Menu Region

Gazeta Krakowska

Regulamin plebiscytu

Kryształy Soli

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„KRYSZTAŁY SOLI – NAGRODA INTERNAUTÓW”
w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – XIII edycja, rok 2017
organizowanego w serwisie internetowym :www.gazetakrakowska.pl

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorami Plebiscytu są:
a. Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
b. Województwo Małopolskie – Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Krakowie (31-156), przy ul. Basztowej 22, NIP: 676-21-78-337, REGON: 351554287, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kryształy Soli – Nagroda Internautów”.
3. Plebiscyt polega na: wyborze przez Internautów najlepszych ich zdaniem organizacji pozarządowych w województwie małopolskim spośród uczestników plebiscytu.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 23.10.2017 roku do dnia 06.11.2017 roku.
5. Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład, której wchodzą: Justyna Broś –Kancelista w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,] Arkadiusz Bar – Specjalista ds. Marketingu Polska Press Oddział w Krakowie.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.
7. Organizatorzy zastrzegają, iż plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się regulamin serwisu www.gazetakrakowska.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Uczestnikami plebiscytu są zgłoszone do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”:
a. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
c. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego.
d. Spółdzielnie socjalne.
e. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działające na terenie Małopolski, które nie uzyskały tytułu Laureata w poprzednich edycjach konkursu, bądź tytułu Wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu.
2. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.gazetakrakowska.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.gazetakrakowska.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu


I. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej: www.gazetakrakowska.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.10.2017 roku od godz. 09.00 do 06.11.2017 roku do godziny 15.59.59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nieposiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego urządzenia.
3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej, jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.10.2017 roku od godz. 09.00 do 06.11.2017 roku do godziny 15.59.59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.gazetakrakowska.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 5 głosów w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej www.gazetakrakowska.pl oraz aplikacji internetowej Facebook
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu nie później niż 10.11.2017 roku na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl
2. W przypadku równej liczby głosów w plebiscycie, o wyborze zwycięzcy plebiscytu zadecyduje Przewodniczący Kapituły Nagrody, który może w tym celu zasięgnąć opinii Kapituły Nagrody. W tym przypadku ogłoszenie wyników nastąpi po posiedzeniu Kapituły Nagrody na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Laureatowi wytypowanemu (zajmującemu pierwsze miejsce) przez internautów serwisów: www.gazetakrakowska.pl przysługuje Nagroda Główna, na którą składa się: dyplom, statuetka oraz prezentacja organizacji na łamach dziennika „Gazeta Krakowska” oraz na stronie na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl.
2. Laureat zostanie poinformowany przez Organizatorów drogą e-mailową o terminie i warunkach odbioru Nagrody. Laureat, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie poinformowany ponadto o charakterze nagrody, która została przydzielona. Brak dopełnienia warunków mających na celu odbiór Nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację Laureata z Nagrody i wygaśnięcie zobowiązania Organizatorów w tym zakresie. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Gazeta Krakowska, Kraków, Al. Pokoju 3 z dopiskiem: Kryształy Soli – Reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać, co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).