lub w przypadku dziecka- przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do nadesłanego reportażu oraz fotografii oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
12.Z chwilą przesłania pracy dorosły Uczestnik lub w przypadku dziecka- przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanego reportażu oraz zdjęć (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a.Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b.Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c.Trwałe lub czasowe utrwalanie reportażu oraz fotografii i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d.Korzystanie z reportażu oraz fotografii poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie reportażu i fotografii, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e.Inne niż określone w lit. d korzystanie z tekstu reportażu i fotografii w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f.Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie reportażu oraz fotografii w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g.Prawo do udostępniania tekstu reportażu oraz fotografii do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
13.Dorosłemu Uczestnikowi i/lub w przypadku dziecka - przedstawicielowi ustawowemu w imieniu Uczestnika przysługuje prawo żądania wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
15.W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
16.W Konkursie nie mogą brać udziału także dzieci pracowników oraz współpracowników podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 14 powyżej.
17.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22.09.2022 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisu.
2.Komisja Konkursowa wyłoni łącznie trzech zwycięzców Konkursu.
3.Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę, merytoryczność i zgodność z tematem nadesłanych prac. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie trzech Zwycięzców Konkursu, wskazując miejsca od 1 do 3.
4.Zwycięzcy Konkursu otrzymają:
a.Za zajęcie pierwszego miejsca: publikacja reportażu w magazynowym wydaniu „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, a także na stronach internetowych www.dziennikpolski24.pl oraz www.gazetakrakowska.pl oraz voucher zakupowy o wartości 1000 zł brutto do sklepu: www.polarsport.pl
b.Za zajęcie drugiego miejsca: publikacja reportażu w "Gazecie Krakowskiej" i "Dzienniku Polskim", a także na stronach internetowych www.dziennikpolski24.pl oraz www.gazetakrakowska.pl oraz voucher zakupowy o wartości 600 zł brutto do sklepu: www.polarsport.pl
c.Za zajęcie trzeciego miejsca: publikacja reportażu w "Gazecie Krakowskiej" i "Dzienniku Polskim", a także na stronach internetowych www.dziennikpolski24.pl oraz www.gazetakrakowska.pl oraz voucher zakupowy o wartości 400 zł brutto do sklepu: www.polarsport.pl
5.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
6.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
7.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora, na wskazany przez Uczestnika, lub w przypadku dziecka- przez przedstawiciela ustawowego, w formularzu adres e-mail.
8.W ciągu 7 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Uczestnik lub w przypadku dziecka - przedstawiciel ustawowy powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy powinien przesłać do Organizator do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected]
9.W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust.9 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika, który otrzyma daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.
10.Jednorazowa wartość nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Press ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – konkurs reportażowy „Chcę zobaczyć w Krakowie”
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamującej.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.


**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Chcę zobaczyć w Krakowie” **


NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH i DANYCH TWOJEGO DZIECKA?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Chcę zobaczyć w Krakowie” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych i danych Twojego dziecka jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane oraz dane Twojego dziecka dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane lub dane Twojego dziecka w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE I DANE TWOJEGO DZIECKA?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych i danych Twojego dziecka następującym grupom odbiorców:
·naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
·podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający);
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE I DANE TWOJEGO DZIECKA?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane i dane Twojego dziecka przekazane nam w związku z uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane i dane Twojego dziecka przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH I DANYCH TWOJEGO DZIECKA?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych i danych Twojego dziecka posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Waszych danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Wasze dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Nezznalek w Muzotoku - skrót 3 odcinka

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie