Menu Region

Gazeta Krakowska

Regulamin plebiscytu

Wybory Samorządowe. Zakopane - druga tura!

? 1 [Postanowienia og?lne]

1. Organizatorem Plebiscytu jest POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, ul.

Domaniewska 41, poczta 02 ? 672 Warszawa; Oddzia? Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3,

poczta 31-548 Krak?w, zarejestrowana w rejestrze przedsi?biorc?w Krajowego Rejestru S?dowego

przez S?d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydzia? XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru

S?dowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 42 000 000,00 z?;

NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, zwana dalej Organizatorem.

2. Organizator o?wiadcza, ?e Plebiscyt nie jest gr? losow? ani zak?adem wzajemnym w rozumieniu

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

3. Organizator o?wiadcza, ?e w zwi?zku z Plebiscytem pe?ni funkcj? administratora danych

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

02.101.926 j.t. ze zm.) oraz ?e dane osobowe Uczestnik?w Plebiscytu b?d? przetwarzane wy??cznie

na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach okre?lonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach

prawa.

? 2 [Ramy organizacyjne Plebiscytu]

1. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Plebiscyt b?dzie trwa? w terminie od 19.11.2014 r. do 28.11.2014 r.

4. Udzia? w Plebiscycie jako g?osuj?cy mog? wzi?? u?ytkownicy serwisu internetowego www.gazetakrakowska.pl.

? 3 [Przebieg plebiscytu]

1. G?osuj?cy oddaj? g?osy na poszczeg?lne kandydatury w nast?puj?cy spos?b. G?osowanie

odbywa? si? b?dzie za po?rednictwem strony internetowej www.gazetakrakowska.pl zwanej dalej

jako ?strona www?) poprzez klikni?cie na odpowiedni przycisk i b?dzie trwa?o od 19.11.2014 r. do

28.11.2014 r. (do godziny 11.59) na nast?puj?cych warunkach:

1) poprzez klikni?cia na przycisk ?G?OSUJ ZA? uczestnik oddaje sw?j g?os za wskazan? kandydatur?;

2) jedno klikni?cie to 1 punkt w plebiscycie na dan? kandydatur?;

3) dzienny limit oddanych g?os?w (klikni??) wynosi 5

? 5 [Rozstrzygni?cie Plebiscytu]

1. Wyniki Plebiscytu zostan? og?oszone na stronie www.gazetakrakowska.pl w dniu 28 listopada 2014 r. zaraz po zako?czeniu g?osowania.

? 6 [Postanowienia ko?cowe]

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowi?zuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu, Regulamin

pozostaje do wgl?du w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie

www.gazetakrakowska.pl Na pro?b? zainteresowanego wyra?on? na pi?mie tre?? regulaminu mo?e

by? mu przes?ana drog? mailow? b?d? poczt? pod warunkiem przes?ania na adres Organizatora

zaadresowanej koperty z dopiskiem wraz ze znaczkiem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj? postanowienia

Regulaminu Og?lnego konkurs?w i plebiscyt?w organizowanych przez Polskapresse oraz prawo

powszechnie obowi?zuj?ce.

3. Organizator zastrzega, ?e nie ponosi odpowiedzialno?ci za zdarzenia uniemo?liwiaj?ce

prawid?owe przeprowadzenie Plebiscytu, kt?rych nie by? w stanie przewidzie? lub kt?rym nie m?g?

zapobiec, w szczeg?lno?ci w przypadku zaistnienia zdarze? losowych, w tym si?y wy?szej.

? 8 [Reklamacje]

1. Ewentualne pisemne reklamacje dotycz?ce Plebiscytu nale?y przesy?a? wraz z uzasadnieniem

na adres Polskapresse Sp. z o.o. Oddzia? Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Krak?w z

dopiskiem ?Plebiscyt-reklamacja? w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Plebiscytu (o

terminie z?o?enia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zg?oszone po up?ywie ww. terminu nie b?d? rozpatrywane.

3. Opisane powy?ej reklamacje b?d? rozpatrywane przez Organizator w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

? 9 [Zmiana regulaminu]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przed?u?enia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu

og?oszenia listy zwyci?zc?w oraz dokonania innej korzystnej dla uczestnik?w zmiany Regulaminu

w trakcie trwania Plebiscytu. Zmiany te obowi?zuj? od dnia zamieszczenia ich pod adresami

internetowymi www.gazetakrakowska.pl oraz www.naszemiasto.pl

2. W przypadku zmiany postanowie? niniejszego Regulaminu Organizator b?dzie zobowi?zany do

udost?pnienia uczestnikom aktualnie obowi?zuj?cego Regulaminu.

?10 [Postanowienia ko?cowe]

1. Ewentualne spory, mog?ce wynikn?? w zwi?zku z Plebiscytem b?d? rozpatrywane przez s?d

powszechny w Krakowie w?a?ciwy dla siedziby Oddzia?u Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o.o.

Zdanie poprzedzaj?ce nie narusza przepis?w o ochronie praw konsument?w.

2. W sprawach nieokre?lonych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj? przepisy og?lnego

regulaminu konkurs?w i plebiscyt?w organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo

powszechnie obowi?zuj?ce.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w ?ycie w dniu 19.11.2014